بالاترین هماتیت آهن یا مگنتیت و سیدریت

بالاترین هماتیت آهن یا مگنتیت و سیدریت,

سنگ آهن و انواع آن ( مگنتيت و هماتيت) – شرکت صنعتی و معدنی توسعه .

8 جولای 2017 . سنگ آهن نوعی سنگ حاوی رگه‌های آهن است . که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود می‌آید.feنماد شیمیایی آهن است. سنگ‌آهن يكي از فراوان‌ترين عناصر فلزي موجود در زمين است. اكسيد آن حدود ۵ درصد از پوسته زمين را شامل مي‌شود. كاني‌هاي معدني رايج سنگ‌آهن عبارتند از هماتيت ( Fe2O3 ) كه ۷۰ درصد آهن داشته و مگنتيت.


ﺳﺎزي آﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ،

اي در اﻃﺮاف ﻋﺪﺳﻲ. ﻫﺎي ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰه و. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺴﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ . ﻛﺎﻧﻲ. زاﻳﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل و ﺳﻮﭘﺮژن. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺮﻳﺖ. و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ . ﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﮔﺮدد. ﻛﻪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻫﻦ. 9/31. درﺻﺪ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻋﻨﺼﺮآﻫﻦ. أﺗﻮ. م ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و . ﻣﻨﻄﺒﻖ. ﺑﺮ واﺣﺪ. ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻫﻤﺎﺗﻴﺘﻲ وﮔﻮﺗﻴﺘﻲ ﺷﺪه.


سنگ آهن - فولاد مهر

آهن فلزی است اصلی به رنگ سیاه یا خاکستری و بیش از 300 کانی آهن در طبیعت یافت می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: منیتیت Fe3O4، هماتیت Fe2O3، گوتیت FeOOH، لیمونیت Fe2O3.nH2O، سیدریت FeCO3، شاموزیت FeSiO4، مارتیت و ماگهمیت. سنگ معدن‌هایی که آهن از آن استخراج می‌شود نیز بیشتر بصورت اکسیدهای آهن، مانند.


ﺎﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎل ﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و

6 سپتامبر 2010 . ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑـﻴﻦ ﻛﺎﻧﺴـﻨﮓ آﻫـﻦ و ﺳـﻨﮓ. ﻣﻴﺰﺑـﺎن، ﺷـﻮاﻫﺪ دﮔﺮﺳـﺎﻧﻲ. Na-Ca. و ﺗـﻮاﻟﻲ ﭘـﺎراژﻧﺰي. ﭘﺎراﮔﻮﻧﻴﺖ. +. ﺳﻴﺪرﻳﺖ. +. ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﺖ. +. ﺗﻮرﻣﺎﻟﻴﻦ. ±. ﺗﺮﻣﻮﻟﻴﺖ. ±. ﭘﻴﺮﻳﺖ. ±. ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ، ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺎﻧﻪ. زاﻳﻲ. آﻫﻦ. ﺑﺎ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﺴﻴﺘﻲ. -. ﭘﺮوﭘﻠﻴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ رﮔﻪ. اي. -. رﮔﭽﻪ. اي، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ. ﺟﺎي ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺎراژﻧﺰي ﺳﺮﻳﺴﻴﺖ. +. ﻛﻮارﺗﺰ.


هماتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هماتیت (به انگلیسی: Hematite) که در متن‌های کهن فارسی به نام شادنه، شادنج، حجرالدم، حجر هندی، آهن چینی، حجرالطور و شابانگ آمده‌است، با فرمول شیمیایی (Fe2O3) از مجموعه کانی . همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن گوتیت - لیمونیت - پیروفانیت -ایلمنیت -مگنتیت - کرومیت- سیدریت- لیمونیت- مگنتیت- پیریت- کوارتز و غیردگرگونی.


ﺳﺎزي آﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ،

اي در اﻃﺮاف ﻋﺪﺳﻲ. ﻫﺎي ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰه و. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺴﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ . ﻛﺎﻧﻲ. زاﻳﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل و ﺳﻮﭘﺮژن. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺮﻳﺖ. و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ . ﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﮔﺮدد. ﻛﻪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻫﻦ. 9/31. درﺻﺪ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻋﻨﺼﺮآﻫﻦ. أﺗﻮ. م ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. و . ﻣﻨﻄﺒﻖ. ﺑﺮ واﺣﺪ. ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻫﻤﺎﺗﻴﺘﻲ وﮔﻮﺗﻴﺘﻲ ﺷﺪه.


