سطح انفجار با درجا


نوشته شده در October 23, 2018تمرینات پلیومتریک - ورزش، فعالیت بدنی و تندرستی | آرین کینتیک3 جولای 2017 . پرش‌های درجا. پرش‌های ایستاده. پرش‌های چندگانه (پرش به دو طرف، پرش به عقب و جلو). پریدن همراه با جهش. تمرینات با کمک جعبه. تمرینات با توپ مدیسن بال. پرش‌های عمقی. تمرینات . اجرای همزمان تمرینات قدرتی و تمرینات پلایومتریک می تواند علاوه بر توسعه قدرت منجر به افزایش توان انفجاری نیز شود. اجرای همزمان این.سطح انفجار با درجا,چگونه پرش عمودی خود را افزایش دهیم؟ - بسکتبال نویس23 ژوئن 2014 . فیبرهای عضلانی که به سرعت منقبض می شوند به شما امکان انجام حرکات انفجاری و سرعتی پی در پی کوتاه را می دهند که شما را قادر می سازد بلندتر بپرید. ورزشکارانی که به طور طبیعی پرش های بلندی انجام می دهند، ذاتا فیبرهای عضلانی تند انقباض زیادی دارند. با این حال، این فیبرهای عضلانی بسیار سریع تر از.


درخواست نقل قول


سطح انفجار با درجا,

ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ( ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ) ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻮ

18 ژانويه 2014 . ﭼﺎﺑﻜﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ، ﺗﻮان اﻧﻔﺠﺎري، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺗﻌﺎدل،. اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﺔ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. (. ﭘﺲ. آزﻣﻮن. ) 1. و در ﺷﺶ ﻫﻔﺘﺔ دوم. ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. (. ﭘﺲ. آزﻣﻮن. ) 2. در آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﻳﻪ. وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺮر و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻦ. ﻓﺮوﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري. 05/0.

پدافند غیرعامل

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ. ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ. 21. -1. -5. ﺗﺎ. 21. -1. -7. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺪﻭﻝ. 21. -1. -5. - ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ .. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻞ. ﻱ. ﻓﺼﻞ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺩﻭﻡ. : ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. 47. 21. -2. -. 20. - ﺑﺮﺵ ﻃﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺍﺭ. 21. -2. -5. -10. -12. -. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ. ﺍﺯ. ﺑﺘﻦ. ﺩﺭﺟﺎ. ﺑﺎ. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺮﺑﻊ. ﻣﺴﺘﻂ. ﻝﻱ. ﺑﻪ. ﻋﺮﺽ. 80. ﺳﺎﻧﺖ.

تمرینات پلیومتریک - ورزش، فعالیت بدنی و تندرستی | آرین کینتیک

3 جولای 2017 . پرش‌های درجا. پرش‌های ایستاده. پرش‌های چندگانه (پرش به دو طرف، پرش به عقب و جلو). پریدن همراه با جهش. تمرینات با کمک جعبه. تمرینات با توپ مدیسن بال. پرش‌های عمقی. تمرینات . اجرای همزمان تمرینات قدرتی و تمرینات پلایومتریک می تواند علاوه بر توسعه قدرت منجر به افزایش توان انفجاری نیز شود. اجرای همزمان این.

ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ( ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ) ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻮ

18 ژانويه 2014 . ﭼﺎﺑﻜﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ، ﺗﻮان اﻧﻔﺠﺎري، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺗﻌﺎدل،. اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﺔ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. (. ﭘﺲ. آزﻣﻮن. ) 1. و در ﺷﺶ ﻫﻔﺘﺔ دوم. ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. (. ﭘﺲ. آزﻣﻮن. ) 2. در آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﻳﻪ. وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺮر و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻦ. ﻓﺮوﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري. 05/0.

سطح انفجار با درجا,

مقایسه تمرینات رایج تکواندو و پلایومتریک بر پرش عمودی، چابکی و .

متغیرهای توان بی هوازی، سرعت حرکت و چابکی آزمودنی‌ها به ترتیب توسط آزمون‌های پرش عمودی درجا، دوی سرعت 36 متر و آزمون‌ چابکی T اندازه گیری گردید. آزمودنی‌های گروه تمرینات . حرکت معنادارنمی باشد. لذا جهت افزایش میزان چابکی و توان انفجاری تکواندوکاران می‌توان متناسب با سطح آمادگی آنها از تمرینات پلایومتریک استفاده کرد.

پدافند غیرعامل

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ. ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ. 21. -1. -5. ﺗﺎ. 21. -1. -7. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺪﻭﻝ. 21. -1. -5. - ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ .. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻞ. ﻱ. ﻓﺼﻞ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺩﻭﻡ. : ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. 47. 21. -2. -. 20. - ﺑﺮﺵ ﻃﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺍﺭ. 21. -2. -5. -10. -12. -. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ. ﺍﺯ. ﺑﺘﻦ. ﺩﺭﺟﺎ. ﺑﺎ. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺮﺑﻊ. ﻣﺴﺘﻂ. ﻝﻱ. ﺑﻪ. ﻋﺮﺽ. 80. ﺳﺎﻧﺖ.

