ارتقاء منگنز گیاه

برطرفکنندههای کمبود - Futureco Bioscience's

این محصول حاوی اسیدهای آمینه آزاد است که با تسهیل انتقال مواد مغذی، فرآیندهای متابولیک گیاهان را ارتقاء میدهد. DEFENDER CALMAG از اثرات کمبود کلسیم (مانند مردگی بافت انتهایی، ترکخوردگی میوه، کال ماندن میوه) و نیز مشکلات ناشی از کمبود منیزیم (مانند کاهش فعالیت فتوسنتز) جلوگیری میکند. DEFENDER CALMAG رشد.


فایده های استفاده از منگنز - مجله پزشکی دکتر سلام

22 آگوست 2016 . درباره ماده معدنی منگنز چه میدانید این ماده چه نوع ارزش غذایی دارد و در چه زمینه هایی.


ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺛﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺑﺬﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﺳ

8 ژانويه 2003 . P(. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ، ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺍﻧﻪ ، ﺟﺬﺏ ﻛﻞ ﺭﻭﻱ ﻭ. ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ، ﺁﺭﺩ ﻭﺳﺒﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ، ﺁﻫﻦ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻣﺲ ﻭﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ. ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍ. ﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺒﻮﺱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﻭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻮﺩ ﺭﻭﻱ ،. ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻣﺼﺮﻑ.


ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﻨﮕﻨﺰ و روي ﺑﺮ ﻋﻤ

8 دسامبر 2010 . 12519. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و. 24389. ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر رﻗﺒـﺎي. ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻴـﻮه ا. ﻧـﺎر و ﻟـﺰوم ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎ. ﻧﺸﺮﻳﻪ. ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ. (. ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي. ) ﺟﻠﺪ . 9(. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻏﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ. ). 15(. ﻣﻨﮕﻨﺰ در واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون در ﮔﻴـﺎه دﺧﻴـﻞ ﺑـﻮده و در ﺗﻮﻟ. ﻴـﺪ. ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد . ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در. pH. ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣ. ﻲ.


ﭘﺎﺷﯽ روي، ﺑﺮ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ر

23 فوریه 2017 . ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه داﺷﺘﻪ و. ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﯿﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (ﻣﺎرﺷﻨﺮ،. 1995. ). ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﺜﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. (ﻧﺎﺻﺮي،. 1375. ). روي. ازﺟﻤﻠﻪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﮐﻢ ﻣﺼﺮف. و. ﺿﺮوري. ﺑﺮاي. رﺷﺪ. ﮔﯿﺎه. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮ. د.


ریز مغذی ها (عناصر خرد با تاثیر کلان) - کود ارگانیک

مقدمه: تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان برای رشد و نمو نیاز به غذا دارند. خاک تامین کننده اکثریت قریب به اتفاق عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می باشد. به جز کربن، اکسیژن و هیدروژن که عمدتاً از طریق آب و هوا تامین می گردند، منبع اصلی بقیه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه محلول خاک می باشد. در خاک تقریباً تمام عناصر غذایی که در جدول.


ارتقاء منگنز گیاه,

مواد غذایی سرشار از منگنز را بهتر بشناسید - Tebyan - تبیان

21 آوريل 2013 . ادویه ها و گیاهان معطر خشک سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن ما می‌باشند. باید بدانید که چوب میخک آسیاب شده حاوی بیشترین میزان منگنز است. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بگوییم باید بدانید که هر 100 گرم از این ادویه 30 میلی گرم منگنز دارد. زعفران مثقالی خیلی گران هم حاوی میزان قابل ملاحظه ای از این ماده‌ی.


آهن و منگنز در آب آشامیدنی - مجله پیشگیری و سلامت

ترکیبات می تواند موجب رشد و تکثیر باکتری های آهن و منگنز، ایجاد تغییر در طعم و بوی آب، ایجاد لکه های. رنگی قرمز و قهوه ای تیره بر روی لوازم شستشو، گرفتگی و انسداد سیستم های آب رسانی شود. روش بررسی: این مقاله از نوع مروری ساختار یافته است که در آن جستجو با کلیدواژه های آهن و منگنز در. محیط زیست و منابع آبی و خطرات.


مواد غذایی غنی از منگنز به شنیدن بهتر کمک می‌کند - ایسنا

25 مه 2017 . کارشناس مسئول توانمندسازی معلولین بهزیستی خراسان‌جنوبی از اهمیت تغذیه در سلامت شنوایی خبرداد و گفت: مواد غذایی غنی از منگنز به شنیدن بهتر کمک می‌کند. . وی تصریح کرد: منابع گیاهی ویتامین A شامل سبزیجات دارای برگ‌های سبز تیره یا زرد و میوه‌های زرد رنگ، کلم بروکلی، کدو حلوایی، اسفناج، شلغم، هویج،.


