دو له مونتاژ غلتکی برای محصول


نوشته شده در October 21, 20181- مقدمه - download-thesisبررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP) .. عمر يک قطعه ميتواند به کوتاهي يک بار استفاده تعيين شود، از سوي ديگر در برخي محصولات بايد قابليت تحمل ميليونها سيکل در نظر گرفته شود که توربينهاي بادي نيز از اين دستهاند.دو له مونتاژ غلتکی برای محصول,آشنايي با خط تولید خمیر کاغذ و کاغذ | مشاوره طرح توجیهی و امکان .5 آوريل 2017 . محصول الیاف گیاهی شامل الیاف برگی مانند کنف درخت صباره و الیاف پوست یا ساقه مانند کنف هندی کنف بنگالی ، الیاف کتان و دیگر محصولات زائد آن ها . در صنعت خمیر و کاغذ دستگاهی که آبگیری و شکل دهی خمیر را بعهده دارد فوردینر نام دارد فوردینر از چند غلتک و یک نوار توری شکل که به دور آن ها می چرخد تشکیل.


درخواست نقل قول


Fibre-matrix damage modelling of unidirectional . - OPARS Books

محصول. یو. کنواخت. بودن ر. ی. زساختار. دانه. ،ای. بررس. ی. شد. ینت. جه. گرفته. شد که. با. باال. بردن دما. ی. یفرا. ند،. ین. روها. ی. الزم جهت انجام فرا. ندی. ییپا. ن. یم. یدآ. یو. کنواخت. ی. ساختار آن کاهش. می. یابد . سرانجام،. دما. ی. یبه. نه. ی. یفرا. ند. محاسبه شد. کلمات کلیدی: نورد حلقه. ،ای. آلیاژ تیتانیم. ، غلتک راهنما. ، شکل. دهی داغ.

e-tp-100 - استانداردهاي نفت وگاز

BS 7079. "Preparation of Steel Substrates. Before Application of Paints and. Related Products". BS 7079. " آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل. رﻧﮕﻬﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ... دو ﭘﺮوژه ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ دﻗﻴﻘﺎً. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ. در ﻳﻚ ﺳﺮي. از. ﻣﺪارك ﭘﻴﻤﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد . 5. CORROSIVE ENVIRONMENTS. 5.1 Rural Environment.

مهندس اکبر ترکان، رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان . - دانش نما

2 فوریه 2014 . بی طرفی خارج شده و سمت و سوی خاصی بر له و یا علیه هیأت مدیره و یا اعضای سازمان پیدا کند. رعایت نکته ی فوق از آن . واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیش از دو دهه فعالیت و کسب تجربه، در. حال حاضر با بیش از .. نشان تمدن وجود دارد محصول مدیریت حضرت نوح بر تمدن سازی. است، به طوری که.

کاتالوگ Metalwork

هیدرولیک و پنوماتیک از قوانین حاكم بر سیاالت تبعیت می كنند و پایه و اساس هر دو دانش ، قانون پاسكال می باشد. ... نم ده ی به ک ر رفته در ف م له : D ... این محصول معموال با. جكهای پنوماتیكی سری ISO 15552 بكار می رود. این ترمز شامل یک سیلندر حاوی. روغن، یک یا چند رگوالتور فشار و مخزن برای جبران نشتی ها می باشد.

1- مقدمه - download-thesis

بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP) .. عمر يک قطعه ميتواند به کوتاهي يک بار استفاده تعيين شود، از سوي ديگر در برخي محصولات بايد قابليت تحمل ميليونها سيکل در نظر گرفته شود که توربينهاي بادي نيز از اين دستهاند.

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1 مه 2016 . ﺳﻴﻤﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﻦ و ﻣﻼت ﻣﺼﺮف دارد . ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه. ﺳﻴﻤﺎن. ﻫـﺎ. ي آﺑـﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از. : آﻫـﻚ،. ﺳـﻴﻠﻴﺲ، آﻟـﻮﻣﻴﻦ و. اﻛﺴﻴﺪآﻫﻦ . ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﻤ. ﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. ﮔﺮدد .. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ. 2-3-2-2-. ﻏﻠﺘﻚ. ﭼﺮخ آﻫﻨﻲ ﺻﺎف. ﭼﺮخ. ﻫﺎ. ي اﻳﻦ ﻏﻠﺘﻚ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب و ﻳﺎ ﻣﺎﺳـﻪ، وزن آﻧﻬـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داد.