سنگ اهن مگنتیت - Sormak Mining Company

اگر منشاء آتشفشانی داشته باشند به صورت عدسی یا توده های بزرگ در طبیعت یافت شده و اگر منشاء آنها هیدروترمال باشد معمولا به صورت رگه ای دیده می شوند. کانی آهن دار معمولا منگنیت می باشد که گاهی در سطح اکسید شده و قسمتی از مگنتیت به هماتیت تبدیل شده است. این نوع کانسارها را می توان در ایالت میسوری آمریکا ،‌آلاسکا ،‌کانادا و.


سنگ آهن - فولاد مهر

آهن فلزی است اصلی به رنگ سیاه یا خاکستری و بیش از 300 کانی آهن در طبیعت یافت می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: منیتیت Fe3O4، هماتیت Fe2O3، گوتیت FeOOH، لیمونیت Fe2O3.nH2O، سیدریت FeCO3، شاموزیت FeSiO4، مارتیت و ماگهمیت. سنگ معدن‌هایی که آهن از آن استخراج می‌شود نیز بیشتر بصورت اکسیدهای آهن، مانند.


ﺎﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎل ﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و

6 سپتامبر 2010 . ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑـﻴﻦ ﻛﺎﻧﺴـﻨﮓ آﻫـﻦ و ﺳـﻨﮓ. ﻣﻴﺰﺑـﺎن، ﺷـﻮاﻫﺪ دﮔﺮﺳـﺎﻧﻲ. Na-Ca. و ﺗـﻮاﻟﻲ ﭘـﺎراژﻧﺰي. ﭘﺎراﮔﻮﻧﻴﺖ. +. ﺳﻴﺪرﻳﺖ. +. ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﺖ. +. ﺗﻮرﻣﺎﻟﻴﻦ. ±. ﺗﺮﻣﻮﻟﻴﺖ. ±. ﭘﻴﺮﻳﺖ. ±. ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ، ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺎﻧﻪ. زاﻳﻲ. آﻫﻦ. ﺑﺎ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﺴﻴﺘﻲ. -. ﭘﺮوﭘﻠﻴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ رﮔﻪ. اي. -. رﮔﭽﻪ. اي، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ. ﺟﺎي ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺎراژﻧﺰي ﺳﺮﻳﺴﻴﺖ. +. ﻛﻮارﺗﺰ.


فرآوری هماتیت - وبسایت شخصی مهندس محمدرضا محمدی

10 آگوست 2017 . اما از آنجایی که این کانی در مقایسه با مگنتیت دارای خاصیت مغناطیسی ضعیفی بوده و جزء کانی ها پارامگنتیک می باشد، در مقایسه با مگنتیت ،عملیات فرآوری آن مستلزم مستلزم مطالعات پیچیده تر و . هماتیت (Hematite) اکسید آهن با فرمول شیمیایی Fe2O3 می باشد و از 30درصد اکسیژن و 70درصد آهن تشکیل شده است .


گزارش تحلیلی صنعت سنگ آهن

8 آگوست 2016 . آهن عمدتاً عبارتند از مگنتیت ، زئولیت، لیمونیت و سیدریت می. باشند. سنگ آهن دارای هماتیت و یا مگنتیت )باالی. 60. % آهن( بعنوان کانه طبیعی شناخته شده و می توان از آنها. مستقیماً. در کوره ذوب فوالد استفاده نمود. هماتیت: هماتیت کانی سرخ رنگی است که برای استفاده در. کارخانه های فوالد احتیاج به فرآوری کمتری دارد.


( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ - ResearchGate

10 ژوئن 2013 . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺑﺎ. Ti. ﭘﺎﻳﻴﻦ. )04/0. ﺗﺎ. 2/0. درﺻﺪ. وزﻧﻲ. ) ، آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك. (. ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان ﻛـﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋـﻲ. ) ، ﻛﺎﻧﻴﻬـﺎي. ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳﺖ . ﻛﺎﻧﻴﻬﺎﻳ. ﻲ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ، ﻣﺎﻻﻛﻴـﺖ، آزورﻳـﺖ، ﻛﻮوﻟﻴـﺖ، ﻫﻤﺎﺗﻴـﺖ و ﮔﻮﺗﻴـﺖ در اﺛـﺮ. ﻓﺮآ. ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازدﮔﻲ و ﺳﻮﭘﺮژن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻧﺪ. ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي زون اﺳﻜﺎرﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ. ﮔﺎرﻧﺖ، ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، اﭘﻴﺪوت و ﻛﻠﺮﻳﺖ. اﺳﺖ و. زون.


