اندازه یک کوره دوار 50 تن





مهندسان مشاوران بهراد::مقایسه کوره القایی با کوره فسیلی

کوره القایی در مقایسه با کوره فسیلی دارای تلفات کمتر، راندمان بیشتر و هزینه ذوب کمتر است. . شکل 2 کوره دوار فسیلی با ظرفیت 200کیلوگرم و شکل 3 کوره القایی با ظرفیت 200 کیلوگرم را مشخص می‌کند. شکل2- کوره دوار . در نتیجه برای ظرفیت ذوب یک تن هزینه برابر با 145.750 تومان (145750=5×29150) است. کوره القایی.


ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب - دانشگاه علم وصنعت

ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﺷﺎرژ. ﺑﻪ. داﺧﻞ. ﮐﻮره. از. ﯾﮏ. ﺳﻮ. و. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ي. ﻣﺬاب. و. ﺳﺮﺑﺎره. از. ﺳﻮي. دﯾﮕﺮ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺪاوم. ←. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻮره. ﮐﻮﭘﻼ. -1. )2. ﺗﮑﺒﺎري. ←. ﺷﺎرژ. ﮐﻮره. ←. اﻧﺠﺎم. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ذوب. ←. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﻣﺬاب. و. ﺳﺮﺑﺎره. ﭘﺲ ... 50-60 . )1. ﺑﺴــــــﯿﺎر. ﺳﺎده. )2. ﻫﺰﯾﻨــــــﻪ. ﺳـــــــﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﮐﻢ. )3. ﻇﺮﻓﯿـــﺖ و. راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ. )1. اﻧـــــﺪازه. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ. اﯾــﻦ ﮐــﻮره. راﻧــــــﺪﻣﺎن. ﻣﻄﻠــــــﻮﺑﯽ. ﻧﺪارﻧﺪ . در اﺳـــــــﺘﻔﺎده از.


فرایند تولید سیمان و تکنولوژی آن

165. ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﯽ. ﮔﺬرد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. درآﻣﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﺳﺎل. 1986. از. ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ و. در. ﺳﺎل . ﮐﺎﻻي ﻣﻌﺠﺰه. ﮔﺮ، در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ. ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار اﺑ. اعﺪ. ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺮژي. ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ. 10000. ﺗﻦ در روز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد.


پرتال جامع اطلاعات انرژی - انواع کوره های دوار در ریخته گری

5 جولای 2016 . کوره های دوار مختلف با ظرفیت هایی بین 250 كیلوگرم تا 70 تن مذاب چدن و تا 12 تن مذاب آلومینیوم موجود می باشد. سوخت این نوع كوره ها با توجه به مواد اولیه ورودی گاز، گازوئیل و مازوت است. كوره هائی با ظرفیت كمتر با دست و كوره های با ظرفیت بیشتر به كمك جرثقیل شارژ می شوند. كوره روی جكهای مربوطه به اندازه 45 درجه.


کوره های ریخته گری | سیدحمید دانشمند

این نوع کوره ذوب در اندازه های متنوع و با قدرت ذوب بین ١٠٠ کیلوگرم تا چند ده تن چدن وجود دارد . . ۲- کوره های دوار. کوره های دوار برای ذوب چدن در سال ١٩٣٠ در آلمان ساخته شد ولی در حال حاضر در دنیا بیشتر انگلیسیها از آن استفاده می کنند. این کوره ها شامل یک اسکلت فلزی می باشد که به شکل یک استوانه متصل به دو مخروط ناقص است و توسط.


اندازه گیری،ثبت و کنترل دبی

یک لوله یا دیگر تجهیزات، الزم است. کیفیت مناسب محصوالت یک فرایند تولیدی، به نسبت مواد اولیة سازندة. آن بستگی دارد. این نسبت از اندازه گیری شدت جریان آنها مشخص می گردد. گاهی هم اندازه گیری و تنظیم. یک کمیت، برای تنظیم و مدیریت یک کمیت دیگر ضروری است؛ مانند شدت جریان سوخت کوره در یک واحد. فرایندی که مقدار دمای.


اندازه یک کوره دوار 50 تن,

مهندسان مشاوران بهراد::مقایسه کوره القایی با کوره فسیلی

کوره القایی در مقایسه با کوره فسیلی دارای تلفات کمتر، راندمان بیشتر و هزینه ذوب کمتر است. . شکل 2 کوره دوار فسیلی با ظرفیت 200کیلوگرم و شکل 3 کوره القایی با ظرفیت 200 کیلوگرم را مشخص می‌کند. شکل2- کوره دوار . در نتیجه برای ظرفیت ذوب یک تن هزینه برابر با 145.750 تومان (145750=5×29150) است. کوره القایی.


مطالعه عددی اثر تغییر زاویه مشعل بر نرخ تهیه مذاب در کوره دوار ذوب .

8 نوامبر 2014 . کوره. دوار. ذوب. آلومینیوم. مجتبی. رحیم. پور. و همکاران. مهندسی مکانیک مدرس،. فوق. العاده اسفند. 3131. ، دوره. 31. ، شماره. 31. 215. برای احتراق از یک مدل ساده شده .. 50. تن آلومینیوم مذاب بازیافت می. شود. برای. تولید حرارت در فضای درون کوره از احتراق گاز طبیعی با اکسیژن توسط. مشعل اکسنده. -. سوخت. 5. استفاده می.