Fibre-matrix damage modelling of unidirectional . - OPARS Books

محصول. یو. کنواخت. بودن ر. ی. زساختار. دانه. ،ای. بررس. ی. شد. ینت. جه. گرفته. شد که. با. باال. بردن دما. ی. یفرا. ند،. ین. روها. ی. الزم جهت انجام فرا. ندی. ییپا. ن. یم. یدآ. یو. کنواخت. ی. ساختار آن کاهش. می. یابد . سرانجام،. دما. ی. یبه. نه. ی. یفرا. ند. محاسبه شد. کلمات کلیدی: نورد حلقه. ،ای. آلیاژ تیتانیم. ، غلتک راهنما. ، شکل. دهی داغ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ، اﯾﺮ ﭘﻼك و اﯾﺮﻣﺎف

دو. ﻣﯾﻠﯾون. ﻧﻔر. در. اﺛر. ﺣوادث. و. ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎي. ﻧﺎﺷﯽ. از. ﮐﺎر. ﺟﺎن. ﺧود. را. از. دﺳت. ﻣﯾدھﻧد . •. ﺑﯾش. از. 4. درﺻد. ﺗوﻟﯾد. ﻧﺎﺧﺎﻟص. ﻣﻠﯽ. ﮐﺷورھﺎي. ﺟﮭﺎن. ﺑﮫ. ﺟﺑران. ﺧﺳﺎرات. ﻧﺎﺷﯽ. از. ﺣوادث. ﻧﺎﺷﯽ. از. ﮐﺎر. اﺧﺗﺻﺎص .. ﻋﺟﻠﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر. ﺑرﺧﯽ. از. ﮐﺎرھﺎ. ﮐﮫ. ﺑﺻورت. ﮐﻧﺗراﺗﯽ. ﺑوده. و. ﻣﯾزان. ﻣﺣﺻول. ﯾﺎ. ﺗﻌداد. ﻗطﻌﺎت. ﺗوﻟﯾد. ﺷده. ﺑﺎ. درآﻣد. ﮐﺎرﮔرﻣﺗﻧﺎﺳب. ﻣﯾﺑﺎﺷد. ،. اﻧﮕﯾزه. ﮐﺎرﮔر. را. ﺑراي. ﺳ. رﻋت. ﺑﺧﺷﯽ. و. ﻋﺟﻠﮫ. ھﻧﮕﺎم. ﮐﺎر. ﺑﯾﺷﺗر.

FOOD PROCESSING (Farsi and English issue) 2016 by Editrice .

5 مه 2016 . متامی طراحی ، تولید و مونتاژ ماشین آالت %200 ایتالیایی میباشند زیرا مهندسان و نیروی کار ایتالیایی میباشند و تحقیقات علمی نیز در آزمایشگاههای .. گیری زیتون و تبدیل محصول فرعی (که قبال دور ریخته می شده) به ارزش افزوده برای رمز موفقیت Pieralisi در بخش تولید مرصف صنعت (له کردن) زیتون می.

روغن ريسندگي الياف مصنوعي - دانشگاه علوم پزشکی یزد

کارخانه مونتاژ گردیده اند این ماشین آالت هم. گی مدرن ومجهز به ... برداشته شده اند، ابتدا وارد مخزنی که در باالی این نوار قرار دارد می گردند و توسط دو غلتک. این الیاف از ... کارگر دارد. دستگاهای این قسمت محصول کارخانه mettle. محصول سال. 1981. می باشد. این دستگاه دارای دوقفسه می باشد.دو عددسیستم کنترلی نیز وجود دارد که در صورت قطع.

