اصل کار از سنگ زنی با استفاده از الکترولیت در پانسمان روند


نوشته شده در October 23, 2018ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داروﺳﺎزي - همایش ملی باریجه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا. آملیﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮري و ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮري آﺳﻢ در ﻃﺐ راﯾﺞ ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻣﯽ. روﻧﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﺋﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺴﻊ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از. ﻣﻌﺮوف. ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل، آﺗﺮورﻧﺖ و ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد . اﻣﺎ ﻃ. ﺐ راﯾﺞ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت. اﺳﻢ از. داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و ﮐﺮوﻣﻮﻟﯿﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي.اصل کار از سنگ زنی با استفاده از الکترولیت در پانسمان روند,دست نامه خط مشی ها و روش کارهای بخش اورژانس . - انتشارات دانشگاهجلسه کاری من نشستی با مدیر بخش مراقبت های قلب و ریه بیمارستان بود که. خاطره ی آن هنوز هم به روشنی در ... پرسنل جدید با بخش، به چگونگی استفاده 2است تا قسمتی از روند توجیه و آگاه سازی. نامه اختصاص یابد. از این دست. 1. ... برای مثال اگر زنی سالخورده و مبتال به عفونت داشته پزشکی بیمار تنظیم می. باره چگونگی پایش عالیم.


درخواست نقل قول


Untitled

دو مشکل اساسی در بیماری ماالریا وجود دارد؛ یکی ایجاد کم. خونی شدید به دلیل استفاده. ی انگل از. هموگلوبین خون و دومی تب. های دوره. ای است که گاهی حرارت بدن تا باالی. 49. درجه می. رسد و. بدن بیمار را عمال از کار می. اندازد. زندگی انگل ماالریا دو. مرحله. ای است. به این ترتیب که با گزش پشه آنوفل ماده، انگل. های ماالریا از. انسان بیمار به روده.

امداد و نجات - آموزش امداد و نجات

اگر مصدوم‌ بی‌هوش‌ است‌، با استفاده‌ از روش‌ «بالا راندن‌ فک‌» راه‌ تنفسی‌ را باز و تنفس‌ را کنترل‌ کنید؛ آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌، احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قفسه‌ سینه‌ را ... اصول‌ باندپيچي‌. باندها در كمك‌هاي‌ اوليه‌، چند كاربرد متفاوت‌ دارند: از آنها مي‌توان‌ براي‌ محكم‌ كردن‌ پانسمان‌، كنترل‌ خونريزي‌، نگه‌ داشتن‌ و بي‌حركت‌ كردن‌ اندام‌ها و كاهش‌ تورم‌ در.

کتابچه توجیهی پرسنل جدیدالورود - بیمارستان کودکان امیرکلا

ختیار دارید جهت آشنایی شما به عنوان عضو جدید خانواده بزرگ. مرکز آموزشی درمانی شفیع زاده امیرکال، با فعالیتها ، قوانین و موارد مهم و ضروری در. رابطه با کار در این .. الکترولیت .6. اطمینان. از. صحت. دارو. درمانی. در. مراحل. انتقالی. ارایه. خدمات. 7. اجتناب. از. اتصاالت. نادرست. سوند. و. لوله. ها. 8. استفاده. صرفا. یکباره. از. وسایل.

1.3شیوع آنفلوآنزای خوکی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

و بعد از انجام مراحل کار نتایج بدست امده را نسبت به استاندارد طلایی مقایسه کنیم و در این صورت می توانیم با قطعیت بگوییم که کدام روش بهتر است . .. با وجود اینکه استفاده اپیوم در بسیاری از جوامع به نظر می رسد روند نزولی پیدا کرده است، اما داده های اخیر استفاده قابل توجه مواد مخدر در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را.

مری

روده روی خود تا می خورد و در نتیجه فراهم. ساختن. سطحی. تقریبی معادل با. 700. سانتی متر برای ترشح و جذب. ) امکان. ورود مواد غذایی به داخل خون و از طریق دیواره های روده ... در اصل به شکل یک بالون است که تعدادی از احشاء شکمی به. نسبت مختلف به داخل آن نفوذ ... ادامه این کار با استفاده از شماره های بزرگتر، بستگی به. آسودگی و تحمل.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داروﺳﺎزي - همایش ملی باریجه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا. آملی

ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮري و ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داروﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻮري آﺳﻢ در ﻃﺐ راﯾﺞ ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻣﯽ. روﻧﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﺋﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺴﻊ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از. ﻣﻌﺮوف. ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل، آﺗﺮورﻧﺖ و ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد . اﻣﺎ ﻃ. ﺐ راﯾﺞ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت. اﺳﻢ از. داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و ﮐﺮوﻣﻮﻟﯿﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي.

تامین نیازهای اساسی در دوران های خاص زندگی

را مشخص کنید . -2. به او اطمینان دهید که روش کار دردناک نمی باشد لیکن به دلیل تحریک رفلکس اُغ زدن برای او ناخوشایند .. چه پوست بیمار چرب می باشد با استفاده از الکل، بینی را پاک کنید. در صورت مرطوب ... به علت بیماری سوزاک، التهاب و عفونت مثانه، التهاب پروستات، بیماری سل، عفونت مجاری ادرار، سنگ کلیه و مثانه،. ادرار با.

