بتن خرد شده در مقابل سنگ آهک خرد

‌اجزای تشکیل دهنده بتن - omransoft

27 ا کتبر 2017 . بتن. بتن جسم بسیار سخت و سنگ مانندی است که از ترکیب مقدار معین و حساب شده‌ای سیمان، شن‌، ماسه و آب به دست می‌آید. در بعضی موارد از اجزای دیگری به نام مواد . بعدها آموختند که به مخلوط آهک و آب، سنگ خرد شده یا آجر و سفال‌های شکسته شده اضافه کنند و این اولین نوع بتن در تاریخ بود. . مقاومت در مقابل آتش سوزی.


بتن خرد شده در مقابل سنگ آهک خرد,

وزن مخصوص سنگ آهک خرد

وزن مخصوص مصالح و اجزا ساختمانی سایت رسمی فوم بتن پایدار. وزن مخصوص بر حسب کیلوگرم بر متر سنگ چینی با سنگهای تراش آذرین جوش کوره خرد شده و دانه. بیشتر+ . سنگ memart. سنگ: وزن مخصوص از انجائیکه سنگ در مقابل خرد شدن مقاومت زیادی دارد لذا سنگ مرمر سنگ آهک. بیشتر+.


) > ( 55

9 مارس 2014 . ﺳﻨﮓ. 2-1-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺳﻨ. ﮕ. ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ. ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ... ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 2-2-3-4. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﭘﺮ و ﺳﻮﺭﺍﺧﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﺪوﺩ ﺁﺟﺮ ﺭﺳﯽ. ﯾ. ﺎ ﻣﻀﺎﺭﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ. ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


مصالح ساختمانی

آﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ. : آﺟ. ﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﺔ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ. (. ﻳـﺎ ﺳـﻨﮓ. ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻳﻦ دو. ) و آﻫﻚ، در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨـﺎر آب و ﮔﺮﻣـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎدي، ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮرة آﻫﻨﮕﺪازي و ﺑﻪ ﻃﻮر . ﻳﺎ ﻣﻀﺎرﺑﻲ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓـﺸﺎري. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻣـﻲ. ﺗﻮان اﻧﻮاع رﻧﮕﻲ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد . آﺟﺮ ﺑﺘﻨﻲ. : آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.


سنگ آهک - مروارید بندر پل

سنگ آهک (Line) سنگ رسوبی با منشأ شیمیایی یا زیست‌شیمیایی است که بیشتر از کلسیم‌کربنات تشکیل شده است. . از مزایای استفاده از آهک می توان به کاهش نفوذپذیری ملاتها و اندودها در مقابل آب، کاهش جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات و ثابت ماندن حجم آن پس از گرفتن و سخت شدن اشاره کرد. ... ابتدا آهک را خرد می کنند.


‌اجزای تشکیل دهنده بتن - omransoft

27 ا کتبر 2017 . بتن. بتن جسم بسیار سخت و سنگ مانندی است که از ترکیب مقدار معین و حساب شده‌ای سیمان، شن‌، ماسه و آب به دست می‌آید. در بعضی موارد از اجزای دیگری به نام مواد . بعدها آموختند که به مخلوط آهک و آب، سنگ خرد شده یا آجر و سفال‌های شکسته شده اضافه کنند و این اولین نوع بتن در تاریخ بود. . مقاومت در مقابل آتش سوزی.


) > ( 55

9 مارس 2014 . ﺳﻨﮓ. 2-1-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺳﻨ. ﮕ. ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ. ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ... ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 2-2-3-4. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﭘﺮ و ﺳﻮﺭﺍﺧﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﺪوﺩ ﺁﺟﺮ ﺭﺳﯽ. ﯾ. ﺎ ﻣﻀﺎﺭﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ. ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


كاربرد آهک - آشنایی با کاربردهای مختلف انواع آهک در صنایع گوناگون

30 ژانويه 2018 . سنگ های آهکی جزء کربنات های کلسیم هستند که به صورت سنگ ساختمانی یا به صورت آهک زنده (اکسید کلسیم با فرمول شیمیایی CaO) و آهک شکفته یا آهک . کاربرد آهک در ساخت محصولات بتنی: آهک هیدراته (شکفته شده) در تولید محصولات بتن سلولی سبک وزن به کار میرود تا محصولی مقاوم در برابر آب تولید شود.


تاثیر مصرف پودر سنگ آهک در مقاوم سازی بتن - آهک | سود پرک | سود مایع

وجود سولفات در آب و خاک یکی از مهم ترین عوامل ایجاد خوردگی شیمیایی در سازه های بتن آرمه است. پودر سنگ آهک با خنثی سازی مواد خورنده‌ی اسیدی سبب افزایش مقاومت بتن می شود. طبق بررسی انجام شده در سال 2002 مشخص شد با افزایش تنها 5 درصد پودر سنگ آهک می توان دوام بتن را در محیط های اسیدی افزایش داد. همچنین تحقیقات نشان داد که.


