هماتیت و مگنتیت، سیدریت کربنات


نوشته شده در September 25, 2018سنگ آهن و انواع آن ( مگنتيت و هماتيت) – شرکت صنعتی و معدنی توسعه .8 جولای 2017 . كاني‌هاي معدني رايج سنگ‌آهن عبارتند از هماتيت ( Fe2O3 ) كه ۷۰ درصد آهن داشته و مگنتيت ( Fe3O4 ) كه ۷۲ درصد آهن دارد. . همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن گوتیت – لیمونیت – پیروفانیت -ایلمنیت -مگنتیت – کرومیت- سیدریت- لیمونیت- مگنتیت- پیریت- کوارتز و غیرهدگرگونی – رسوبیاالیت – پسودومرفبرش سنگ آن.هماتیت و مگنتیت، سیدریت کربنات,( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ - ResearchGate10 ژوئن 2013 . ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ. اﻛﺴـﻴﺪ و ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪﻫﺎي. آﻫـﻦ دﮔﺮﺳـﺎن ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺣﻀـﻮر. رﮔـﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﻛـﻮارﺗﺰ و ﻛﻠﺴـﻴﺖ در ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎل ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ. ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮔﻮﺗﻴـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺤﺼـﻮل ﻫـﻮازدﮔﻲ ﻛﺎﻧﻴﻬـﺎي آﻫـﻦ. دار ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺳﻴﺪرﻳﺖ، ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. اﺛـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. آﺑ. ﻬـﺎي. ﺟﻮي، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي. آﻫﻦ. (. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺑﻪ). ﮔﻮﺗﻴﺖ.


درخواست نقل قول


کانه های آهن - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . کانه های آهن. از مهمترین کانی های آهن (Iron Ore)، اکسیدهای آهن هستند، زیرا دیگر کانی های آهن قبل از احیا باید به صورت اکسید درآیند، بنابراین شناخت مختصری از ساختمان اکسیدهای آهن ضروری است. سه نوع اکسید آهن به نام های هماتیت،مگنتیت و وستیت، شناسایی شده است. نمودار تعادلی دما - اکسیژن که محدوده پایداری این.

ﺳﺎزي آﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ،

ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن. ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ. ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺷﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ. (. ﻛﻠﺴﻴﺖ، دوﻟﻮﻣﻴﺖ، ﻣﮕﻨﺰﻳﺖ و. ﺳﻴﺪرﻳﺖ. ) در ﻃﻲ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ در ﻳﻚ. ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎﻻي دي. اﻛﺴﻴﺪ. ﻛﺮﺑﻦ . اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻲ در اﺛﺮ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮﻳﺖ و. دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ. (. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﮔﻮﺗﻴﺖ و. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ. ) ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه. اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ه اﺳﺖ . ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ.

هماتیت و مگنتیت، سیدریت کربنات,

هماتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن گوتیت - لیمونیت - پیروفانیت -ایلمنیت -مگنتیت - کرومیت- سیدریت- لیمونیت- مگنتیت- پیریت- کوارتز و غیردگرگونی - رسوبیاالیت - پسودومرف برش سنگ آن به صورت سنگ ظریف تحت عنوان حدید در زینت آلات مصرف می‌شود. کاربرد آن: از کانسارهای مهم آهن است. پودرآن دررنگ‌سازی و ضدزنگ مصرف دارد.

سنگ آهن و انواع آن ( مگنتيت و هماتيت) – شرکت صنعتی و معدنی توسعه .

8 جولای 2017 . كاني‌هاي معدني رايج سنگ‌آهن عبارتند از هماتيت ( Fe2O3 ) كه ۷۰ درصد آهن داشته و مگنتيت ( Fe3O4 ) كه ۷۲ درصد آهن دارد. . همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن گوتیت – لیمونیت – پیروفانیت -ایلمنیت -مگنتیت – کرومیت- سیدریت- لیمونیت- مگنتیت- پیریت- کوارتز و غیرهدگرگونی – رسوبیاالیت – پسودومرفبرش سنگ آن.