دو له مونتاژ غلتکی برای محصول,

اخبار صنعت خودرو | کدام چینی را بخرم؟ چانگان CS35 یا ام‌وی‌ام - Car

یکی از معایب اصلی مدل‌های اولیه گیربکس‌های CVT هم لغزش بین تسمه و غلتک‌ها بود، زیرا فاقد دندانه بوده و نمی‌توانستند یک اتصال مکانیکی صلب ایجاد کنند. محرک‌های اصطکاکی هم معمولا در معرض لغزش، بخصوص در گشتاورهای بزرگ قرار دارند. البته همچنان معایبی هم در اکثر سیستم‌های انتقال قدرت CVT دیده می‌شود که طبق گزارشات مردمی،.

اخبار و گزارشات کارگری 5 مهر 1396، و داستان تجمع دنباله‌دار کارگران .

27 سپتامبر 2017 . اعتراض به قراردادهای موقت،اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – یزد از دیگر مطالبات کارگران بود. آیا از آن تاریخ تا به امروز.

TÜRKCE FARSCA SÖZLÜK A b c حروف الفبای یک زبان.الفبا A الف .

گودی بین دو بلندی. Abəzək نوعی رقص دسته جمعی در میان ترکان قاراچای.مردان و زنان شانه در شانه هم این رقص را انجام می دهند. Abı eşik قرقچی.نگهبان بیشه.قراول جنگل. .. به صورت آلاله وارد زبان فارسی شده است. Alalmaq سرخ شدن. Alan topu توپ تنیس. Alanaq محل دریافت. Alanır محصول. Alanta بسیارگیرنده. Alara بانوی شهلا چشم.

Structures concrete - SlideShare

4 جولای 2016 . . انواع ب دارای 11 با ا تﺼا ل فوند 12 0- گسترده پی یا ج 13 7– آرماتوربندی ابتدا فونداسیون یی 14 ن 1- جهت دو در 15 2- آرماتوربندی در میلگردها مفتول 16 4- اجرا ی آرماتورها ی 17 5- آرماتوربند ی چاله آسانسور 1 18 7- نحوه آرماتورگذار ی در 19 0- پی تحلیلی و تخﺼﺼی 20 8- یکدیگر.

فولاد اسفراين - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎي ﺿﺨﯿﻢ ، ﻏﻠﺘﮑﻬﺎي ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ،. دﯾﺴﮏ ، ﻓﻠﻨﺞ ، ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺰي ،. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون درز ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ، ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ژﻧﺮاﺗﻮر. اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ داراي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ. 81.000. ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺸﻢ اﻧﺪازه ﻫﺎي آﯾﻨﺪه. اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد آ. ﻟﯿﺎژي ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه. و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي.

خلاصه درس روزنامه‌نگاری عملی 2 - استاد دکتر نیرومند - Computer and .

1 – اصطلاحات شرعي : - موصي: كسي كه وصيت مي‌كند. / موصي له: كسي كه براي او وصيت مي‌شود. / موصي به: چيزي كه در مورد آن وصيت مي‌شود. / وصي: كسي كه وصيت را بايد عمل نمايد. 2 – حديث ثقلين از كدام معصوم است و عبارت آن چيست؟ از رسول خدا(ص) بوده و معني آن: بدرستي كه شما را ترك مي‌كنم و دو چيز سنگين باقي مي‌گذارم: كتاب خدا و.

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD

1 ژانويه 2016 . اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎزرﺳﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ. و اﻧﺒﺎر. ش. ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻳﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. : اﻟﻒ. ) ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ. )ب. ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. )ج. آﺟﺮﻫﺎي رﺳﻲ. )د. ﮔﭻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﭽﻲ. ﻫـ. ) ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ و ﻛﺎﺷﻲ. ﻫﺎ .. between No. 50 (300 µm) and the No. 100 (150. µm) sieve. 5-2-4-2. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮ از. 50. درﺻﺪ. داﻧﻪ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه. ﺑﻴﻦ. ﻫﺮ. دو اﻟﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ آورده ﺷﺪه در. ﺟﺪول ﻳﻚ و.

مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - تراکتور

25 سپتامبر 2009 . وي ادامه داد: 16 کيلووات-ساعت باتري اسيدي نصب شده برروي تراکتور مي تواند آن را در طول روز براي انجام کارهايي نظير کاشت، سمپاشي، بذرپاشي، درو، انتقال محصولات در مزرعه و غيره به راه اندازد. وي افزود: شارژ باتري ها به دو صورت انجام مي شود، اول ازطريق پانل خورشيدي نصب شده در بالاي تراکتور و دوم ازطريق پانل هاي.

دو له مونتاژ غلتکی برای محصول,

لیست محصولات Bastak - سیلوداران پارسیان ساعی

دستگاه با دارا بودن موتور مکشی قوی حبوباتی مثل گندم، جو، برنج، چاودار, جوی دو سر و محصولات سنگینی مثل ذرت، لوبیا و نخود را به صورت پنوماتیکی در عرض 2 تا 6 ثانیه در ظرف جمع آوری نمونه که در .. این دستگاه از نوع آسیاب غلطکی آزمایشگاهی بوده وهم برای آرد کردن گندم خشک و هم برای آرد کردن گندم مرطوب قابل استفاده است.

بررسی نقاله های مکانیکی و پنوماتیکی در کارخانه‌های سیمان – شرکت .

13 آگوست 2017 . خطوط انتقال مواد که اصطلاحاً نقاله نامیده می‌شوند بخش لاینفک منابع مختلف تولید استخراج، فرآوری، مونتاژ و غیره هستند. نقاله‌ها نقش اساسی را در .. غلتک متحرک در انتهای شاسی نصب و با حرکت دادن این غلتک که بر روی دو یاتاقان کشویی سوار است میزان شل یا سفت بودن تسمه را می‌توان تنظیم نمود. غلتک‌های هرز گرد.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﻣﺤﺼﻮل در داﺧﻞ ﺳﯿﻨﯽ. ﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. در ﻫﻢ. ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ رﯾﺸـﻪ. ﻫـﺎي. اﻓﺸﺎن ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﻞ ﺑﺴﺘﺮِ ﺳﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي. ﻧﺸﺎء را ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ از ﺳﯿﻨﯽ. ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﺑﺮ. روي دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻧـﺪه ... ﺣﺎﻣـﻞ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ (. (V1<V2 . (ﺷﮑﻞ. ).1. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄـﺮ ﭘـﻮﻟﯽ. ﻫـﺎ روي ﻏﻠﺘـﮏ. ﻫـﺎي. ﻣﺤـــــﺮك دو ﺗﺴـــــﻤﻪ، دو ﻧﺴـــــﺒﺖ ﺳـــــﺮﻋﺖ.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

در اﯾﺠﺎد. CPC. ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر. (. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ و ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ. ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ. ﺣﻞ. ﻣﯽ. ﺷﺪ . ﺑﺮﺧﯽ. رﺷﺘﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﯽ .. ﭘﻮﺵ ﭘﺎرﮐﺖ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﺸﺪه و ﻓﺮم. ﻫﺎي ﻣﻬﺮه. اي و ﻗﺎﻟﺒﯽ. ) 31210. ﭼﻮﺏ ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه در اﻣﺘﺪاد ﻧﺒﺶ. ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻄﻮﺡ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم. ﻫﺎي ﻧﻮاري ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ. ﺑﺮاي ﮐﻒ. ﭘﻮﺵ ﭘﺎرﮐﺖ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﺸﺪه. و ﻓﺮم. ﻫﺎي ﻣﻬﺮه.

7000 Harvesters دروﮔﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . Identification Number Locations. Product Identification Number. ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ... ﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم در ﻣﺤﺪوده. ﮐﺎری دﻣﻨﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ اﻟﻮاﺗﻮرﺿﺮوری اﺳﺖ . DECAL DISCHARGE 872.549.91(N0.6). ﻫﺸﺪار. : ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ از ﻣﺤﺪوده دوران ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ.

Pre:سدیم تولید گریس
Next:ماشین فرز لیوفیلیزه

بیشتر محصولات


Top