فرایند مارپیچی کروم

مراحل سنگ معدن فرآوری کروم - كسارات الحجر

هزینه های ساخت و ساز و استخراج کارخانه فرآوری. مراحل ساخت سنگ های . مس و راه های فراوری آن - سنگ شکن . هزینه سرمایه از کروم سنگ معدن کارخانه . . روش استخراج سنگ معدن کروم - silvarus.pw. شرکت صنایع و معادن فولاد ایمان روش های فرآوری سنگ . مراحل استخراج سنگ . سنگ معدن کروم . . کارخانه فراوری سنگ معدن کروم مارپیچی.


بررسی کارایی فرایند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین سرب .

فلزات سنگین از آلاینده‌های مهم محیط زیست است. هدف از این پژوهش بررسی کارایی غشای نانوفیلتر در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیم، مس و کروم شش ظرفیتی از آب‌های حاوی سولفات بود.غشای استفاده شده از نوع NF، مدل حلزونی-مارپیچی و قطر اسمی حد برابر 27 دالتون، با جریان متقاطع و ظرفیت اسمی 8/0 لیتر بر دقیقه بود. اثر متغیرهای.


دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion | اکسترودر دو مارپيچ .

دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|Extrusion | اکسترودر دو مارپيچ|Extruder|فرآيند اكستروژن| دستگاه اكسترودر|قالب گيري بادي|قالب اكستروژن| قالب اكسترودر|فرايند اكسترودر|Extrusion |دستگاه . قالبها مي توانند از فولاد نرم ساخته شوند ولي براي فرايند هاي طولاني مدت بايد از فولاد كروم موليبدن استفاده شود . الياژهاي ضد زنگ.


ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻨﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﺷﺶ

ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻨﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﮔـﺮ ﺍﺯ. ﭘﺴﺎﺏ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻨﺘﺘ. ﻴ. ﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. : ﺩﺭ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ. ،ﻲ. ﺍﺯ. ﻳ. ﻚ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻔ. ﺪﻴ. ﻳ. ﻚ ﻟ. ﻴ. ﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ. 4. ﺍﻟﻜﺘـﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺟـﻨﺲ ﺁﻫـﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﮔﺮﺩ. ﻳ. ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﺗﺎﺛ. ﻴ. ﺮ ﻓﺮﺁ. ﻳ. ﻨﺪ، ﻣﺘﻐ. ﻴ. ﺮﻫﺎ. ﻱ. pH. ، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟ. ﻪﻴ. ﻭ ﺑﺎﻗ. ﻲ. ﻣﺎﻧﺪﻩ. ﻛﺮﻭﻡ، ﻭﻟﺘﺎژ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫ. ﻴـ. ﺪﺭﻭژﻥ ﭘﺮﺍﻛﺴـﺎ. ﺪﻳ. ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺳ.


پورتال گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز | محصولات

جنس فولاد:38crMoAIA سخت کاری شده با دو فرایند گرم کاری و سردکاری فولاد ویژگی های مارپیچ: 1-دارای آبکاری نیتراته و کروم سخت 2-عمر طولانی . [بیشتر.] سیلندرومارپیچ جهت نایلون و نایلکس. جنس فولاد:38crMoAIA سخت کاری شده با دو فرایند گرم کاری و سردکاری فولاد ویژگی های مارپیچ: 1-دارای آبکاری نیتراته و کروم سخت.


استفاده از فن آوری اسمز معکوس (RO) جهت حذف کروم از پساب صنایع .

در ورود ﮐﺮوم ﺑﻪ داﺧﻞ ﳏ. ﯿ. ﻂ ز. ﯾ. ﺴﺖ. دار .ﻧﺪ. ﻫﺪف از اﳒﺎم اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﲔ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﺮوم از ﭘﺴﺎب. ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﮑﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﺸﺎﯾﻲ اﲰﺰ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ . ﲔﳘﭽﻨ. در ا. ﯾ. ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮا. ﯾ. ﻂ ﲠ. ﯿ. ﻨﻪ ﺑﺮا . آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ، از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﺎت. -يﺎدﯿﺑﻨ. ﮐﺎرﺑﺮد .اﺳﺖ ي. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. اﺑﺘﺪا ﳏﻠﻮﳍﺎ. ي. ﮐﺮوم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ. ، ۵ ي. ١٠. ،. و ١۵. ﻲﻠﯿﻣ ٢٠. ﮔﺮم در ﻟ. ﱰﯿ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از. ﻏﺸﺎي اﲰﺰ ﻣﻌﮑﻮس. ﺑﺎ. ﻣﺪول ﻣﺎرﭘﯿﭽﻲ ﻣﺪل.