فرایند تولید سیمان و تکنولوژی آن

165. ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﯽ. ﮔﺬرد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. درآﻣﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﺳﺎل. 1986. از. ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ و. در. ﺳﺎل . ﮐﺎﻻي ﻣﻌﺠﺰه. ﮔﺮ، در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ. ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار اﺑ. اعﺪ. ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺮژي. ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ. 10000. ﺗﻦ در روز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد.


اندازه یک کوره دوار 50 تن,

خروجی کوره طریق دانه بندی کلینکر از پخت . - شرکت سیمان تهران

ول تاثیر فراوان دارد. در این مقاله به بررسی اثرات اندازه گیری دانه . نمای داخلی از مشعل یک کوره دوار، در حین پخت کلینکر در شکل. 0. آمده است. شکل. -0 . جدول. -1. محدوده ی فاکتورهای خوراک کوره. شرط: در شرایط فوق اپراتور. کوره. ، یک نفر و تناژ کوره. 213. تن در هر ساعت بوده است. سیستم پیش گرمکن مورد استفاده،. PREPOL MSC. مدل.


انواع کوره ها - فولاد مهر

كوره هاي دوّار از نوع غير مداوم بوده كه مذاب گيري در آنها با شارژ سرد آغاز مي شود ، همچنين ميتوان براي بالا بردن درجه حرارت مذاب تهيه شده از كوره هاي ديگر مانند كوپل استفاده نمود. ظرفيت اين كوره ها از 250 Kg تا 15 تن ميباشد وبيشتر در واحدهاي چدن ريزي ماليبل و خاكستري و حتي به مقدار كمتري در تهيه چدنهاي آلياژي و نشكن مورد استفاده قرار.


کوره های ریخته گری | سیدحمید دانشمند

این نوع کوره ذوب در اندازه های متنوع و با قدرت ذوب بین ١٠٠ کیلوگرم تا چند ده تن چدن وجود دارد . . ۲- کوره های دوار. کوره های دوار برای ذوب چدن در سال ١٩٣٠ در آلمان ساخته شد ولی در حال حاضر در دنیا بیشتر انگلیسیها از آن استفاده می کنند. این کوره ها شامل یک اسکلت فلزی می باشد که به شکل یک استوانه متصل به دو مخروط ناقص است و توسط.


اندازه گیری،ثبت و کنترل دبی

یک لوله یا دیگر تجهیزات، الزم است. کیفیت مناسب محصوالت یک فرایند تولیدی، به نسبت مواد اولیة سازندة. آن بستگی دارد. این نسبت از اندازه گیری شدت جریان آنها مشخص می گردد. گاهی هم اندازه گیری و تنظیم. یک کمیت، برای تنظیم و مدیریت یک کمیت دیگر ضروری است؛ مانند شدت جریان سوخت کوره در یک واحد. فرایندی که مقدار دمای.


وبلاگ تخصصی مهندسی متالورژی صنعتی - اصول كار کوره های ریخته گری

يك شركت در انگلستان به نام Manometer سازنده اين نوع كوره ها است. Rotary Furnace كه با ظرفيت هاي 250Kg تا 70 تن مذاب چدن و تا 12 تن مذاب آلومينيوم مي سازد . سوخت اين نوع كوره ها گاز , گازوئيل و مازوت است . كوره هائي با ظرفيت كمتر با دست و كوره هاي با ظرفيت بيشتر به كمك جراثقيل شارژ مي شوند. كوره روي جكهاي مربوطه به اندازه.


خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ) ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دارد . ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. : ) 1. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه وداﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ . ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ . روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮ ﻻً از دو روش ﮐﻮر. ه ﺑﻠﻨﺪ و اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . روش ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ. ﯾﺎ ذوب و اﺣﯿﺎ. در اﯾﻦ روش. از ﮐﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز اﺣﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺎز ﻣﻨﻮ اﮐﺴﯿﺪ.


اﻛﺴﻴﮋن و اﺣﺘﺮاق

ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻌﻠﻪ. ﻫﺎي دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻏﻨﻲ. ﺷﺪه ، ﻳﺎ. اﻛﺴﻲ ﻓﻴﻮل. در ﻛﻮره. ﻫﺎي ذوب ﺷﻴﺸﻪ و اﺟﺎق. ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘـﺎل. ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﻮره، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﺗﻮان اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﺣﺘـﺮاق را اﻧـﺪازه. ﮔﻴـﺮي. ﻛـﺮد . در. ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ. 2. ﺗﺎ. 3. درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. 10. ﺗﺎ. 50 pmm. ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق.