سنگ آهن هماتیت - Sormak Mining Company

سنگ آهن توليد شده شركت سرمک به شكل هماتيت بوده و از معدن آهنگران ملاير استخراج شده و بسيار مناسب جهت استفاده در صنايع سيمان می باشد. بدين منظور سنگ آهن . سنگ آهن از کانی های مختلفی تشکیل شده اند ولی مهم ترین آن، مگنتیت و هماتیت میباشند. انواع سنگ آهن از لحاظ نوع کانی : هماتیت; مگنتیت; زئولیت; لیمونیت; سیدریت.

سنگ آهن چیست؟ - مگنتیت و هماتیت

انواع سنگ آهن از لحاظ نوع کانی : هماتیت; مگنتیت; زئولیت; لیمونیت; سیدریت. سنگ آهن استخراج شده از معادن فرآوری میشوند. علت فرآوری هم آن است که سنگ آهن های استخراج شده، خالص نبوده و ترکیبات مضری در آن موجود میباشد. از طرفی عیار آن پایین بوده و قایل استفاده نمیباشد. سنگ آهن های موجود در بازار از نظر شکل ظاهری بصورت ذیل.

کانه های آهن - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . کانه های آهن. از مهمترین کانی های آهن (Iron Ore)، اکسیدهای آهن هستند، زیرا دیگر کانی های آهن قبل از احیا باید به صورت اکسید درآیند، بنابراین شناخت مختصری از ساختمان اکسیدهای آهن ضروری است. سه نوع اکسید آهن به نام های هماتیت،مگنتیت و وستیت، شناسایی شده است. نمودار تعادلی دما - اکسیژن که محدوده پایداری این.

ﺳﺎزي آﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ،

ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن. ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ. ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺷﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ. (. ﻛﻠﺴﻴﺖ، دوﻟﻮﻣﻴﺖ، ﻣﮕﻨﺰﻳﺖ و. ﺳﻴﺪرﻳﺖ. ) در ﻃﻲ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ در ﻳﻚ. ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎﻻي دي. اﻛﺴﻴﺪ. ﻛﺮﺑﻦ . اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻲ در اﺛﺮ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮﻳﺖ و. دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ. (. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﮔﻮﺗﻴﺖ و. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ. ) ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه. اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ه اﺳﺖ . ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ.

( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ

10 ژوئن 2013 . ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ. اﻛﺴـﻴﺪ و ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪﻫﺎي. آﻫـﻦ دﮔﺮﺳـﺎن ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺣﻀـﻮر. رﮔـﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﻛـﻮارﺗﺰ و ﻛﻠﺴـﻴﺖ در ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎل ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ. ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮔﻮﺗﻴـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺤﺼـﻮل ﻫـﻮازدﮔﻲ ﻛﺎﻧﻴﻬـﺎي آﻫـﻦ. دار ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺳﻴﺪرﻳﺖ، ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. اﺛـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. آﺑ. ﻬـﺎي. ﺟﻮي، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي. آﻫﻦ. (. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺑﻪ). ﮔﻮﺗﻴﺖ.

هماتیت و مگنتیت، سیدریت کربنات,

شرکت کانساران بینالود - تحقیق در زمینه مواد معدنی - هماتیت

خواص شیمیایی:محلول در اسید کلریدریک تغلیظ شده با آب و اسید کلریدریک تمیز می شود. ترکیب شیمیایی:Fe=69.94% O=30.06% باانکلوزیون های Mn,Al,Ti. رنگ کانی:قهوه ای-قرمز‌- خاکستری سیاه - سیاه. رنگ اثر خط:قرمز گیلاسی. تشابه کانی شناسی:گوتیت - لیمونیت - پیروفانیت- ایلمنیت - مگنتیت - کرومیت. پاراژنز:سیدریت.