ﮐﺎﻧﺳﺎرھﺎى آھن و ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎدر ﺧﺎﮐﯽ - ResearchGate

کانسارهای. آهن. مهمی. بوسیله. فرایندهای. رسوبی. ،. گرمابی. و. آذرین. بوجود. آمده. است . •. بیشتر. آهن. پوسته. به. یکی. از. دو. حالت. فرو. (Fe+2(. یا. فریک. (Fe+3(. حضور. دارد . کانی. های. رایج. آهن. مانند. هماتیت. و. گوئتیت. دارای. آهن. فریک. بوده. و. در. حضور. اکسیژن. زیاد. نیز. پایدار. هستند . در. حالیکه. کانی. هایی. مانند. مگنتیت. و. سیدریت.


پایگاه معدنکاری | مرکز پژوهش و نوآوری‌ معدنی - تالار - آهن (1/1)

اين فرآيند که نوع خاصي از پديده جانشيني است در اثر تبديل مگنتيت به هماتيت حاصل مي‌شود. مارتيتيزاسيون جز فرآيندهاي بيروني زمين محسوب مي‌شود و محلول‌هايي كه از حرارت بالايي برخوردار هستند مي‌توانند اين فرآيند را سبب شوند. دگرساني کلريت-سريسيت به رنگ سبز کم رنگ، از تبديل کامل يا بخشي کانيهاي مافيک و.


همه چیز درباره انواع آهن ها در صنعت | بیزینس پلن

30 ژانويه 2015 . بیشتر دانشمندان معتقدند که معادن زمین شامل مقادیر زیادی آهـن است. آهـن همچنین در خورشید، سیاره ها و ستاره های خارج سیاره شمسی موجود می باشد. متداول ترین کانی های آهن هماتیت یا اکسید آهـن (Fe2O3)، لیمونیت یا اکسید آهن (Fe2O3)، مگنتیت یا اکسید آهـن (Fe3O4) و سیدریت یا کربنات آهن (FeCO3) می باشند. یکی از.


آهن در ایران....... - زمین شناسی -اقتصادی Economic Geology

كانسارهاي آهن كه در سنگ هاي پركامبرين پسين- كامبرين پيشين اين محور جاي گرفته اند، همگي ساخت رسوبي از خود نشان مي دهند و همايند (پاراژنز) آنها اغلب گوتيت، هماتيت، مگنتيت و سيدريت و باطله هاي كلسيت، دولوميت، سيليس و باريت است. پ) ذخاير آهن آتشفشاني- رسوبي در پيوند با سنگ هاي سري نمكي هرمز و آتشفشاني هاي وابسته در.


مراحل تبدیل سنگ آهن به آهن اسفنجی - شرکت کاسپین استیل ویستا

مواد معدني که بيشترين توزيع آهن را دارند، اکسيد هستند و سنگ آهن شامل اغلب هماتيت (Fe2O3) است که قرمز است. مگنتیت (Fe3O4) که سیاه است؛ سنگ آهن لیمونیت یا سنگ آهن (Fe2O3 · 3H2O) که قهوه ای است؛ و سیدریت (FeCO3) که قهوه ای کمرنگ است. هماتیت و مگنتیت فراوان ترین نوع سنگ آهن است. مگنتیت خالص حاوی 4/72 درصد آهن،.


بالاترین هماتیت آهن یا مگنتیت و سیدریت,

صنعت سنگ آهن، تولید و اشتغال - گزارش بورس

عیار سنگ آهن موجود در معادن متفاوت و اغلب زیر ۵۰ درصد است که در محصول فولادی به بالای ۹۰ درصد می رسد. ترکیبات آهندار در سنگ آهن به طور عمده عبارتند از مگنتیت ، زئولیت، لیمونیت و سیدریت اند. سنگ آهن دارای هماتیت و یا مگنتیت )بالای ۶۰ درصد آهن( بعنوان کانه طبیعی شناخته شده و می توان از آن‌ها مستقیما در کوره ذوب فولاد استفاده.