فرایند تولید سیمان - سیمان پیوند گلستان

تولید و مصرف جهانی این فرآورده در سال 1986 از مرز یک میلیارد تن گذشت و در سال 2006 رقم 2 میلیارد تن را پشت سر خواهد گذاشت. . زیاد از این کالاي معجزه گر، در اواخر قرن نوزدهم کورههاي دوار ابداع شد و هم اکنون تکنولوژي به حدي است که با حداقل ممکن انرژي مصرفی و نیروي انسانی کوره هایی با ظرفیت 10000 تن در روز عرضه میشود.


پرسش و پاسخ - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت .

سوال: 1) میزان وزن و انالیز ساختار گلوله مصرفی در آسیاب های گلوله ای در صنعت سیمان کشور 2)تامین کننده های گلوله در کشور 3)قیمت تمام شده هر تن گلوله, پاسخ: احتراما پاسخ سئوالات مربوط به گلوله های آسیاهای سیمان را به شرح ذیل به . همچنین منطقه پخت به ناحیه قرار گرفتن مشعل در داخل کوره و تا اندازه ای به فرم شعله بستگی دارد


سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز - مقاله

کارخانه کمپوست سازمان مديريت پسماند¬هاي شهرداري تبريز ظرفيت روزانه 500 تن که از اين مقدار 70 درصد مواد آلي و 30 درصد مواد بازيافت انجام مي¬پذيرد. ريجکت مورد استفاده به عنوان RDF در زباله سوزي و توليد انرژي با عبور از يک سرند دوار بر اساس اندازه و با بازده حدود 80 درصد از پسماند مخلوط جدا مي¬شود. شيشه، فلزات و پت به صورت.


ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻬﺮ : ﻫﻤﻜﺎﺭ - CDM Bazaar

4 مارس 2013 . ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ. ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻱ. ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ. ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺟﺒﺎﺭﺍً ﺑﺎﻳﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ. ﻛﺮﺑﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺮﺑﻦ ﻏﺮﺏ. ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ. ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ .. ﺑﻴﻮﺫﻏﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ. 50 kg/h. ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺭﺍ ﺗﺎ. 850 ̊C. ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﭘﺮﻭﺳﺲ ﻛﻨﺪ.


شرکت سیمان قاین :: فرآيند توليد

23 ژوئن 2010 . سالن اختلاط اولیه یک سوله سر پوشیده به ابعاد 50 در 300 متر بوده و ظرفیت 50000 تن مواد بصورت دو دپوی 25000 را دارد که به آن پایل گفته می شود . .. خوراک کوره با الک آلپاین ، تعیین دانه بندی کلینکر ویا وزن لیتری، تعیین نرمی سیمان با دستگاه بلین ، اندازه گیری گیرش اولیه و نهایی سیمان با سوزن های ویکات.


ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ. اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از. 156. ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ از. 1. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ. ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از. 50. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ. در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻣﻌﺪن ﭼﻐﺎرت، ﭼﺎدرﻣﻠﻮ، ﺟﻼل. آﺑﺎد، ﺳﻪ .. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ. ﮔﻨﺪﻟﻪ. 4. و ﮐﻠﻮﺧﻪ. 5. دو ﻓﺮآورده اﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻫﻤﭽﻮن اﺣﯿﺎي. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ. اﺳﺖ ﮐﻬﺪر واﺣﺪﻫﺎي ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺳﺎزي. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ.


ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﻣﺪاوم. ←. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﺷﺎرژ. ﺑﻪ. داﺧﻞ. ﮐﻮره. از. ﯾﮏ. ﺳﻮ. و. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ي. ﻣﺬاب. و. ﺳﺮﺑﺎره. از. ﺳﻮي. دﯾﮕﺮ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺪاوم. ←. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻮره. ﮐﻮﭘﻼ. -1. )2. ﺗﮑﺒﺎري. ←. ﺷﺎرژ. ﮐﻮره. ←. اﻧﺠﺎم. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ذوب. ←. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﻣﺬاب ... 50-60 . )1. ﺑﺴــــــﯿﺎر. ﺳﺎده. )2. ﻫﺰﯾﻨــــــﻪ. ﺳـــــــﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﮐﻢ. )3. ﻇﺮﻓﯿـــﺖ و. راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ. )1. اﻧـــــﺪازه. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ. اﯾــﻦ ﮐــﻮره. راﻧــــــﺪﻣﺎن. ﻣﻄﻠــــــﻮﺑﯽ. ﻧﺪارﻧﺪ . در اﺳـــــــﺘﻔﺎده از.


ماشين آلات و ابزار.pdf

واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﺑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ. 1. 21010102. ﻓﻴﺪرزﻧﺠﻴﺮي ﻳﺎﺷﺎﺗﻮﻧﻲ 50 ﺗﺎ100 ﺗﻦ درﺳﺎﻋﺖ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 25,955. 2. 21010103. ﻓﻴﺪرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 100 ﺗﺎ150 ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 67,954. 3 .. واﻧﺖ ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﺎراﻧﻨﺪه. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 127,077. 94. 23010503. واﻧﺖ 1/ 5 ﺗﻦ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 143,655. 95. 23010504. واﻧﺖ 2 ﺗﺎ 3 ﺗﻦ ﺟﻔﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 181,873. 96.


Pre:خلیج شستشوی شن و ماسه
Next:تجهیزات مورد استفاده برای جمع خرد