که در آن گیاه فلز نقره در آن

نقره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقره یک عنصر شیمیایی با علامت Ag است. نقره فلزی نرم، سفیدرنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمام فلزات بیشترین میزان رسانایی گرمایی را دارد. نقره در طبیعت هم به صورت خالص و هم به صورت آلیاژ طبیعی همراه با طلا و دیگر فلزات و هم در برخی سنگ‌های معدنی یافت می‌شود.


: جابر بن حیان

جابر اکسیر را که از آن در کارهای کیمیایی خود استفاده می‌کرد، ازانواع موجودات سه گانه (فلزات ، حیوانات و گیاهان) به دست می‌آورد. او خود ، در این زمینه می‌گوید : هفت نوع . اصل نخست آن ، طلا است ولی با غلبه طبایع برودت و یبوست ، طلا به درون منتقل شده است و در نتیجه ظاهر فلز ، نقره و باطن آن طلا گردیده است. بنابراین اگر بخواهی آن را به.


ﭼﮑﯿﺪه - مجله سلول و بافت

5 مه 2014 . ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻠـﺰ روي،. ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ﺑﺬرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد . اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ در ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ. ﻫﺎي ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﻮن ﻧﻘـﺮه ﺑـ. ﻪ. ﻃـﻮر. ﻣﻌﻨﯽ. داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد . رﺷﺪ. رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ در ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ. ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﻮن روي ﺑﻪ. وﯾﮋه در ﻏﻠﻈﺖ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻻ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ. داري ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑ. ﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﯿﺎه.


استفاده از برگ ساقه و ریشه گیاه حرا (Avicennia marina) در منطقه خلیج .

در تحقیق حاضر امکان سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ، ساقه و ریشه گیاه مانگروی بومی حرا (Avicennia marina) که از خلیج نایبند واقع در استان . طیف EDS حضور عناصری مانند فلز نقره، کربن، کلر، نیتروژن و اکسیژن را در نانوذرات حاصل تایید نمود که فلز نقره دارای بیشترین مقدار معادل 6/51 درصد بود.


سنتز نانوذرات طلا و نقره با استفاده از گیاهان - همایش جامع بین المللی .

1 سپتامبر 2016 . گزارش‌هایی در مورد گیاهانی که طلا و نقره در غلظت بالا جذب می‌کنند، وجود دارد. از جمله‌ی این گیاهان یونجه و خردل هندی است. تهیه‌ی نانوذرات از عصاره‌ی گیاهان سوخت و ساز‌های ثانویه، آنزیم‌ها، پروتین‌ها و یا دیگر عوامل کاهنده در تهیه‌ی نانوذرات فلزی به وسیله گیاهان نقش اساسی دارند. محل انباشت زیستی نانوذرات بستگی به حضور.


فلز نقره و تاریخچه آن | جواهربازار

فلز نقره و تاریخچه آن نقره بعد از پلاتین و طلا به عنوان سومین فلز قیمتی شناخته می‌شود. در گذشته کیمیاگران بر این باور بوده که فلز جیوه نوعی از نقره می‌باشد و به آن نام نقره مایع را داده بودند. (اگرچه این دو فلز از نظر شیمیایی هیچ ارتباطی با هم ندارند. ) با کشف معادنی عظیم از نقره در مناطق Zacatecas‌، مکزیک و Potosi اروپا، دوره ای از.


نقره؛ فلزي با قابليت هاي كاربردي فراوان | شبکه طلا و ارز

17 ا کتبر 2014 . تاريخچه نماد "هلال ماه"از دوران باستان نشانگر نقره بوده است و از واژه لاتين "آرجنتوم Argentum" با ريشه ي معنايي "سفيد" يا "درخشان"گرفته شده است . نقره يك عنصر شيميايي با علامت شيميايي "Ag‌" و عدد اتمي 47 مي‌باشد، كه فلزي نرم، سفيد، درخشان و رسانا به شمار مي‌آيد. نقره داراي بالاترين خاصيت رسانايي.


نقره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقره یک عنصر شیمیایی با علامت Ag است. نقره فلزی نرم، سفیدرنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمام فلزات بیشترین میزان رسانایی گرمایی را دارد. نقره در طبیعت هم به صورت خالص و هم به صورت آلیاژ طبیعی همراه با طلا و دیگر فلزات و هم در برخی سنگ‌های معدنی یافت می‌شود.


ﭼﮑﯿﺪه - مجله سلول و بافت

5 مه 2014 . ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻠـﺰ روي،. ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ﺑﺬرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد . اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ در ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ. ﻫﺎي ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﻮن ﻧﻘـﺮه ﺑـ. ﻪ. ﻃـﻮر. ﻣﻌﻨﯽ. داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد . رﺷﺪ. رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ در ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ. ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﻮن روي ﺑﻪ. وﯾﮋه در ﻏﻠﻈﺖ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻻ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ. داري ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑ. ﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﯿﺎه.