یتم جدید آ 23 تجزیه بهای آیتم اساسی 111 در ادامه های راه . - ترانشه پل راه

0000000000000000000000000000. 00000000000000000. 39. فصل دوازدهم. ) بتن درجا. (. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000. 27 . راه و باند. مبانی تجزیه بهای ردیف. 101010. کندن. آسفالت. جاده. ها. و. خيابانها. برای. لكه. گيری. با کمپرسور. ،. به. ضخامت. تا. 5. سانتيمتر. به. ازای. سطح کنده. شده.

حرکات هوازی الهام گرفته شده از بوکس که فوق العاده متناسبتان می کند .

17 ژوئن 2017 . زانوها را به سمت قفسه سینه بیاورید ، درست مانند درجا زدن در حالت افقی ، به همین شکل به بالا آوردن پاها یکی پس از دیگری ادامه دهید. هسته بدن را برای حمایت از ستون فقرات درگیر کنید و ران ها را با شانه ها در یک سطح نگه دارید. 11- Plyo Push-Up. حرکات هوازی الهام گرفته شده از بوکس که فوق العاده متناسبتان می کند.

روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎك

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن دﻗﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺳﺎزهIPBاﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺪول ﻓﺸﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻘﻄﻊ، ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮاي. را ﻣﯿﺪاﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس. در ﺳﺎزه ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺮاي ا ر ﺗﺰرﯾﻖ ﻃﺮح اراﺋﻪ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻣﻨﺎﺳﺒ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﻻزم ، دارد دﺳﺖ اﻗﺪام. ﯽ. ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺑﺮاي را. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﯾﺮ و ﭘﯽ ﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك، ﺗﺨﻠﺨﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي،.

با هر ورزشی چقدر می توان کالری سوزاند؟ + جدول - اقتصاد نیوز

17 مه 2017 . به گزارش سلامت نیوز به نقل از وب سایت دکتر ابوالحسنی، همه افراد به دنبال سوزاندن بیشترین سطح کالری در حداقل زمان ممکن هستند. به همین خاطر اطلاع از میزان کالری سوزی در انواع مختلف ورزش‌ها و فعالیت‌های فیزیکی می‌تواند در این رابطه مفید و سودمند باشد. در ادامه برخی فعالیت‌ها و مقدار تقریبی مصرف کالری در هنگام.

آﻣﻮزان واﻟﯿﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺴﺮ ﺛﯿﺮ دو ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮش ﻋﻤﻘﯽ ﭘﻼ - آموزش تربیت بدنی

17 آوريل 2013 . روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه. ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﺗﻮان اﻧﻔﺠﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﺮش ﺳﺎرﺟﻨﺖ، در. ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از دوره ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮ. اي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از. روش. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ،. آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف. -. اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ،. آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ،. آزﻣﻮن. ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ. ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ، آزﻣﻮن t. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و آزﻣﻮن. ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ. داري. )05/0 p≤.

هانانیوز توسعه در مسیر پیشرفت، پسرفت یا درجا زدن؟ / هفت مانع .

15 آوريل 2018 . میترا مرادی/ استاندار خوزستان در جلسه شورای سلامت با انتقاد از عملکرد آب و فاضلاب روستایی اظهار کرد :”این شرکت در رابطه با پروژه آب رسانی غیزانیه کوتاهی بسیار زیادی کرده است. در سفرهایی که به این منطقه داشتیم مدت ها قبل به مردم وعده آبرسانی داده ایم و تاکنون بالغ بر صدبار اجرای این پروژه را پیگیری کردم.

ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎ روﺗﻮﺗﯿﻠﺮ ﻧﻮع ﯾﮏ ارﺗﻌﺎش ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت. روﺗﻮﺗﯿﻠﺮﻫﺎي ﻣﺮﺳـﻮم ﻣﻮﺟـﻮد، ارﺗﻌـﺎش ﺷـﺪﯾﺪ دﺳـﺘﮕﺎه در ﺣـﯿﻦ ﮐـﺎر. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺘﯽ. و ﻋﺼﺒﯽ. را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﯿـﺰان. ارﺗﻌﺎش دﺳﺘﻪ. ي ﯾﮏ ﻧﻮع روﺗﻮﺗﯿﻠﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ. ﻫﺎي ﻟﺒﻪ ﻣﻀﺮﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دو. ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر درﺟﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎك. ورزي در ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ دور ﻣﺤـﻮر. دوار ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ارﺗﻌـﺎش.

آمریکا برای مقابله با روسیه بمب‌های هسته‌ای کوچک‌تر‌ می‌سازد | NRS .

3 فوریه 2018 . آمریکا قصد دارد زرداخانه اتمی خود را با بمب‌های هسته‌ای کوچک‌تر نوسازی کند. پنتاگون با انتشار دکترین هسته‌ای خود اعلام کرد که این بمب‌ها برای مقابله با تهدیدهای روسیه ساخته می‌شود و نقش بازدارنده خواهند داشت.

