اثرات حمل و نقل بر محیط زیست

اثر حمل و نقل بر محیط زیست شهری - وزارت راه و شهرسازی

15 آگوست 2016 . در این مقاله ضمن برشماری گروههای مختلف حمل و نقل ، اثرات متقابل زیست محیطی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . مقدمه : حمل و نقل آثار متفاوت زیادی از قبیل آلودگی هوا و آلودگی صدا ی حاصل از تردد جاده ای بر محیط زیست وارد می سازد . ضمن آنکه اثرات دیگری همچون آلودگی نفتی حاصل از ترابری دریایی و کاهش منابع و.


مقايسه اثرات زيست محيطي حمل و نقل ريلي و جاده اي

كه به طور متوسط سهم حمل و نقل در انتشار. گازهاي فوق 81 درصد مي باشد. مقايسه اثرات زيست محيطي. حمل و نقل ريلي و جاده اي. دكتركاظم فروزنده. استاد دانشگاه و رئيس مركز تحقيقات راه آهن. سهم حمل و نقل در تخريب هزينه هاي زيست. محيطي ناشي از مصرف حاملهاي فسيلي. در كشور در سال 1384 براي گازها،Nox. به ترتيب Co ، CH، So3، Co2،،.


محیط زیست حمل و نقل - SlideShare

26 ا کتبر 2016 . تاثیر و تاثر اسکان غیررسمی و پراکنش افقی شهر (مطالعه موردی: شهر سنندج). Regional Urban Upgrading Working Group (RUUWG). japan. Niloofar Shirazi. برنامه ريزي يكپارچه تامين تكنولوژي، گامي موثر در توسعه پايدار حمل و نقل ريلي. Majid Babaie, MBA, PMP. Flb Introduce In Persian بالانس خط تولید.


مقايسه اثرات زيست محيطي حمل ونقل ريلي و جاده اي بر توسعه پايدار

میزان. انتشارآنواع. آالینده. ها. توسط. هرکدام. از. حمل. ونقل. جاده. ای. و. ریلی،. میزان. مصرف. منابع. فسیلی. و. مزایا. و. معایب. هر. کدام. را. مشخص. کردیم. و. در. نهایت. سیستم. حمل. و. نقل. ریلی. به. دلیل. مصرف. کمتر. منابع. و. اثرات. تخریبی. کمتر. بر. محیط. زیست. و. در. نتیجه. توسعه. پایدار. در. مقایسه. با. حمل. و. نقل. جاده. ای،. سیستم. بهینه.


اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با .

5 دسامبر 2010 . ﭼﻜﻴﺪه. اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺳـﻮﺧﺖ. ﻫـﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗـﺎ ﺑـﻪ. اﺟـﺮاي. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي. ﻓﻨﺎ. وري. ﻫﺎي ﭘﺎك. ،. ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي. ،. ﺗﻮﺟﻪ. ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﻣﺼـﺮف. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻓﻨـﺎ. وري. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه. ي. اﻧﺮژي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳـﻚ ﻣـﺪل.


محیط زیست حمل و نقل - SlideShare

26 ا کتبر 2016 . تاثیر و تاثر اسکان غیررسمی و پراکنش افقی شهر (مطالعه موردی: شهر سنندج). Regional Urban Upgrading Working Group (RUUWG). japan. Niloofar Shirazi. برنامه ريزي يكپارچه تامين تكنولوژي، گامي موثر در توسعه پايدار حمل و نقل ريلي. Majid Babaie, MBA, PMP. Flb Introduce In Persian بالانس خط تولید.


تبعات زیست محیطی حمل و نقل شهری و راهکارهای بهبود آن در ایران

اثرات آلودگی های زیست محیطی در محیط و خصوصاً حمل و نقل بسیار متنوع است. با توجه به نقش زیربنایی راهها در برنامه ریزی ها و توسعه هر کشور و اثرات مخرب و تاثیرگذار زیست محیطی فرآیند حمل و نقل در شهرها عوامل مخرب و منفی در محیط زیست باید کاهش یابد. هر چند چالش ها و موانع زیادی درحمل و نقل شهری وجود دارد اما آلودگی محیط زیست و.


ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﻧﺮژی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ

25 مارس 2012 . ﻟﻮدﮔﯿﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ. ﺻﻮﺗﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد، دود، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ. واﺳﻄﻪ ﻧﺸﺮ زﯾﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ وﯾﮋه دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ. ﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘــﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ. وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺮ.


( در ) ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻄﻮط وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿ

اﯾﺠﺎدﺧﻂ. HOV. در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ ﺗﻬﺮان. ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ. و. 5. ﻧﻮع آﻻﯾﻨ. ﺪه ﻣﻌﯿﺎررا ﮐﻪ در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا. ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻄﻮط. HOV. ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. را. دارد. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ. ،. اﻧﺘﺸﺎر. آﻻﯾﻨﺪه. ،. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر. 1. High Occupancy Vehicle lane.


دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی. مجید عباس‌پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. عبدالرضا کرباسی، استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. محمد صادق سخاوت جو، استادیار واحد علوم و تحقیقات اهواز دانشگاه آزاد اسلامی. msa_sekhavatyahoo. محسن سعیدی، استادیار.


بررسی اثرات حمل و نقل جاده ای و ریلی بر حیات وحش جانوری و ارائه .

محیط زیست بیولوژیک به ویژه حیات وحش جانوری، به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر اثرات منفی پروژه های راه سازی قرار می گیرند. مطالعاتی که طی دهه های اخیر بر روی اکوسیستمهای طبیعی صورت گرفته است. راهها را به عنوان عاملی موثر در تشدید عوامل تهدیدکننده جانوران وحشی، به دلیل نابودی زیستگاهها و تقطیع آنها و همچنین ایجاد زمینه.


اثرات زيست محيطي توسعه راه ها بر مناطق حفاظت شده و پارك های ملی ايران

در کشورهاي در حال توسعه نیاز به راه ها و در نتیجه ساخت و ساز و توسعه آن ها. به عنوان یکي از محورهاي اساسي توسعه مطرح مي باشد. از طرفي، توسعه بخش. حمل و نقل و به خصوص توسعه راه هاي ارتباطي اثراتي مخرب بر محیط زیست. برجاي مي گذارد، مخصوصاً ساخت جاده ها در زیستگاه ها و اکوسیستم هاي حساس. و مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي،.


دانلود دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل جاده ای

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ. ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘ. ﺎﻳـﺪﺍﺭ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﭘﺮﻭﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻫﻔـﺪﻩ. ﮔﺎﻧـﻪ. ﺍﻱ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣـﻲ. ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ. ﺯﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻣﺤﻴﻂ. ﺯﻳﺴﺖ. ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ. ﻭﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ. ﺍﻱ ﺑـﺮ. ﻣﺤـﻴﻂ. ﺯﻳـﺴﺖ. ﻭ. ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ.


تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی کشتارگاه‌های مرغ با استفاده از .

واژگان کليدي: اثرات زيست محيطي، کشتارگاه، تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي، کشتارگاه نمونه تهران . کشتارگاه ها. به عن وان حلقه انتهايي زنجيره دامپ روري از مهم ترين صنايع. غذايي تبديلي تلقي مي ش وند)1(. اي ن واحدها ضمن عرضه. ﻗﻄﻊ ﮔﺮﺩﻥ. ﺣﻤﻞ ﻣﺮﻍ. ﺁﺏ .. عايق بندي وسايلي که براي حمل و نقل مرغ ها و محصوالت.


ارزيابي اثرات زيست محيطي

همانند خطوط هوايی، فرودگاهها، آزاد راهها كه برای بخش حمل و نقل و اقتصاد نيز مفيد است. ب اثرات منفی; امروزه مسائل زيست محيطی در مركز برنامه ريزی ها قرار دارد؛ اما پروژه های بسيار زيادی بدون توجه به اثرات زيست محيطی آن انجام می شود. در حوزه جهانی كيفيت محيط زيست عمده ترين مسئله بوده و بسيار حائز اهميت است خصوصاً اینکه.


اثرات ساخت و ساز جاده ها بر محیط زیست - EDCrusher

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه با استفاده از . . تحلیلی ابتدا وضعیت موجود محیط زیست منطقه . فازهای ساخت‌و‌ساز و بهره . ها: اثرات زیست . اقرأ أكثر . مقاله اثرات سوء زیست محیطی ناشی از حوادث حمل و نقل و لزوم . . اثر حمل و نقل بر محیط زیست شهری, جاده ها با حفظ حریم جاده , و اثرات آن بر محیط زیست , نفتی ،ساخت .