مراحل سنگ معدن فرآوری کروم - كسارات الحجر

هزینه های ساخت و ساز و استخراج کارخانه فرآوری. مراحل ساخت سنگ های . مس و راه های فراوری آن - سنگ شکن . هزینه سرمایه از کروم سنگ معدن کارخانه . . روش استخراج سنگ معدن کروم - silvarus.pw. شرکت صنایع و معادن فولاد ایمان روش های فرآوری سنگ . مراحل استخراج سنگ . سنگ معدن کروم . . کارخانه فراوری سنگ معدن کروم مارپیچی.


بررسي کارايي فرايند نانوفيلتراسيون در حذف فلزات سنگين سرب .

فلزات سنگين از آلاينده هاي مهم محيط زيست است. هدف از اين پژوهش بررسي کارايي غشاي نانوفيلتر در حذف فلزات سنگين سرب، کادميم، مس و کروم شش ظرفيتي از آب هاي حاوي سولفات بود.غشاي استفاده شده از نوع NF، مدل حلزوني-مارپيچي و قطر اسمي حد برابر 27 دالتون، با جريان متقاطع و ظرفيت اسمي 0.8 ليتر بر دقيقه بود. اثر متغيرهاي.


بررسی کارایی فرایند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین سرب .

فلزات سنگین از آلاینده‌های مهم محیط زیست است. هدف از این پژوهش بررسی کارایی غشای نانوفیلتر در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیم، مس و کروم شش ظرفیتی از آب‌های حاوی سولفات بود.غشای استفاده شده از نوع NF، مدل حلزونی-مارپیچی و قطر اسمی حد برابر 27 دالتون، با جریان متقاطع و ظرفیت اسمی 8/0 لیتر بر دقیقه بود. اثر متغیرهای.


فرایند مارپیچی کروم,

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻨﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﺷﺶ

ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻨﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﻭﻡ ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﮔـﺮ ﺍﺯ. ﭘﺴﺎﺏ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻨﺘﺘ. ﻴ. ﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. : ﺩﺭ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ. ،ﻲ. ﺍﺯ. ﻳ. ﻚ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻔ. ﺪﻴ. ﻳ. ﻚ ﻟ. ﻴ. ﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ. 4. ﺍﻟﻜﺘـﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺟـﻨﺲ ﺁﻫـﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﮔﺮﺩ. ﻳ. ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﺗﺎﺛ. ﻴ. ﺮ ﻓﺮﺁ. ﻳ. ﻨﺪ، ﻣﺘﻐ. ﻴ. ﺮﻫﺎ. ﻱ. pH. ، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟ. ﻪﻴ. ﻭ ﺑﺎﻗ. ﻲ. ﻣﺎﻧﺪﻩ. ﻛﺮﻭﻡ، ﻭﻟﺘﺎژ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫ. ﻴـ. ﺪﺭﻭژﻥ ﭘﺮﺍﻛﺴـﺎ. ﺪﻳ. ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺳ.


روکش‌کاری اینکونل 718 با پودرکاربید تنگستن به روش پیش‌نشانی .

24 مه 2015 . ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ و رزوه. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روي. ﻣﮑﺎن. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮدر وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﯽ. ﺗﻮان از ر. و. ش. ﭘﯿﺶ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ روﮐﺶ. ﮐﺎري ﻟﯿﺰري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ. از. 1. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﻗﯿﻖ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﮐﺶ. ﮐﺎري. ﻟﯿﺰري ﺑﻪ روش ﻟﯿﺰري ﻣﻘﺪور ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. 2[. ]. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش. روﮐﺶ. ﮐﺎري ﻟﯿﺰري ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﺰارش.