مصالح ساختمانی

آﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ. : آﺟ. ﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﺔ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ. (. ﻳـﺎ ﺳـﻨﮓ. ﺧﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻳﻦ دو. ) و آﻫﻚ، در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨـﺎر آب و ﮔﺮﻣـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎدي، ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮرة آﻫﻨﮕﺪازي و ﺑﻪ ﻃﻮر . ﻳﺎ ﻣﻀﺎرﺑﻲ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓـﺸﺎري. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻣـﻲ. ﺗﻮان اﻧﻮاع رﻧﮕﻲ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد . آﺟﺮ ﺑﺘﻨﻲ. : آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.


) > ( 55

9 مارس 2014 . ﺳﻨﮓ. 2-1-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺳﻨ. ﮕ. ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ. ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ... ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 2-2-3-4. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ. ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﭘﺮ و ﺳﻮﺭﺍﺧﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﺪوﺩ ﺁﺟﺮ ﺭﺳﯽ. ﯾ. ﺎ ﻣﻀﺎﺭﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ. ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


به نقل از دستگاه سنگ شکن - محطم ومجموع النبات

استفاده از دستگاه های سنگ شکن بتن های قابل حمل سنگ های شکسته از دل طبیعت توسط کامیون حمل و به سنگ شکن اولیه . سنگ شکن موبایل . . سنگ شکن سنگ آهک در سیاهکل. دستگاه های سنگ شکن .. چین راه و پل سنگ شکن فکی به نقل از طرح از 300 آهن کارخانه فرآوری سنگ معدن استخراج از معادن مورد استفاده در تجهیزات در خرد کردن .


پودر سنگ مرمر جات - محطم ومجموع النبات

مقاله بررسی مقاومت بتن حاوی پودر سنگ آهک بعنوان جایگزین قسمتی از . >> نرى الأسعار . سنگ شکن چکشی طراحی شده توسط SBE متناسب با تولید 0-3 MM محصولات پودر درشت. . شکر و شیرینی‌جات . شکن سباق المكن الراس فديوفلم عن الناقلات النفط العملاقة پودر سنگ مرمر جات چرخ سنباده کوچک برای فلز تولید دانه های سنگ خرد.


بتن خرد شده در مقابل سنگ آهک خرد,

بتن ، اجزا ، خصوصیات و انواع آن - تکنولوژیهای نوین ساختمان

12 نوامبر 2016 . تاریخچه استفاده از مواد سیمانی برای ساختمان به زمانهای بسیار دور برمیگردد که مصریان قدیم از گچ برای چسباندن استفاده میکردند. کمی بعدتر انسان آموخت که با اضافه کردن آهک و آب به ماسه و سنگ خرد شده میتواند به ماده ای سخت دست پیدا کند که اولین بتن ساخت بشر بوده است. پس از ساخت این ملاتها با استفاده از آهک،.


ﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻫ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼﻫﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻼت ﮔﻮﮔﺮدي ﺑﺮاي اﻟ

7 نوامبر 2009 . ﺑﺘﻨﻲ،. ﺑﺮ ﺧﻼف. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ. ﻛﻪ. داراي. ﭘﻨﺞ. وﺟﻪ. ﻣﺴﻄﺢ. ﻫ. ﺴﺘﻨﺪ،. ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﺬاري در آزﻣﺎﻳﺸﮕ. ﺎه. ﻧﻴﺎز. ﺑﻪ. اﻳﺠﺎد. دو. وﺟﻪ. ﻣﻘﺎﺑﻞ. ﻣﺴﻄﺢ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ. ﺳﻄﻮح ﺻﺎف. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در .. ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. -1. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﮔﺮدي. وزن ﮔﻮﮔﺮد. (%). ﻣﺎده. ي ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه. ﻧﺸﺎﻧﻪ. . ﮔﻮﮔﺮد. SM1. 65%. ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي. SM2. 65%. ﺧﺎك رس. SM3. 65%. ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻜﻲ.


توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 12 - سیمان ارومیه

روش تولید این سیمان كه در آلمان به سیمان P.K.Z معروف است مشابه سیمان پرتلند بنایی است با این تفاوت كه در تولید سیمان پرتلند بنایی از همان پودر سنگ آهك كه از مواد اولیه كارخانه است استفاده می‌شود؛ در حالیكه در تولید . كنترلهای مختلف در تولید این نوع سیمان سبب افزایش قیمت آن نسبت به سیمان پرتلند معمولی شده است.


جزوه شیمی سیمان فصل اول

م سنگ ها. ی. نرم متفاوت است . ناخالص. ی. ها. ی. آن غالباً. شن و سنگر. ی. زه هستند . سنگ ر. ی. زه به راحت. ی. خرد م. ی. شود، اما در موارد. ی. سخت است كه علت آن. یكر. ستال. ی . ی. ل آورده شده است . یشا. ان ذكر است، مارل عنوان خاك. ی. است كه به كانه. ی. طب. عی. ی. محتو. ی. سنگ آهك و خاك رس اطالق م. ی. شود. -1. سنگ آهك خالص. یب. ش از. 59. درصد وزن. ی.