تولید گیاهی نانو ذرات نقره توسط گیاه دارویی بومادران

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ﻣﺮﺑﻮط. ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻧﺎﻧﻮذره. ﻓﻠﺰي. ﻧﻘﺮه. ﻛـﻪ. در. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ. روش. زﻳﺴﺘﻲ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺷﺪ . اﺳﺘﻔﺎده. از. ﮔﻴﺎه،. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺮاي. ﺳـﺎﺧﺖ. اﻳـﻦ. ﻧـﺎﻧﻮ. ذرات. در. ﻣﻘﻴﺎس. ﺑﺰرﮔﺘﺮ. ﺳـﻮدﻣﻨﺪ. ﺑﺎﺷـﺪ. ). 8(. ﮔﻴـﺎه. ﺑﻮﻣﺎدران. ﮔﻴﺎﻫﻲ. از. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻛﺎﺳﻨﻲ. ﺑﻪ ﺻـﻮرت. ﭘﺎﻳـﺎ،. ﺟﻮاد. ﻛﺮﻳﻤﻲ: داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ،. ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮان. jkandeaniyahoo. & javadkarimishirazu.


زﻧﻲ، اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ - ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻧﻴﻜﻞ، روي و رو

10 ا کتبر 2012 . آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز در ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠ. ﺔ. ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذر. ه در ﺳﻄﺢ. 5. درﺻﺪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. دار ﺷﺪ. ،. اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺎﻧﻮذره از ﻧﻈﺮ. ﻣﻘﺪار. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي. ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ. دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و. آﺳﻜﻮرﺑﺎت. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺑﻴﻦ. ﻫﻤﺔ. ﻧﺎﻧﻮذرات، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ. ﻘﺪار. ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﺟﺬب. ﺷﺪه. در ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ، ﻧﺎﻧﻮذر. ة. ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر. 40. ﻣﻴﻠ. ﻲ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس. ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﺎﻫﺶ. ﺧﺴﺎرت ﻓﻠﺰات.


سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک

انجام گرف. كه،. تغییهر. رنه. عصهاره. از. زرد. كه. رنه. به،. قههوه. اي تیهره،. نشان. دهاده. تولید. نانوذرات. نقره. بود. يافته. ها: در. این. مطالع،،. تشکیل. نانوذرات. نقره. )باوجود. پیهك .. كاربردها. ب،. نانوذره. فلزي. نقره. ك، در. این. پژوهش. ب،. روش. زیست. تولید. ند، مربوط. م. نود. ایتفاده. از. گیاه نیز. م. تواند. براي. یاخ. این. نانوذرات. در. مقیاس. بزرگتر.


که در آن گیاه فلز نقره در آن,

مشاهده مقاله | تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آنها

این نتایج نشان می‌دهد که استخراج معدنی توسط گیاه در آینده می‌تواند برای استخراج طلا و نقره استفاده شود. مطالعات انجام‌شده توسط میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا(HRTEM) نشان داده که گیاه یونجه می‌تواند نانوذرات طلا و نقره را در شکل‌های گوناگون در بافت‌های گیاهی خود تولید و ذخیره کند [۷]. مارشال و همکارانش تجمع نانوذرات فلز طلا به.


سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دِرمنه ) Artemisia .

9 جولای 2012 . فلزی. به عنوان. کاندیدای جذاب برای رساندن بسیاری از مولکول های. دارویی کوچک یا بیو. مولکول های. بزرگ به خدمت. گرفته شده اس .ت. نانوذرات فلزی به دلیل خواص . که. از عوامل کاهش دهنده. و احیا کننده. نمک نقره به. شمار می رود. 01) .(. در این تحقیق،. نانو. ذرات نقره. با. روش سنتز سبز. با استفاده از عصاره گیاهی. آرتمیزیا.


فیتوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه چای سبز (L .

13 دسامبر 2016 . کی. بعد از آن. ها. کمتر از. 100. نانو. متر. باشد. (3) . ذرات در ا. نی. یمق. اس. دارا. ی. خ. واص. جد. دی. ی. هستند. که اگر. به. درست. ی. سنتز شوند م. ی. توانند. درزمینه. ها. ی. علوم. پزشک. ،ی. صنا. عی. الکترون. ی. ک،. انرژ. ،ی. یب. وتکنولوژ. ی. زو. ی. ست. مح. طی. ی. بکار گرفته شوند. (4) . نانوذرات. فلز. ی. ازجمله. طال، نقره و پالت.


ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه

ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ در. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎ ﻳﻮن. ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﻴﺮﻧﺪ. ). 20(. از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮ. ذره ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش اروﭘﺎﻳﻲ و اﺛﺮات ﺿﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﻜﻲ. از. ﺟﺎﻟﺐ. ﺗﺮﻳﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﻓﻠﺰي. ﺧﻮاص ﻧﻮري. آﻧﻬﺎ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.


بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره . - مجله علمی پژوهشی

11 مه 2016 . هدف از مطالعه حاضر سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه . که در غلظت های بسیار پایین از رشد باکتری ها. و قارچ ها جلوگیری کردن. د. بحث و نتیحه گیری: گیاهان ب. ه. دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات ثانویه فرا. وان، نقش احیاء ... ثیر غلطت یون فلزی بر سنتز. نانوذرات را نشان.


بررسی حذف فلزات سنگین از محیط های آبی با استفاده از فن آوری .

17 ژانويه 2016 . بر این اساس فلزات سنگین شامل کادمیوم، مس، جیوه، سرب،. نیکل و روی در لیست اولویت دار آالینده های خطرناک می باشند. ]3[. مقادیرجزئی از فلزات سنگین نظیر کادمیوم، سرب، مس و. کروم که بطور معمول در خاک های آلوده وجود دارند، می توانند. در میکروب ها و گیاهان نیز مضر باشند. بطوری که می توانند عالئم. کمبود آهن را تشدید.


چه چیزهایی از طلا گران‌تر است؟ - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان .

15 ژانويه 2016 . اندوهدرالفولرن‌ها نانوساختارهای کروی از جنس کربن هستند که شبکه محکمی از ۶۰ اتم دارند که درون آن‌ها اتم‌هایی از عناصر غیر فلزی یا مولکول‌های ساده مانند نیتروژن، فسفر و هلیوم به دام .. پلاتین یکی از با ارزش‌ترین فلزات گران‌بها به حساب می‌آید و نامش را نیز ا واژه اسپانیایی پلاتینا به معنی «نقره کوچک» گرفته‌اند.


ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ResearchGate

نتايج نشان می دهد که استخراج معدنی توسط. گيــاه در آينده می تواند برای اســتخراج طال و. نقره استفاده شــود. مطالعات انجام شده توسط. نشان داده 6ميکروسکوپ الکترونی با وضوح باال. کــه گياه يونجه می تواند نانوذرات طال و نقره را. در شکل های گوناگون در بافت های گياهی خود. توليد و ذخيره کند ]7[. مارشــال و همکارانش. تجمع نانوذرات فلز طال به.


نقره | خصوصيات فلز نقره,خواص شيميايي نقره | PaperPdf

8 فوریه 2018 . نقره فلزي سفيد مايل به خاکستري و براق است و از نظر شيميايي يکي از فلزات سنگين و از جمله فلزات نجيب و از نظر تجارتي عنصري گرانبها تلقي مي گردد. نقره يکي از عناصري است که از گذشته هاي دور و دورانهاي باستان بعنوان يک فلز شناخته شده و مورد استفاده واقع ميشده و از آن در کتابهاي فراعنه مصري ، که قدمت.


( ) ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ - نشریه علمی پژوهشی .

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧـﺪﮐﯽ. درزﻣ. ٔﯿﻨﻪ. ا◌. ﻣﮑﺎن ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در. ﺧـﺎك. ﻫـﺎ. ي آﻟـﻮده ﺑـﻪ. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ در. ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح. ﮐـﺎﻣﻼً. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ. 7. ﺗﯿﻤﺎر و. 3. ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ. ﺗﯿﻤﺎر. ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻫﺪ و. ﮐﺎرﺑﺮد. 6. ﻓﻠـﺰ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘـﺮات ﻧﻘـﺮه.


تولید نانوذرات ضدمیکروب از عصاره‌ ریشه‌ یک گیاه - ایسنا

27 جولای 2016 . کیمیاگران قرون وسط تلاش می‌کردند با استفاده از شیرابه‌ طلایی ‌رنگ آن، سایر فلزات را به طلا تبدیل کنند. وی ادامه داد: از زمانی که تأثیر این گیاه بر درمان انواع مختلف سرطان به اثبات رسیده، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. بر این اساس در این کار تحقیقاتی، از ریشه‌ این گیاه به ‌منظور سنتز نانوذرات نقره/نقره.


سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از چندگونه درختی و تاثیر آن بر .

سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از چندگونه درختی و تاثیر آن بر فاکتورهای رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) و میکروارگانیسم‌ها . بعد از انجام عمل ضد عفونی در داخل پتری دیش هایی که حاوی دو عدد کاغذ واتمن بودند گذاشته شده˓ تکرار حاوی 25 عدد بذر بود و سپس 3 میلی لیتراز محلول نانو ذرات نقره در هفت غلظت ppm 40 ٬15٬25٬.


که در آن گیاه فلز نقره در آن,

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه

21 ژانويه 2015 . ﭘﺮﺗﻮي اﻳﻜﺲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮﻧﻲ ﻋﺒﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻫﻜﺮوي ﺷﻜﻞ و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺣﺪود . ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻧـﺎﻧﻮذرات ﻓﻠـﺰي. ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ . 1(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ رو ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘـﺮه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴـﻮه. ﮔﻴﺎه ﻋﻨﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ در. اﻳﺮان از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨـﺎب ﻧـﺎم ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. Ziziphus vulgaris. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


Pre:آمریکا کاسه سنگ پا مادری
Next:پمپ آب جت پرولین