کتابچه توجیهی پرسنل جدیدالورود - بیمارستان کودکان امیرکلا

ختیار دارید جهت آشنایی شما به عنوان عضو جدید خانواده بزرگ. مرکز آموزشی درمانی شفیع زاده امیرکال، با فعالیتها ، قوانین و موارد مهم و ضروری در. رابطه با کار در این .. الکترولیت .6. اطمینان. از. صحت. دارو. درمانی. در. مراحل. انتقالی. ارایه. خدمات. 7. اجتناب. از. اتصاالت. نادرست. سوند. و. لوله. ها. 8. استفاده. صرفا. یکباره. از. وسایل.

1.3شیوع آنفلوآنزای خوکی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

و بعد از انجام مراحل کار نتایج بدست امده را نسبت به استاندارد طلایی مقایسه کنیم و در این صورت می توانیم با قطعیت بگوییم که کدام روش بهتر است . .. با وجود اینکه استفاده اپیوم در بسیاری از جوامع به نظر می رسد روند نزولی پیدا کرده است، اما داده های اخیر استفاده قابل توجه مواد مخدر در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را.

مری

روده روی خود تا می خورد و در نتیجه فراهم. ساختن. سطحی. تقریبی معادل با. 700. سانتی متر برای ترشح و جذب. ) امکان. ورود مواد غذایی به داخل خون و از طریق دیواره های روده ... در اصل به شکل یک بالون است که تعدادی از احشاء شکمی به. نسبت مختلف به داخل آن نفوذ ... ادامه این کار با استفاده از شماره های بزرگتر، بستگی به. آسودگی و تحمل.

اصل کار از سنگ زنی با استفاده از الکترولیت در پانسمان روند,

تکنیک سلامتی - بیماریهای قلبی عروقی

قبل از ورود به مبحث ریتم‌های قلبی، شما می‌بایست در مورد الکتروفیزیولوژی قلب و اصول تفسیر نوار قلب مقداری اطلاعات داشته باشید. ریتم‌های بطنی. تا کنون در .. اصلاح اختلالات الکترولیتی ... لذا با استفاده از پلی‌ مرهایی که داخل استنت کار گذاشته بودند و دارو را به صورت تدریجی وارد رگ می ‌کردند، به این امر نائل آمدند. به طور کلی.

MOHSEN AZAD - هماتولوژي

13 ا کتبر 2016 . همه کسانی که با بیمار در تماس هستند باید طبق اصول علمی و صحیح این کار را انجام دهند. آیا برای شستشو باید از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنم؟ خیر ؛ در حالتی که بیمار سالم است و دچار عفونت نشده ، آب ولرم و صابون کفایت می کند. روش صحیح شستشو چگونه است؟ در اینجا روش صحیح به کمک عکس مشروح می گردد.

زﻧﺒﻮر درﻳﺎﻳﻲ - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ﻜﺎر ﻛﻪ. ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ. در زﻳﺮ درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در. ﻛﻨﺎرم ﺑﻮده. اﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫ. ﺪ. ﻛﺮد . ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن روز ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮة ﭘﺰﺷﻜﻲ درﻳﺎﻳﻲ. ﺑﺎ. اﻧﺪﻳﺸﺔ ﭘﺮﺗﻮان ﺟﻮاﻧﺎن. اﻳﺮان زﻣﻴﻦ .. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺧﺎر و دﺳﺘﮕﺎه زﻫﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي از ﭘﺎي در آوردن ﺷﻜﺎر. ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر. ﻣﻲ. روﻧﺪ. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ. ).

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ. (. (SWOT. ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و اﻫـﺪاف اﺳـﺘ. ﺮاﺗﮋﻳﻚ. ﻋﻴﻨﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در. 5. ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﮔﺎم اول .. روﻧﺪ. ﺑﻬﺒﻮد. را. ﻲﻃ. دوره. ﻫﺎ. ي. ﻋﻤﻠ. ﺎﺗﻴ. ﻲ. ﻣﺘﻮاﻟ. ﻲ. در. درون. ﺧﻮد. ﻲﻣ. ﺳ. ﻨﺠﺪ. و. در. ﺳـﻄﻮح. ﺑـﺎﻻﺗﺮ. ﺗﻌـﺎﻟ. ،ﻲ. ﻳـا. ﻦ. ﻛـﺎر. ازرا. ﻃﺮ. ﻳـ. ﻖ. ﻳﻣﻘﺎ. ﺴﻪ. ﺧﻮد. ﺑﺎ. رﻗﺒﺎ. ي. ﻣﺤﻠ. ،ﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي. اﻟﮕﻮ. و. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ.

