تجهیزات برای پردازش های راه آهن

سیستم کنترل تقاطع راه‌آهن - LOT Group

کنترل وضعیت تجهیزات سیگنالینگ تقاطع راه آهن به صورت خودکار. ارتباط با سیستم کنترلی تقاطع نقلیه ریلی از طریق سیمی یا رادیویی. اتصال به مرکز کنترل سیگنالینگ از طریق سیستم های واسط رله ای و یا بی سیم. ارتباط با سیستم های مدرن سیگنالینگ از قبیل , CBTC (امکانات کنترل ترافیک). نمایش پارامترها و مشخصات.


با استفاده از پردازش تصویر راه آهن های سوزن تیغه . - پژوهشنامه حمل و نقل

16 ا کتبر 2016 . ه شده توسط راه. آهن. جمهوری اسالمی ایران،. 90. درصد سوانح در ایستگاه تهران بر روی سوزن رخ می دهد که. 40. درص. د آن به دلیل. عدم دقت در مانور،. 25. درصد مسیر اشتباهی،. 25. درصد خرابی سوزن و. 10. درصد نیز برخورد دیزل با واگن و یا. دیزل در تقاطع. های خطوط می. باشد. تجهیزات سیستم سوزن به لحاظ وظیفه عملکردی در صورت.


راه آهن جمهوری اسلامی ایران - شرکت پردازش تصویر کمان

5 نوامبر 2017 . پروتکل های امنیتی برای مقابله با حملات سایبری در سیستم های نظارت تصویری. سیستم تشخیص چهره و شناسایی افراد در چین · حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس 2017 · حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس ۲۰۱۷ · شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و.


شاقول | گنجینه استاندارد های حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران

11, راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص, 21185, 1395. 12, راه آهن -dium جدول . -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود, 21193-3, 1395. 20, سامانه های حمل و.


سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و . - ResearchGate

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت رﯾﻞ ﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎت زﯾﺮ. ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﯿﻔﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. 1[. 2و. 3و .] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﻓﻦ آوري ﻫﺎ. و. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ اﯾ. ﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ. ر2. وش. ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و. ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.


ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ - IVU Traffic Technologies

به کار گرفتن "کارکنان" و "وسایل نقلیه" به عنوان منابع کلیدی یک عنصر اصلی در. عملیات های راه آهن به شمار می رود. در گذشته، مداد و کاغذ و همچنین بوردهای آهنربایی به. طور عمده برای این منظور به کار گرفته می شدند. به مرور زمان برنامه های رایانه ای که برای. مراحل فرآیندهای جداگانه طراحی شده بودند وارد بازار شدند. این برنامه ها سپس به ظهور.


تشدید اقدامات امنیتی در ایستگاههای راه آهن و مترو در مصر - المشارق

19 ژانويه 2017 . مسئولین به المشارق گفتند که ایستگاههای مترو و راه آهن مصر در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته اند و تدابیر امنیتی به منظور پیشگیری از انجام حملات . وی گفت: «مأمورین امنیتی تحت آموزش های فشرده در مورد تأمین ایمنی ایستگاههای قطار قرار گرفته اند که شامل نحوه کار با پیشرفته ترین تجهیزات تجسسی و.


شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن - تراورس

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن. بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیا و تولیدکننده فرآورده های بتنی و تراورس خطوط راه آهن و مترو. اجرای روسازی، زیرسازی، بازسازی و بهسازی خطوط ریلی. توسعه و نگهداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه آهن و مترو سراسر کشور.


سیستم کنترل تقاطع راه‌آهن - LOT Group

کنترل وضعیت تجهیزات سیگنالینگ تقاطع راه آهن به صورت خودکار. ارتباط با سیستم کنترلی تقاطع نقلیه ریلی از طریق سیمی یا رادیویی. اتصال به مرکز کنترل سیگنالینگ از طریق سیستم های واسط رله ای و یا بی سیم. ارتباط با سیستم های مدرن سیگنالینگ از قبیل , CBTC (امکانات کنترل ترافیک). نمایش پارامترها و مشخصات.