بررسی اثر سطوح مختلف کودهای سولفات روی و سولفات منگنز بر .

23 ژوئن 2010 . ﺷﻮد و ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از. ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼـﻮص روي و ﻣﻨﮕﻨـﺰ. ﻧﻴﺎز دارد . ﻛﻤﺒﻮد اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ در ﺧـﺎك ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ. ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳ. ﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ. اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، از ﺟﻤﻠـﻪ داﻧـﻪ ﮔﻨـﺪم ﻣﻮﺟـﺐ .. و ﻛﻴﻔـﻲ. در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻧﻪ ﮔﻨـﺪم ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ روي و. ﻣﻨ. ﮕﻨﺰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓﺖ.


فایده های استفاده از منگنز - مجله پزشکی دکتر سلام

22 آگوست 2016 . درباره ماده معدنی منگنز چه میدانید این ماده چه نوع ارزش غذایی دارد و در چه زمینه هایی.


ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺛﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺑﺬﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﺳ

8 ژانويه 2003 . P(. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ، ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺍﻧﻪ ، ﺟﺬﺏ ﻛﻞ ﺭﻭﻱ ﻭ. ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ، ﺁﺭﺩ ﻭﺳﺒﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ، ﺁﻫﻦ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻣﺲ ﻭﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ. ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍ. ﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺒﻮﺱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﻭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻮﺩ ﺭﻭﻱ ،. ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻣﺼﺮﻑ.


تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه .

16 ژوئن 2014 . ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ ﻭ ﺭﻭﻱ. ﺩﺭ. ﺍﻧﺪﺍﻡ. ﻫﻮﺍﻳﻲ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ. ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ. ﺍﺛﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﻮﻣﻴﮏ ﻭ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺎﻗﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ. ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ . ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﻮﻣﻴﮏ ﻭ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺭﻭﻱ ﻭ ﻣﺲ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺧـﺎﻙ ﻣﻌﻨـﻲ. ﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟـﻲ ﺧـﺎﻙ. ﻫـﺎﻱ.


شهرستان بافت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پارک ملی خبر در سال ۱۳۵۰ با عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان پناهگاه حیات وحش خبر و روچون مورد حفاظت قرار گرفت و در نهایت این منطقه درسال ۱۳۷۰ به عنوان منطقه گردشگری فرهنگی در سازمان فرهنگی یونسکو به ثبت رسید و هشت سال بعد نیز به پارک ملی ارتقاء یافت. تنوع و تراکم پوشش گیاهی و جانوری در پارک ملی به.


10 غذای غنی از منیزیم که فوق العاده سالم هستند - رژیم سلامتی

1 آوريل 2016 . حبوبات یک خانواده از گیاهان مغذی است که عبارت از عدس، لوبیا، نخود، نخود و سویا می باشند. آنها در بسیاری از مواد مغذی مختلف، از جمله منیزیم بسیار غنی هستند. به عنوان مثال، یک وعده 1 فنجان لوبیا سیاه پخته شده شامل 120 میلی گرم منیزیم است که 30 درصد از RDI است. حبوبات نیز غنی از پتاسیم و آهن است و آنها منبع.


نقش عناصر مختلف در تغذیه گیاهان – منشور

13 ژانويه 2018 . کربن، اکسیژن، ئیدروژن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، روی، مس، بر، مولیبدن و کلر شانزده عنصر ضروری مورد نیاز گیاهان هستند. نیتروژن (N) .. بنابراین فناوری هایی که با استفاده از آنها راندمان جذب فسفر ارتقا یابد مقدار مصرف کودهای فسفره را به شدت کاهش می دهند. فسفر عموما از دو.


ارتقاء منگنز گیاه,

بر هم کنش پتاسيم و منيزيم در زراعت يونجه ).Medicago sativa L(

جذب کل پتاسيم در گياه بطور قابل مالحظه اي با افزايش سطوح پتاسيم افزايش يافت و در تيمار 300 کيلو گرم سولفات پتاسيم به 1440 کيلو گرم. در هکتار در مقايسه با 900 .. با بررسی رابطه بین مقدار منیزیم گیاه یونجه و شدت عارضه لکه برگي. دریافتند که مقدار ... جهت ارتقاء سطح حاصلخیزي خاک پیشنهاد می گردد: 1. با توجه به.