شرکت کانساران بینالود - تحقیق در زمینه مواد معدنی - مگنتیت

مگنتیت (Magnetite). فرمول شیمیایی:Fe3O4. ترکیب شیمیایی: FeO:۳۱٫۰۳٪ ، Fe2O۳:۶۸٫۹۷٪. ممکن است مقداری Ti , Mg , Mn V , Cr , Alدر ترکیب آن دیده شود. شناسایی : به سختی در HCl حل می‌شود. گروه : . کانی های همراه : ژاکوبسیت - کرومیت -هماتیت - ایلمنیت - آپاتیت - اوژیت - هماتیت. منشأ تشکیل : ماگمایی - دگرگونی - دگرگونی.

ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از. 300. ﮐﺎﻧﯽ ﺣﺎوي ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ؛. وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. ١. (. Fe2O3. ،). ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ. ٢. (. Fe3O4. ،). ﮔﻮﺗﯿﺖ. ٣. (. FeOOH. ،). ﺳﯿﺪرﯾﺖ. ٤. (. FeCO3. ) و ﭘﯿﺮﯾﺖ. ٥. (. FeS2. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي. اﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﻪ ﮐﺎﻧﯽ اول. ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. از ﻧﻈﺮ. اﻗﺘﺼﺎدي. در اوﻟﻮﯾﺖ. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن. ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﺖ.

کاوش سازند - انواع كانسارهاي آهن :

كانسار آهن نواري كه عمدتاً حاوي مگنتيت + سيليكات هاي آهن+ چرت ± هماتيت ± سيدريت مي باشد. . كانسارهاي آهن نواري معمولاً به زمان پركامبرين تعلق دارد و در آن زمان با توجه به وجود اتمسفر غني از دي اكسيد كربن و فقير از اكسيژن، آهن مي تواند به صورت بي كربنات در يك محلول يوني حمل شده و در مقياس بزرگ تشكيل سازندهاي آهن نواري را نمايند.

اکسید آهن Iron Oxide FeO فرمول شیمیایی: Ferrous oxid . های مترادف با .

Iron Oxide. فرمول شیمیایی: FeO. نام. های مترادف با اکسید آهن: هماتیت، مگنتیت و. Ferrous oxid . انواع اکسید آهن: . کربنات، سیلیکات و ... . آهن در آب دریا نیز یافت میشود. بسیاری از کانی ها که عیار . کانی های آهن دار قابل مصرف میباشند. از مهمترن کانی های قابل استفاده میتوان یه اکسیدی و سیدریت اشاره کرد. کان. ی. های سیلیکاتی آهن.

همه چیز درباره انواع آهن ها در صنعت | بیزینس پلن

30 ژانويه 2015 . متداول ترین کانی های آهن هماتیت یا اکسید آهـن (Fe2O3)، لیمونیت یا اکسید آهن (Fe2O3)، مگنتیت یا اکسید آهـن (Fe3O4) و سیدریت یا کربنات آهن (FeCO3) می باشند. یکی از منابع مهم فزاینده آهن تکونیت است که ترکیبی از هماتیت و سیلیس (ماسه) میباشد. این کانی تنها شامل ۲۵% آهن است. بزرگترین منابع آهن در جهان در.

آهن در ایران....... - زمین شناسی -اقتصادی Economic Geology

كانسارهاي آهن كه در سنگ هاي پركامبرين پسين- كامبرين پيشين اين محور جاي گرفته اند، همگي ساخت رسوبي از خود نشان مي دهند و همايند (پاراژنز) آنها اغلب گوتيت، هماتيت، مگنتيت و سيدريت و باطله هاي كلسيت، دولوميت، سيليس و باريت است. پ) ذخاير آهن آتشفشاني- رسوبي در پيوند با سنگ هاي سري نمكي هرمز و آتشفشاني هاي وابسته در.

اکسيد آهن گل ماش 313 - بازرگانی پیلار

در اين روش سولفات آهن با ph کمتر از 3 در آب حل مي شود و به محلول حاصل سديم هيدروکسيداضافه کرده و هوادهي انجام مي شود. با افزايش تدريجي PH . سه نوع اکسيد آهن به نام هاي هماتيت، مگنتيت و وستيت شناسايي شده است. نمودار تعادلي دما . گاهي اوقات کانسارهاي گوتيت از اکسايش سيدريت و سيليکات هاي آهن تشکيل شده اند. در اثر حرارت.