فرآیند تولید كنسانتره از سنگ آهن - ایران صنعت نگارش طرح توجیهی

12 ژوئن 2013 . عيار سنگ آهن موجود در معادن متفاوت و اغلب زير 50% است كه در محصول فولادي به بالاي 90% مي رسد. تركيبات آهندار در سنگ آهن عمدتاً عبارتند از مگنتيت (Fe3O4)، زئوليت ((OH)FeO)، ليمونيت FeO(OH)n(H2O) و سيدريت (FeCO3) مي‌باشند. آهن(به انگلیسی: Iron) عنصر شیمیایی فلزی ای با نماد Fe، عدد اتمی ۲۶ و.


صنعت فولاد - شناخت کانسارهای آهن - شکل گیری معادن سنگ آهن در ایران

28 فوریه 2012 . كانسار آهن نواری كه عمدتاً حاوی مگنتیت + سیلیكات های آهن+ چرت ± هماتیت ± سیدریت می باشد ( گیلبرت و پارک 1997 ). ایتابیریت Itabirite: كانسار آهن نواری حاوی نوارهای چرت یا ژاسپر در اثر دگرگونی به دانه های كوارتز قابل رؤیت تبلور یافته و آهن به صورت لایه های نازك هماتیت و مگنتیت حضور دارند (ادوارز و اتكینسون.


تاریخچه معادن | Pars Mineral

طلا اولین فلزی است که با شستن ماسه رودخانه ها استحصال می شد و پس از آن مس و آهن برای ساخت ابزار های نظامی و کشاورزی از دل زمین استخراج شدند. شواهد باستان شناسی نشان می دهد که مهد . گلوله های متعدد آهنی از جنس هماتیت طبیعی از هزاره پنجم پیش از میلاد در تپه "سیلک" کاشان کشف شده اند. یکی دیگر از قدیمی ترین شواهد مربوط به.


زمین شناسی - رسوبات

گرچه تمام سنگهای رسوبی تا حدودی دارای مقداری آهن هستند ولی اگر این مقدار از 15 درصد تجاوز کند آن را رسوبات یا سنگ های آهن دار نامگذاری می کنند . کانیهای آهن دار بیشتر اکسیدها ( هماتیت و مگنتیت ) ، هیدرواکسیدها ( گوتیت و لیمونیت ) ، کربناتها ( سیدریت ) ، سیلیس دارها ( شاموزیت و گرینالیت و گلاکونیت ) و سولفیدها ( پیریت و.


1- بررسی فرآیند تغیظ رادیوایزوتوپها در کانیهای سنگ آهن و تعیین .

7 جولای 2015 . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺲ. آﺑﺎد اراك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ. از ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ، ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﺖ، ﺳﯿﺪرﯾﺖ و ﮔﻮﺗﯿﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻌﺪن. اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺲ از آﻣﺎده. ﺳﺎزي و ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻌﺎدل، وﯾﮋه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﺮﺗـﻮزاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘـﺮي ﮔﺎﻣـﺎ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎد. ه از آﺷﮑﺎرﺳﺎز. HPGe.


زمين شناسي آهن - انجمن پاتوق یو

اين رخساره عمدتاً‌ از هماتيت، مگنتيت و مقادير كمتري ليمونيت يا گوتيت تشكيل شده است. قسمت اعظم اكسيد‌هاي آهن معمولاً در مناطق كم عمق حوضه رسوبي تشكيل مي‌شوند. در محيط تشكيل اين اكسيدها، كاملاً شرايط اكسيدان برقرار است. كاني‌هاي سولفيدي آهن معمولاً در شرايط احيايي تشكيل مي‌شوند.اين كاني‌ها و به ويژه پيريت،.


تحقیق در مورد آهن و فولاد - مگ ایران | دانلود مقاله

اگر منشاء آتشفشاني داشته باشند به صورت عدسي يا توده هاي بزرگ در طبيعت يافت شده و اگر منشاء آنها هيدروترمال باشد معمولا به صورت رگه اي ديده مي شوند. كاني آهن دار معمولا منگنيت مي باشد كه گاهي در سطح اكسيد شده و قسمتي از مگنتيت به هماتيت تبديل شده است. اين نوع كانسارها را مي توان در ايالت ميسوري آمريكا ،‌آلاسكا ،‌كانادا و سوئد.


Pre:کلینکر اندونزی
Next:انواع مختلف جمع دستگاه های سنگ شکن