کپسول اولترا کلاژن | دارویاب

ارتقا سلامت پوست، مو و ناخن. کلاژن عامل انعطاف پذیری پوست٬ مو و ناخن ( محصول شرکت میسن نجرال آمریکا ). اجزاء اصلی تشکیل دهنده هر کپسول: کلاژن: ۷۲۵ میلی گرم ویتامین سی: ۶۰ میلی گرم ویتامین ایی: ۶۰ واحد بیوتین: ۲۵۰۰ میکروگرم کلسیم: ۲۲۵ میلی گرم زینک: ۱۵ میلی گرم سایر ترکیبات: سلنیوم – مس – منگنز – عصاره گیاه دم.


گیاه رازیانه و خواص آن - مجله مثبت سبز

رازیانه حاوی آهن، فسفر، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی و ویتامین K است و به حفظ استخوان ها کمک می کند. پتاسیم تنها ماده‌ معدنی اصلی در تنظیم فشارخون است. این ماده‌ معدنی در ترکیب بیشتر مواد غذایی گیاهی مانند تخم رازیانه وجود دارد. رازیانه خواص فوق العاده ای برای پوست دارد. تمام اجزای این گیاه، منبع ویتامین B و C هستند که سبب.


پروفایل مریم قنادنیا - دانشگاه بین المللی امام خمینی

٣, دوره آموزش تخصصی ارتقا دانشی وبینشی (ویژه اساتید استان قزوین), ١٣٩٣/١١/٢, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, ---. ٤, آشنایی با طرح چشمه نور ایران و معرفی . ٨, اثرات تیمارهای متفاوت منگنز بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی گیاه زیره سبز, ١٣٩٢ اردیبهشت, مریم قنادنیا، رحیم حداد، مظفر شریفی. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه.


کودبیوزر | نقش ۱۶ ماده غذایی ضروری در رشد محصول

3 مه 2017 . هر کدام از این عناصر به همان اندازه که برای گیاه مهم هستند، به همان میزان در مقادیر بسیار متفاوت مورد نیاز می باشند. این تفاوتها منجر به گروه بندی این عناصر ضروری در ۳ دسته . رشد و تشکیل زودهنگام ریشه را ارتقاء می دهد. . مواد غذایی میکرو شامل بر، کلر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی می باشند. این عناصر غذایی گیاه در.


فرآوری روی سپیدار - تولید کننده سولفات روی و سولفات سدیم و کود .

شرکت فرآوری روی سپیدار تولید کننده سلفات و سولفات روی و سولفات سدیم و کود کشاورزی و سولفات منگنز و سولفات آهن و رفع کمبود آهن و فروش سولفات.


اپتی وومن | گلدن لایف | حفظ و ارتقاء سلامت عمومی بدن و شادابی بانوان

اپتی وومن | محصول اپتی وومن با تامین انواع ویتامین‌ها و املاح معدنی مورد نیاز به همراه گیاهان دارویی مفید، نقش مهمی را در حفظ و ارتقاء سلامت عمومی بدن و . . گیاه Ginseng، آهن، ویتامین های گروه B، روی، منیزیوم و منگنز موجود نقش مهمی در بهبود عملکرد ذهنی و جسمی بدن دارند. کنترل وزن. ویتامین های B، ید، سلنیوم، کروم و اینوزیتول از طریق.


شرکت ارتا کود افرا

ورمی کمپوست حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج آنها را در اختیار گیاه قرار می دهد. . ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت ، فسفر و پتاسیم که در فعالیتهای حیاتی گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن ،مس ، روی ، منگنز نیز می باشد. . ارتقاء مقاومت در برابر پاتوژنها و عوامل بیماری زای خاک


معرفی چهار گیاه دارویی پر مصرف‎ - مجله پزشکی

21 آگوست 2017 . معرفی چهار گیاه دارویی پر مصرف : وقتی از گیاهان دارویی صحبت می‌کنیم بحثمان از آن دسته از گیاهان است که خواصی دارند که برای ارتقای سلامتی ما یا درمان . زعفران از نظر طبیعت گرم و خشک است و سرشار است از منگنز، ویتامین C، آهن، پتاسیم، ویتامین B6 ، آنتی‌اکسیدان‌ها و هزار و یک ماده موثره دیگر که این همه.


Pre:روش میل لنگ سنگ زنی
Next:فیدر فواره زدن اب در آسیاب توپ رو شوت ورودی