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علاوه بر این، آن را نیز تأکید کرده‌است که EIAs در پروژه‌های توسعه صنعت، گردشگری، منابع آب، حمل و نقل، شهرنشینی، کشاورزی، جنگل و دیگر پروژه‌ها انجام شود. در نپال، دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دولت در سال ۱۹۹۳ الهام گرفته از تصویب قانون حمایت از محیط زیست (EPA) در سال ۱۹۹۷ و قوانین حفاظت از محیط زیست (EPR) سال.


عمران و محیط زیست و ارتباط بین آنها - محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع .

از آنجا که پروژه‌های مرتبط با رشته مهندسی عمران در سه شاخه راه (حمل و نقل، ترافیک و.) آب و فاضلاب و سازه (فولادی، بتنی، نیمه مسلح و.) قابل طرح است و نیز با توجه به اهمیت ارزیابی زیست محیطی جایی که می‌خواهیم در آن پروژه عمرانی خود را اجرا کنیم و همچنین تأثیرات پروژه، بر روی محیط زیست؛ لذا در این مقاله کوشش خواهد شد که به.


چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - پایگاه اطلاع .

-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست -شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن -مسائل محیط زیست کلان شهرها -اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها -اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها -مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها -ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها -حمل و نقل شهری، اثرات.


اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست

بتن به عنوان یکی از پرمصرفترین مواد در جهان می باشد که تأثیرات زیادی بر انسان و محیط زیست گذاشته است. امروزه. محیط زیست به موضوعی مهم. در. ج. وامع بشری. تبدیل شده. و دارای جایگاه ویژه ای است و صنعت بتن یکی از صنایع تأثیر گذار. بر محیط زیست می باشد. اخیر. اً. برای. تولید. بتن. راهکارهایی. ارائه. شده. که. سازگاری.


يا ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎ

7 ا کتبر 2015 . اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ. (ﺑﻨﺰﯾﻦ و. ﻧﻔﺖ. ﮔﺎز) ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. اي در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ ﺟﺎده. اي ﻃﯽ دوره. 1392. -. 1370. آزﻣﻮن ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ. ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده. اي ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻮاري، اﺗﻮﺑﻮس، ﻣﯿﻨﯽ. ﺑﻮس، ﮐﺎﻣﯿﻮن. و ﮐﺸﻨﺪه. ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ و. ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.


جلسه ارزیابی اثرات زیست محیطی راه آهن دورود-خرم آباد- اندیمشک

17 آگوست 2017 . جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی جهت بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح راه آهن دورود-خرم آباد- اندیمشک در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست . می کند به همین دلیل باید مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی طرح به درستی مورد بررسی قرار گرفته، و در عین حال به نقش حمل و نقل ریلی با.


محورهای همایش - دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری .

. تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها; همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست; مکانیسم های توسعه پاک; اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها; ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری; مدیریت پسماند در شهرها; فاضلاب شهری و تصفیه; طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست; حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای.


اثرات حمل و نقل بر محیط زیست,

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست .

جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل پرورش جنگل.


اثرات حمل و نقل بر محیط زیست,

1392 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﻃﯽ - نشریات علمی دانشگاه

زﯾﺴﺖ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮاﮐﻢ. ﺟﻤﻌﯿﺖ. (. ﺗﻌـﺪاد. ﺟﻤﻌﯿـﺖ. در. ﻫـﺮ. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ. ) ﺑﻮده اﺳﺖ . -6. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣ. ﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮخ رﺷﺪ. dLog. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه .اﻧﺪ. -4. -2. ﻣﺪل ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﺳﻨﺞ. ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ. اﻗﻠﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺑﺎرش، ﻓﺸﺎر. و. ﺑﺎد ﺑـﺮ. ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﻨﺼﺮ ﺑـﺎرش و. درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ.


Pre:دستگاه چرخ در هند برای هدف خانه
Next:سنگ مرمر پردازش در اتیوپی