فرایند مارپیچی کروم,

شرکت ایران بورد الکترونیک | هیتر های مارپیچی هیتر های مارپیچی .

هیتر های تفلونی به صورت تخت نیز با نام تجاری GALMAFLON و ROTAFLON با توان های مختلف از جنس تفلون موجود می باشد . انواع هیتربرای محلول های کروم و کروم سخت حاوی کاتالیزور و محلول های الکترولس نیکل کاملا ایده آل می باشد . هیتر های مارپیچی هیتر های مارپیچی تخت هیتر های کارتریجی کنترل کننده های سطح مایعات گرمکن.


آبکاری نیکل از نگاه متال فینیشینگ 2014 - خانه آبکار

11 مارس 2018 . چون یون های نیکلی که در کاتد تخلیه بار میشوند توسط یون های نیکل در اند جایگزین میشوند فرایند ابکاری نیکل . های درحد میکرو کروم در نتیجه دست یابی به پیشرفت های بزرگ در پوشش دهی توسط ابکاری نیکل میباشد. .. درجه باید ایجادشود و فشار داخلی که توسط کنتراکتومتر مارپیچی یا سایر وسایل باید 52


صنایع نفت، گاز - ستاد نانو

و گازی، مضرات زیســت محیطی در فرایند آبکاری کروم سخت، تنها. برخی از این عیوب هســتند. . کمپرسورها، لوله های بویلر، مارپیچ همزن ها، مندرل ها، شیرها، سیت. و گیت شیرهای دروازه ای، . HVOF از این رو برای حل این چالش ها، مهندســان ســطح با اعمال فرایندهای پوشــشدهی مانند نیتروژندهی، آبکاری کروم ســخت و. توانســتهاند درصد تخریب.


سنگ معدن فرآوری کروم - تجهیزات معدن ایران مورد نیاز برای خط تولید

کروم تامین کننده کارخانه فرآوری. صنعت فولاد کروم تامین کننده کارخانه فرآوری. سنگ آهن طی فرایندهای فیزیكی و شیمیایی در . کروم تولید کنندگان کارخانه فرآوری. کارخانه فرآوری سنگ معدن کروم. مهمترین روش های تولید .فراوری . معدن کروم [0324]. بیشتر+ . شوت مارپیچی سنگ کروم کارخانه فرآوری. خوراک آسیاب توپ مشکل شوت پی,.


نتایج داوری مقالات | دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

25 آوريل 2015 . IM-20150057, Chitosan coated iron oxid nanoparticles as draw solute for forward osmosis process, * . IM-20150018, Mathematical modeling of spiral wound module, * .. IM-20150168, حذف كروم 6 ظرفيتي از پساب سنتزی به وسيله فرآيند جداسازي غشاء مايع تثبیت شده در حضور نانو لوله های کربنی, *.


SS409 / SS410 مارپیچی پره دار لوله، مبدل های حرارتی جامد و دندانه دار .

کیفیت لوله های جوش داده شده فین تولید کنندگان & صادر کننده - خرید SS409 / SS410 مارپیچی پره دار لوله، مبدل های حرارتی جامد و دندانه دار لوله باله از چین سازنده. . ASTM A240 / A240M: کروم و کروم نیکل فولاد ضد زنگ ورق، ورق، نوار و برای مخازن تحت فشار و برای کاربردهای عمومی . (1) فرآیند لوله سنبه کاری مشترک از 2 لوله.


سيمان

حاصل اين فرايند كلينكر [9] است كه آن را پس از سرد شدن با 3 الي 4 درصد وزني سنگ گچ آسياب مي كنند تا پودر سيمان پرتلند بدست آيد. لازم به ذكر است نام پرتلند به جهت تشابه رنگ و كيفيت .. كروم ... معمولاً كلافي از مقوا را بصورت مارپيچ خم مي كنند و اطراف آنرا مي بندند و داخل آنرا دوغاب گچ مي ريزند. پس از گيرش ، بالا و پايين آنرا.