زمین شناسی - رسوبات

گرچه تمام سنگهای رسوبی تا حدودی دارای مقداری آهن هستند ولی اگر این مقدار از 15 درصد تجاوز کند آن را رسوبات یا سنگ های آهن دار نامگذاری می کنند . کانیهای آهن دار بیشتر اکسیدها ( هماتیت و مگنتیت ) ، هیدرواکسیدها ( گوتیت و لیمونیت ) ، کربناتها ( سیدریت ) ، سیلیس دارها ( شاموزیت و گرینالیت و گلاکونیت ) و سولفیدها ( پیریت و.

پایگاه معدنکاری | مرکز پژوهش و نوآوری‌ معدنی - تالار - آهن (1/1)

كانسارهاي آهن كربناتي - کانسارهاي آهن لاتريتي + كانسارهاي ماگمايي - كانسارهاي آتشفشاني آهن (كانسارهاي آهن تيپ كايرونا) + كانسارهاي اسكارن + کانسارهاي پلاسر ... سنگ‌هاي اين نوار که کانسارهاي مذکور در اين دوره تشکيل شده‌اند ساختار رسوبي دارند و کاني‌هاي پاراژنز آن عبارتند از: گوتيت، هماتيت، مگنتيت و سيدريت به عنوان کانه و.

معدنجو - كانسارهاي مس و طلاي آهن اكسيدي و لزوم اكتشاف آنها در ايران

در كانسارهاي نوع آهن‌دار، كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت سيدريت، آپاتيت از جمله كاني‌هاي عمده هستند و نسبت Fe به Ti بيش از ديگر معادن آهن است. در كانسارهاي مس و . از جمله ديگر كاني‌هاي مهم در كانسارهاي IOCG مي‌توان از كاني‌هاي اورانيوم‌دار و عناصر نادر نظير bastnaesite (كربنات سديم و لانتانيوم) و Florencite (فسفات سديم و آلومينيوم) نام برد.

596 K - مطالعات باستان شناسی - دانشگاه تهران

8 ا کتبر 2011 . ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻫﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿـﺎ. . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ و ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ. . از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺎل اﺳﺖ . ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ. ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ ... Al2O3· 2SiO2 + H2O. 400 – 600 ˚ c. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪرﯾﺖ، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻫﻦ و . ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. 550 – 650 ˚ c. ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﻠﺴﯿﺖ، دوﻟﻮﻣﯿﺖ و ﻣﻨﯿﺰﯾﺖ. (. ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﺮﺑﻨﺎت. )ﻫﺎ. 700 – 900 ˚ c.

کانی - Wikiwand

برای مثال، در دریاهای گرم، یون کلسیم +۲ Ca با یون کربنات -۲(CO۳) ترکیب می‌شود و کانی کلسیت CaCO۳ ته‌نشین می‌شود. ... از بسیاری از کانی‌ها نیز فلزهای مهمی به دست می‌آید یا در فرایند تولید فلز به کار می‌روند: سیدریت، مانیتیت، هماتیت و لیمونیت (آهن)، اسمیت سونیت و اسفالریت (روی)، سروزیت و گالن (سرب)، کالکوسیت،.

اکتشاف - مجتمع سنگ آهن سنگان

توده های نفوذی بزرگی همچون سرنوسر و برمانی درمنطقه وجود دارند که دراطراف آن ها کانی زایی عمدتاً مگنتیتی و هماتیتی مشاهده می گردد. . محلولهای غنی از آهن با میزان K2o بالا و نشات گرفته از سنگهای سینوگرانیتی تا گرانودیوریتی در سنگهای كربناتي نفوذ کرده اند و ضمن تشكيل اسكارن، آهن را به صورت مگنتيت بر جای گذاشته شده است.

Pre:مراکز ماشینکاری برای کاشی
Next:گرد و غبار سنگ شکن سنگ گرانیت

بیشتر محصولات


Top