توسعۀ مهارت های حرکتی با توپ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد .

فاکتور های آمادگی جسمانی مانند قدرت انفجاری چابکی، سرعت عکس العمل و هماهنگی عصبی عضالنی. عوامل دیگری چون حس همکاری، تعاون، .. دقت کنید که ضربه باید به زیر توپ و متمایل به پشت آن و با سطح بیشتر دست )کف و انگشتان( به. توپ وارد شود. در هنگام اجرای .. شوت ثابت یا ساده یا شوت درجا 1. شوت در حال حرکت 2. شوت با.

SID | نيمرخ آمادگي جسماني كشتي گيران شركت كننده در اردوهاي آماده .

به منظور تهيه نيمرخ آمادگي جسماني كشتي گيران تيم ملي آزاد بزرگسالان، 73 كشتي گير (ميانگين سن 24.4±2.6 سال، و ميانگين وزن 79.9±18.4 كيلوگرم) در سطح تيم . هوازي بي لاكتيك (ارگو جامپ 15 ثانيه، وينگيت دست 8 ثانيه، و وينگيت پا 8 ثانيه)، توان بي هوازي بالاكتيك (ارگوجامپ 30 ثانيه)، و قدرت انفجاري پاها (پرش طول درجا).

نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal) مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی.

روش هایی برای افزایش شتاب خودرو

27 مارس 2013 . لاستیک‌های خودرو هم نقش مهمی‌در شتاب خودرو دارند و باید محکم بوده و چسبندگی مناسب به سطح جاده داشته باشند. . Nitro tuning به نصب و تنظیم کاربراتور بر روی موتورهای با سوخت نیتروژن- متان نیاز دارد، وقتی که موتور درجا روشن است، پیچ تنظیم مربوطه باید در حالتی قرار بگیرد که موتور تا جایی که امکان دارد آرام.

رزومه علمی آقای دکتر فرهنگ سرشکی - سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد. مقالات ژورنالی. ردیف, عنوان مقاله, نام ژورنال, شماره، دوره و تاریخ. ۱, Applying Rock Engineering Systems (RES) approach to Evaluate and Classify the Coal.

مریم رجوی، فروپاشی انفجاری فرقه اش و موضع گیری احمد تاجگردون .

14 دسامبر 2017 . این روزها انتشار لیستی از فرماندهان فرقه رجوی که با رسیدن به دنیای آزاد و طبعا ترک برداشتن دیوارهای آهنین اختناق و سرکوب فرقه ای سابق در لیبرتی و اشرف .. اگردراین نشست بخواهید مثل گذشته جواب بدهید من دیگرآن سیامک قبلی نیستم، دروغ را درجا می گذارم کف دستتان واتاق راترک می کنم ودیگر هم صدا کنید،.

10 تمرین 15 دقیقه ای مخصوص چربی سوز - نمناک

انجام این ورزش در انعطاف پذیری بدن شما کمک خواهد کرد ، شما برای انجام این حرکت کافیست با رعایت ارتفاع بدن از سطح زمین حرکت کنید. 7-دو درجا. این حرکت چربی سوز در حالیکه بسیار ساده است بسیار هم موثر است. زمانی که درجا می زنید پشت خود را صاف نگه دارید و زانوها را تا جایی که می توانید بالا بیاورید. برای حفظ تعادل دست ها را.

کشتی و علم کشتی - علم تمرین

پلانک یک تمرین ساده و البته در انجام سخت اما با نتایج عالی است و باید گفت پلانک در حال محبوب شدن در میان ورزشکاران حرفه ایی است. با گروه های عضلانی که . عضلانی است، اگر زمان بین ایستگاهها کوتاه باشد و سطح بالایی از از فعالیت برای. مدتی نسبتا .. ﭘﺮﺵ ﮬﺎﯼ ﺩﺭﺟﺎ - ﭘﺮﺵ ﮬﺎﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ - ﭘﺮﺵ ﮬﺎﯼ ﻋﻤﻘﯽ - ﺟﮭﺶ ﮬﺎ - ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭘﺮﻓﺸﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﻭﺭﺯﺵ.

ایرنا - زمستان در «زمستان‌یورت»

6 مه 2017 . درست مانند کارگران معدن زمستان‌یورت که مدت‌ها بود درباره شرایط ناایمن کار هشدار داده بودند اما بهار زندگی‌شان با انفجاری نابهنگام به زمستانی سرد تبدیل شد. . مروری بر حوادث چند سال گذشته معادن خصوصی کشور نشان می‌دهد اگر حادثه پلاسکو اولین حادثه در سطح نمادهای شهری بوده، در بخش معدن سال‌هاست فجایع مرگباری،.

Pre:سرند کاتولوگ قطعات
Next:ماشین آلات سنگ زنی و برای کاشی سقف کامپوزیت

بیشتر محصولات


Top