با استفاده از پردازش تصویر راه آهن های سوزن تیغه . - پژوهشنامه حمل و نقل

16 ا کتبر 2016 . ه شده توسط راه. آهن. جمهوری اسالمی ایران،. 90. درصد سوانح در ایستگاه تهران بر روی سوزن رخ می دهد که. 40. درص. د آن به دلیل. عدم دقت در مانور،. 25. درصد مسیر اشتباهی،. 25. درصد خرابی سوزن و. 10. درصد نیز برخورد دیزل با واگن و یا. دیزل در تقاطع. های خطوط می. باشد. تجهیزات سیستم سوزن به لحاظ وظیفه عملکردی در صورت.


شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

قطارهاي حومه اي برمبناي استاندارهاي خطوط راه آهن ساخته مي شوند و با ويژگيهاي زير از سيستم هاي حمل و نقل ريلي سبك و سريع همانند مترو متمايز مي شوند: • بزرگتر بودن؛ • فراهم آوردن .. اين قطار داراي سيستم صوتي براي پخش داخل قطار و بلند گوهاي خارجي براي هشدارهاي لازم در مواقع لزوم و بيرون قطار تجهيز شده است . • اين ريل باس ها با.


راه آهن جمهوری اسلامی ایران - شرکت پردازش تصویر کمان

5 نوامبر 2017 . پروتکل های امنیتی برای مقابله با حملات سایبری در سیستم های نظارت تصویری. سیستم تشخیص چهره و شناسایی افراد در چین · حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس 2017 · حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس ۲۰۱۷ · شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و.


شاقول | گنجینه استاندارد های حمل و نقل سازمان ملی استاندارد ایران

11, راه آهن -توصیه هایی برای بهینه سازی خدماتی استفاده از واگن های باری شرکت های بهره بردار در ترافیک مشترک بین المللی -محاسبه هزینه و راهنمای تخصیص, 21185, 1395. 12, راه آهن -dium جدول . -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود, 21193-3, 1395. 20, سامانه های حمل و.


سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و . - ResearchGate

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت رﯾﻞ ﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎت زﯾﺮ. ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﯿﻔﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. 1[. 2و. 3و .] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﻓﻦ آوري ﻫﺎ. و. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ اﯾ. ﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ. ر2. وش. ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و. ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.


ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ - IVU Traffic Technologies

به کار گرفتن "کارکنان" و "وسایل نقلیه" به عنوان منابع کلیدی یک عنصر اصلی در. عملیات های راه آهن به شمار می رود. در گذشته، مداد و کاغذ و همچنین بوردهای آهنربایی به. طور عمده برای این منظور به کار گرفته می شدند. به مرور زمان برنامه های رایانه ای که برای. مراحل فرآیندهای جداگانه طراحی شده بودند وارد بازار شدند. این برنامه ها سپس به ظهور.


تشدید اقدامات امنیتی در ایستگاههای راه آهن و مترو در مصر - المشارق

19 ژانويه 2017 . مسئولین به المشارق گفتند که ایستگاههای مترو و راه آهن مصر در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته اند و تدابیر امنیتی به منظور پیشگیری از انجام حملات . وی گفت: «مأمورین امنیتی تحت آموزش های فشرده در مورد تأمین ایمنی ایستگاههای قطار قرار گرفته اند که شامل نحوه کار با پیشرفته ترین تجهیزات تجسسی و.


شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن - تراورس

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن. بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیا و تولیدکننده فرآورده های بتنی و تراورس خطوط راه آهن و مترو. اجرای روسازی، زیرسازی، بازسازی و بهسازی خطوط ریلی. توسعه و نگهداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه آهن و مترو سراسر کشور.