مصالح ساختماني

سنگ آهک پخته. 700. پودر سیمان توده شده و به طور آزاد. 1300. پودر سیمان در کیسه و جابجا شده. 1800. جدول 2-2. ب( تأثير حرارت بر مصالح ساختمانی. 1- قابليت هدایت . بتن مسلح از شن و ماسه سنگ های آهکی سخت یا گرانیت و بازالت و غیره. 2400 تا 2500. بتن با خرده آجر. 1700. بتن با جوش کوره. 1600. بتن های سبک از قبیل بتن.


Falamakco - تاریخچه سنگ

عمده‌ترین سنگ‌هایی که در عملیات ساختمانی در ایران به کار می‌روند عبارتند از گرانیت‌، سنگ سبز توف کوارتزیت، سنگ آهک تراورتن، مرمر، سرپانتین، ماسه سنگ و . گرانیت خرد شده را برای تهیه بتن زیرسازی جاده و راه‌آهن و سنگ ساختمانی آن را برای بناهای یادبود، زیربنای تاسیسات، تزئینات داخل و خارج ساختمان و کف‌سازی به کار.


سلامتی سیمان

ه هم. چسبانده و توده ای حجیم و سخت که دارای مقاومت د. ر. مقابل تنش های مختلف. است، پدید. آورد . سیمان. آهکی. : مهمترین و اصلی ترین نوع سیمان مورد مصرف در ساختمان. سازی است . قیری .. استخراج سنگ آهک. خرد و آسیا کردن. فرایند. خشک. پیش گرمایش. فرایند. مرطوب. کلین دوار. سرد کننده. ذخیره کلینر. آسیاب سیمان. سیلوی ذخیره سیمان.


بتن خرد شده در مقابل سنگ آهک خرد,

هاي هاي طبيعي در برابر چرخه هاي بازيافتي بتني و سنگدانه ارزيابي .

سنگدان. ه بازيافتي بتني. به. طور کلي. ،. سنگدانه بازيافتي از. دو قسمت تشکيل شده است: الف( سنگدانه )هاي(. طبيعي اوليه و ب( ذرات سيمان هيدراته. ي چسبيده به .. اي از دو کارخانه متوساک و کارخانه. صحراي شن و ماسه تهيه شدند و غالب شن. هاي. شکسته کوهي را نيز سنگ آهک تشکيل مي. داد. شناسنامه شن. هاي طبيعي در جدول. 1. ارائه شده است.


بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم مورد استفاده درروسازی بتنی .

زمان توقف بهره‌برداری جهت بهسازی و بازسازی سطوح پروازی بتنی ضعیف و مضمحل تأثیر بسزایی در اقتصاد خرد وکلان منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای خواهد داشت. پس لزوم کاربرد روسازی‌های با کیفیت عملکردی بالا .. خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان و پودر سنگ آهک نیز در جدول 2 ارائه شده است. در این تحقیق برای رسیدن به جریان اسلامپ هدف، از.


سیمان (تاریخچه -انواع سیمان-کاربردها-آزمایشها) |

20 ژوئن 2017 . کلینکر پس از سرد شدن ، با مقداری سنگ گچ به‌منظور تنظیم گیرش ، مخلوط و آسیاب شده و پودر خاکستری رنگی حاصل می‌شود که همان سیمان پرتلند است. . قبل از اینکه مواد خرد شده در سنگ شکن، راهى آسیاب مواد جهت پودر شدن شوند، بداخل سالنى ریخته مى شوند تا بدینوسیله هم مقدمتا با یکدیگر مخلوط شوند و هم اینکه، این.


ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

10 جولای 2016 . ﻣﺼﺎﻟﺢ. وﻣﻮاد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ. اﺑﺰار دﺳﺖ. ،. ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن را دارﻧﺪ . در. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای. ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدی و. ﻏﯿﺮه .. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن. ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﯿﻦ. ﻣﻌﻤﺎر. و ﻃﺮا. ح. ،. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ.


ملات اندود نهایی خارجی - بن ملات

زیر کار مناسب برای این ملات عبارتند از بتن قالب ریزی شده، بلوک بتنی، اندود سیمانی و اندودهای سیمانی آهکی. جهت اجرا سطح زیر کار باید تمیز و عاری از ناخالصی باشد. این ملات روی . سنگدانه: سنگ آهک تمیز، خرد شده و دانه بندی شده با حداکثر اندازه 0.6 میلیمتر. مواد افزودنی: عوامل نگهدارنده آب، پلیمرهای پخش کننده و . رنگ: سفید، زرد،.


Pre:قطب سیمان کارخانه و ماشین آلات
Next:معدن طلا در خرد کردن