جراح عمومی - دکتر مصطفی گلکار کارشناس پرستاری - حسین پو

سلول ها به طور کامل از بین رفته اند و نکروز رخ داده است و آسیب غیرقابل برگشت است . این ناحیه بیشترین تماس. را با شیئ. سوزاننده داشته است . سوختگی . .. نیست. استفاده. می. شوند . این. پانسمان. ها. بعنوان. جایگزین. های. پانسمان. ض. د. میکروبی. بکار. می. روند،. که. یك. پوشش. پایدار. بو. دون. نیاز. به. تعویض. دردناك. و.

طرح های شروع شده در سال 1392 - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8, 922134 · مرکز تحقيقات علوم دارويي · پایان یافته · انتقال هدفمند ملیتین به سلول های سرطانی گلیال (C6‍ (با استفاده از آپتامرآنتی نوکلئولینAS1411 · 1392/12/07 · 1394/01/26 · 13. 9, 922071 · دانشکده پزشکي · پایان یافته · بررسی کارآیی لیزر فرکشنال نان ابلیتیو 1540nmدر در مان اسکار آتروفیک ناشی از سالک · 1392/12/.

قــــــــــــــــــــــلب ســفــــید - سوختگي

روش لاندو برودر: يك روش دقيق‌تر براي تخمين وسعت سوختگي است كه در آن براي هر قسمت آناتوميك بدن درصدي تعيين شده‌است ( مخصوصاً براي سرو پا‌ها) كه با رشد بدن .. جلوگيري از عفونت، مراقبت از زخم سوخته ( تميز كردن زخم، درمان ضدميكروبي موضعي، پانسمان زخم، تعويض پانسمان، پاكسازي زخم از زوايد و پيوند پوست)، رسيدگي به.

اولین دانشگاه و آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نجاسات دسته اوّل را گفتیم آنهایند که در کتابهای رسائل و مسائل آورده اند و برای تطهیرشان نیز دستوراتی داده اند اما نجاسات دسته دوم : یعنی آنها که در کتب فقهی نیستند یعنی آنها که تقریبا همه شان با توبه پاک میشوند برای تطهیر این نجاسات یک کار یا دو کار و گاهی بیشتر باید انجام داد ، در همه آنها یک کار که اصل کلی میباشد باید.

کنسرسیوم دانشگاهیان و متخصصان ایران - مهندسی پزشکی

با پیشرفت دانش تصویربرداری در پزشکی، سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی و پس از آن سی تی اسکن با اشعه ایکس ابداع شد و به این ترتیب امکان . مواد حاجبی که امروزه در رادیولوژی به کار می روند دیگر مثل مواد قدیمی یونی نیستند، لذا مصرف آن ها با خطر بسیار کمی همراه بوده و ایمن است؛ اما وجود ترکیبات ید در تمامی مواد حاجب.

اصل کار از سنگ زنی با استفاده از الکترولیت در پانسمان روند,

مدهوش

3 نوامبر 2016 . ان. حاوی نانو ذرات نقره، جهگت پانسگما. ن. زخم با ایجاد خاصیت آنتگی باکت. ریگال. استفاده مگی شگود . ایگن گگاز بگه دلیگ. ل. خاصیت آنتی باکتریالی قوی .. دوست و مولکول های محلول در آب ب. ه. کار می روند . کیت تشخیص بارداری. ) ریما. (. کیت تشخیص سریع بارداری، ی. ک کیت. غربالگر مبتنی بر نانو ذرات طال.

ﻓـﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺖ ﻫﺎ. ) ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﺑـﺪﻥ. ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻭ. ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻣﺨﻤﺮﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ. ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﺯﻳﻠـﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﻛﺘـﻮﺯ ﺁﻣـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ. ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻳﺎﺑﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﭼﺮﺍﻛـﻪ ﺁﻧﻤـﻲ ،.

1391 ﻫﺎي ﻛﺸـﻮر ﺳـﺎل آزﻣـﻮن ﺳـﺮاﺳـﺮي ورودي داﻧﺸـﮕﺎه

29 ژوئن 2012 . ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ..... ) 1 a. )2 b. )3. 2 a. )4 b. 2. -103. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن درﻳﺎﭼﻪ. ي وﻟﺸﺖ، ﻛﺪام ﺑﻮده اﺳﺖ؟ )1. زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰه. )2. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رود. )3. اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ .. ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ. آﺗﺶ. ﻓﺸﺎن، ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺳﻮزﻧﻲ ﺷﻜﻞ و ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺘﻮن. ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮاوان. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ) 1. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ. آﻫﻦ )2. )3.

مطالب علمي

25 ا کتبر 2016 . د صورتي كه اين اصول رعايت نشود عمر مفيد آنها تنزل پيدا خواهد نمود.اغلب افراد براي كسب اطلاع از نحوه نگهداري دندان به چند سايت دندانپزشكي مراجعه مي كنند تا با استفاده از مطالب آن بتوانند در كنترل روند آسيب دندان كوششي كرده باشند. استفاده از مسواك به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانيه نمي تواند نياز شما را برآورده كند.در اكثر موارد.

Pre:سنگ شکن زمین بازی گرد و غبار منبع مالچ نیوکاسل
Next:آسیاب گلوله زغال سنگ

بیشتر محصولات


Top