شرکت RailCare - شرکت منیب

شرکت Railcare‌ سوئد ارائه دهنده محصولات نگهداری و سرویس خطوط راه آهن می باشد. فعالیت اصلی این شرکت حفاری خلاء با استفاده از تجهیزات و روش های توسعه یافته می باشد. این تجهیزات برای نگهداری راه آهن به صورت موثر و بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. Railcare فعالیت خود را از سال ۱۹۹۲ در سوئد شروع کرد و در سال ۲۰۰۵ وسعت ارائه.


مهندسی کنترل و علائم - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی راه آهن

25 فوریه 2014 . ورود فناوری های نوین به کشور در زمینه های مختلف چون لکوموتیوهای دیزل الکتریک و برقی، واگنهای سرعت بالا، قطارهای خود کشش شهری و بین شهری (ترنستها)، خطوط راه آهن برقی شهری و بین شهری، تجهیزات کنترلی و ارتباطات و همچنین پروژه های ملی قطار پر سرعت مسائل پیچیده پژوهشی را برای صنعت راه آهن ایجاد کرده.


روشهای نوین تعمیر ونگهداری خطوط

شماره تلفن: 3517, شماره اتاق: 216, نام مدرس: دکتر ذاکری, دانشکده : مهندسی راه آهن. نام درس : روشهای نوین تعمیر و نگهداری خطوط . تعیین ماشین آلات و تجهیزات مناسب جهت رفع خرابی های فیزیکی و هندسی. اهداف نگرشی : دانشجو بایستی نگاه . ماشین اندازه گیری خط و پردازش اطلاعات, بازرسی, 8. ماشین اندازه گیری خط و پردازش اطلاعات.


سامانه نگهداری و تعمیر خط در راه آهن ها مدیریت نت

شماره تلفن: 3518, شماره اتاق: نام مدرس: دکترسید مسعود نصر آزادانی, دانشکده : مهندسی راه آهن . هدف گیری و جهت گیری این درس شناخت عملی دانشجویان از خرابی اجزائ روسازی و هندسه خط وروشها و تجهیزات شناسایی و اندازه گیری آنها و برنامه ریزی برای رفع به موقع . تعیین ماشین آلات و تجهیزات مناسب جهت رفع خرابی های فیزیکی و هندسی.


تجهیزات برای پردازش های راه آهن,

دستگاه شناسایی خرابی ریل راه آهن به کمک پردازش تصویر ساخته شد .

9 دسامبر 2014 . پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت دستگاه شناسایی و ارزیابی خرابی ریل راه آهن با کمک پردازش تصویر شدند. . طاهری با بیان این که ارزیابی توسط الگوریتم های پردازش تصویر این سامانه شبیه به عملکرد بازرسی چشمی انسان است ولی با دقت و صحت بیشتر، تصریح کرد: روش های دیگری مانند.


کنترل و ابزار دقیق - tam

طراحی، تامین و اجرای كامل خطوط راه آهن شهری و بین شهری بصورت كلید در دست; طراحی، تامین و اجرای بخش‌های سیویل، تجهیزات الكتریكال و مكانیكال خطوط ریلی درون شهری و بین . اعلام و اطفاء حریق; تهویه تونل، ایستگاه ها و ساختمان های كنترل; سیستم مانیتورینگ تجهیزات BMS و SCADA; سیستم مانیتورینگ تجهیزات BMS و SCADA.


سیستم اندازه گیری لیزری پروفیل چرخ - | شرکت خدمات مهندسی و .

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر در زمینه تامین تجهیزات و مواد اولیه و ارائه خدمات در سه شاخه اصلی راه آهن، صنایع شیمیایی و تجهیزات صنعتی فعالیت می کند. . تمامی داده های اندازه گیری به یک کامپیوتر فرستاده میشود و پس از پردازش داده های اندازه گیری میتوانند به یک پایگاه داده فرستاده شوند و یا اینکه اطلاعات مربوط به هر چرخ.


تجهیزات برای پردازش های راه آهن,


Pre:سنگ شکن های کوچک دانه ها
Next:تجهیزات شمشیرهای برای لوله