سوپر فسفات سه گانه 0-46-0 دانه


نوشته شده در October 24, 2018کود سوپر فسفات تریپل - آپارات19 نوامبر 2016 . بازار بزرگ کشاورزی در وبسایت بازار بزرگ کشاورزی انواع کود سوپر فسفات تریپل به نمایش گذاشته شده است . کود سوپر فسفات تریپل کود سوپر فسفات تریپل , کود س.سوپر فسفات سه گانه 0-46-0 دانه,رﻗﻢ اي ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و - بوم شناسی کشاورزی4 فوریه 2012 . ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﻓﺎﮐﺘﻮر. اول. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ. 210. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره. %)100(. ،. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. 100(. درﺻـﺪ. ) . ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي. ، ﺟﻠﺪ. 5. ، ﺷﻤﺎره. 3. ، ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1392. ﺑﻮﺗﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺮگ. ﺳﻮرﮔﻮم. داﻧﻪ. اي در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺣـﺎوي. ازﺗﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ.


درخواست نقل قول


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه. ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد و. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ. ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺳﺎدات ﺟﺰاﺋﺮي. 1،*. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺧﮕﺮ. 2. و ﻣﻬﺪي ﺳ. ﺮﭼﺸﻤﻪ. ﭘﻮر. 3. 1. داﻧﺶ .. اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.

تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و .

نتایج نشان دادند که سورگوم قادر است در شرایط محیطی تبریز سه چین محصول علوفه در یک فصل زراعی تولید نماید. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه وارتفاع گیاه به ترتیب در ترکیب تیماری کود اوره + سوپر فسفات تریپل + فسفات بارور2 و شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین درصد دیواره سلولی و درصد دیواره سلولی بدون همی.

فسفات | Phosphate - کیمیا پارس شایانکار

کود سوپر فسفات ساده را به دو شکل پودرى و گرانوله عرضه مى نمائیم که هر دو داراى یک آنالیز بوده و فقط شکل پودرى به دلیل مصرف انرژى کمتر اندکى ارزانتر از فرم گرانوله است. همچنین کود سوپرفسفات ساده با ۲ . یا بیشتر ) است مناسبترین و ارزانترین کود براى دانه هاى روغنى ، نیشکر و سیب زمینى است . در زمین هایى با فقر عنصر.

تأثیر شکل های سوسپانسیونی و دانه ای کودهای حاوی فسفات بر فسفر .

پس از 36 روز، فسفر قابل جذب در تیمار کود دانه ای در خاک هایشماره یک و دو به ترتیب حدود 120 و 40 درصد بیش تر از تیمار سوسپانسیون بود. . در پژوهش حاضر، اثر مصرف خاکی کود سوپرفسفات تریپل در دو شکل جامد (گرانولی) و مایع (سوسپانسیون) بر فسفر قابل جذب خاک، در یک دوره زمانی 165 روزه ارزیابی گردید. از آن جا که حلالیت.

ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮ - شرکت شهرکهای .

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده آﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك داده ﺷﻮد . در ﺷﺮاﯾﻂ . ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻢ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﭘﺮ. ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎده اﺳﺖ . ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ . ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.

تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر . - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرو. ر. 2. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﻜـﺮه. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻜﻮﺗﺎﻻﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺎل. 1385. اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. 4. ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ،. 75. ،. 150. و. 225. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ. (. ﺑﺮ اﺳﺎس.

اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم - مجله مهندسی .

8 مارس 2017 . ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. /7. 1. ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﺎﮐﺮو ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ. 1.5. ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﯿﺶ از. ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻓﻠـﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿ. ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2 .. اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء زراﻋﯽ دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﯽ. ،. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، روي. ، و. ﺳﻤﻮم.

کود سوپر فسفات تریپل - آپارات

19 نوامبر 2016 . بازار بزرگ کشاورزی در وبسایت بازار بزرگ کشاورزی انواع کود سوپر فسفات تریپل به نمایش گذاشته شده است . کود سوپر فسفات تریپل کود سوپر فسفات تریپل , کود س.

رﻗﻢ اي ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و - بوم شناسی کشاورزی

4 فوریه 2012 . ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﻓﺎﮐﺘﻮر. اول. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ. 210. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره. %)100(. ،. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. 100(. درﺻـﺪ. ) . ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي. ، ﺟﻠﺪ. 5. ، ﺷﻤﺎره. 3. ، ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1392. ﺑﻮﺗﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺮگ. ﺳﻮرﮔﻮم. داﻧﻪ. اي در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺣـﺎوي. ازﺗﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه. ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد و. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ. ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺳﺎدات ﺟﺰاﺋﺮي. 1،*. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺧﮕﺮ. 2. و ﻣﻬﺪي ﺳ. ﺮﭼﺸﻤﻪ. ﭘﻮر. 3. 1. داﻧﺶ .. اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.

تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و .

نتایج نشان دادند که سورگوم قادر است در شرایط محیطی تبریز سه چین محصول علوفه در یک فصل زراعی تولید نماید. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه وارتفاع گیاه به ترتیب در ترکیب تیماری کود اوره + سوپر فسفات تریپل + فسفات بارور2 و شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین درصد دیواره سلولی و درصد دیواره سلولی بدون همی.

سوپر فسفات سه گانه 0-46-0 دانه,

فسفات | Phosphate - کیمیا پارس شایانکار

کود سوپر فسفات ساده را به دو شکل پودرى و گرانوله عرضه مى نمائیم که هر دو داراى یک آنالیز بوده و فقط شکل پودرى به دلیل مصرف انرژى کمتر اندکى ارزانتر از فرم گرانوله است. همچنین کود سوپرفسفات ساده با ۲ . یا بیشتر ) است مناسبترین و ارزانترین کود براى دانه هاى روغنى ، نیشکر و سیب زمینى است . در زمین هایى با فقر عنصر.

تأثیر شکل های سوسپانسیونی و دانه ای کودهای حاوی فسفات بر فسفر .

پس از 36 روز، فسفر قابل جذب در تیمار کود دانه ای در خاک هایشماره یک و دو به ترتیب حدود 120 و 40 درصد بیش تر از تیمار سوسپانسیون بود. . در پژوهش حاضر، اثر مصرف خاکی کود سوپرفسفات تریپل در دو شکل جامد (گرانولی) و مایع (سوسپانسیون) بر فسفر قابل جذب خاک، در یک دوره زمانی 165 روزه ارزیابی گردید. از آن جا که حلالیت.

ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮ - شرکت شهرکهای .

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده آﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك داده ﺷﻮد . در ﺷﺮاﯾﻂ . ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻢ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﭘﺮ. ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎده اﺳﺖ . ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ . ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.

تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر . - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ و ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرو. ر. 2. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﻜـﺮه. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻜﻮﺗﺎﻻﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺎل. 1385. اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. 4. ﺳﻄﺢ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ،. 75. ،. 150. و. 225. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دو. ﺳـﻄﺢ،. ﺗﻠﻘﻴﺢ. (. ﺑﺮ اﺳﺎس.

اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم - مجله مهندسی .

8 مارس 2017 . ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. /7. 1. ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﺎﮐﺮو ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ. 1.5. ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﯿﺶ از. ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻓﻠـﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿ. ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2 .. اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء زراﻋﯽ دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﯽ. ،. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، روي. ، و. ﺳﻤﻮم.

Pre:استفاده از سنگ شکن سنگ آهن برای فروش
Next:صفحه نمایش نوسان

بیشتر محصولات


Top