آرشيو نشریه - نشريه مهندسي شيمي ايران

بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک. محمد آردانه,روئین . مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری. سید سعید .. شبيه‌سازي CFD جداكننده گاز – ذره مارپيچي.


حداقل سازی پسماند در عملیات تولید و تعمیرات چاه های نفت و گاز

ﻭ «ﺑﺎﺯﻳﺎﻓــﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ» ﺑــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫــﻢ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. «ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳــﺎﺯﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ» ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. .. ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﻠﺰﺍﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻟﻴﺎژ ﻛﺮﻭﻡ/ ﻃﻼ. ﻳﺎ ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. . ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ، ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸــﺎﺭ ﻫﻴﺘﺮ، ﺳــﻄﺢ. ﺳــﻴﺎﻝ ﻭ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ. ﺩﻭ ﻧــﻮﻉ ﻫﻤــﺰﻥ ﺩﺭ ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴﺮﺓ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻔﺘﻲ. 4. 5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. 6 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎﺭ. 7 ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ.


High Quality Chromium sputtering target, high purity, monolithic .

Haohai Metal offers chromium sputtering target, high purity, monolithic, rotatable, disc, hip, planar, cathodic arc, pvd coating, thin film deposition, magnetron cr sputtering targets manufacturer and supplier: competitive in high quality, high purity, high usage rates and reasonable price. As one of the leading manufacturers,.


ارگانیسم های رشته ای | تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی | شرکت .

9 دسامبر 2017 . ارگانیسم های رشته ای زنجیره ای از سلول های میکروسکوپی است به طوری که در فرآیند لجن فعال تقریبا ۳۰ نوع ارگانیسم رشته ای بافت می شود. اکثر ارگانیسم های رشته ای معمولا دارای طول ۵۰ تا ۱۰۰۰ میکرومتر هستند و همچنین دارای شکل های مستقیم ، خمیده و مارپیچ می باشند. ارگانیسم رشته ای ممکن است در درون ذرات لخته.


اطلاعات فنی و راهنمای مصرف ورق گالوانیزه - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ازرﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .. ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻖ از ورﻗﻬﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ،. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﻠﺘﮑﻬﺎي ﻧﻮرد، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم و روﻏﻨﮑﺎري ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات دارد.ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮم .. ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﯿﭽﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻣﯿﺦ ﭘﺮﭼﻬﺎ، ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺑﺴﺘﻬﺎي ﻣـﺎرﭘـﯿـﭽـﯽ.


فولاد فنر - فولاد سخت؛ واردکننده و توزیع کننده انواع فولادهای آلیاژی

وجود سیلیسیم در فولاد فنر خاصیت الاستیسیته و وجود کروم استحکام و مقاومت در مقابل خوردگی را افزایش می‌دهد.‌ . فولاد فنر ۱٫۸۱۵۹ در فرآیند تولید فنرهای چند لایه‌ای – مارپیچ تخت، فنرهای میل های تحت پیچش و تسمه های فنر به کار می رود (تسمه تا قطر ۳۰ میلیمتر ضخامت و گرد تا قطر ۴۰ میلیمتر) و برای کار در حرارت زیاد (تا حدود ۳۰۰.


دانلود فیلم دونده مارپیچ 2014 – The Maze Runner 2014 : خانه دانلود

21 نوامبر 2017 . کارگردان: Wes Ball. ستارگان: Dylan O'Brien ,Will Poulter ,Kaya Scodelario. تاریخ ریلیز: ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ آمریکا,انگلستان. زبان: English. امتیاز: ۷٫۲/۱۰. مدت زمان: ۱۱۳ (دقیقه). کیفیت ویدئو: BDRip. فرمت ویدئو: Mkv | 1280x524 | 23fps. فرمت صدا: AAC | 48KHz. درجه سنی: مناسب برای سنین ۱۸+. اطلاعات بیشتر:.


Pre:طرح های برقی برای سنگ شکن صنعتی
Next:شرکت مصالح بتن فیلیپین