سوپر فسفات سه گانه دانه

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه. ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد و. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ. ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺳﺎدات ﺟﺰاﺋﺮي. 1،*. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺧﮕﺮ. 2. و ﻣﻬﺪي ﺳ. ﺮﭼﺸﻤﻪ. ﭘﻮر. 3. 1. داﻧﺶ .. اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.


اي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ - پژوهشهای زراعی ایران

494. Iranian Journal of Field Crops Research. Vol. 14, No. 3, Fall. 2016, p. 494-502. اﺛﺮات. ﺧﺎك. ورز. ي. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻻﯾﻪ. ﺑﻨﺪي ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت. داﻧﻪ. اي. ﻣﺠﯿﺪ روزﺑﻪ. 1 ... اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت. ﺧـﺎك. ورزي. ، ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻮد ﻓﺴـﻔﺮه ﺑﺮاﺳـﺎس. ﺗﯿﻤﺎرﻫ. ﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻓﺴـﻔﺮ و. ﻧﺘــﺎﯾﺞ آزﻣــﻮن ﺧــﺎك ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮدﯾــﺪ. ﮐــﻮد ﻓﺴــﻔﺮه از ﻣﻨﺒــﻊ. ﺳﻮﭘﺮ. ﻓﺴﻔﺎت.


سوپر فسفات سه گانه دانه,

ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ذرت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺷ

ي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ . ﮐﺮت. ﻫﺎي. اﺻﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ از دو. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧ. ﻪ. ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ. 50. ،. 100. و. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر. از ﻣﻨﺒﻊ اوره. و ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺘﺮوﮐﺴﯿﻦ در دو ﺳﻄﺢ. ﺗﻠﻘﯿﺢ. (. ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر. ) و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﺑﻮد و. ﮐﺮت. ﻫﺎي. ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ. ﭼﻬﺎ. ر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺴﻔﺮ. ه. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 75. و. 150. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ،. 75. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه.


بررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس گیاه زنیان .

چکیده به منظور مطالعه اثر کاربرد سطوح مختلف کود فسفر، کود دامی (گاوی) و باکتری حل کننده فسفات بر عملکرد، میزان و ترکیبات اصلی اسانس گیاه زنیان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل . جدول4- مقایسه میانگین اثرات سه گانه درصد و عملکرد اسانس عصاره دانه زنیان تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی.


محصولات - آوان شیمی سالاریه

کود سوپر فسفات معمولی مخلوطی از مونوکلسیم فسفات و گچ می باشد. . خوشبختانه با راه اندازی خاک فسفاته آسفوردی، ساخت فسفات معمولی در کشور توسط بخش خصوصی به مقدار 70 هزار تن در سال آغاز شده و به شکل گرانوله(دانه بندی 4-2 میلی متر)عرضه و در ساخت کود کامل ماکرو . ساخت سوپر فسفات تریپل در دو مرحله انجام می شود.


بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل .

بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز. یحیی سلیمانی1*، محمدرضا دادنیا2 و مجتبی علوی فاضل3. [1]- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان، گروه زراعت، اهواز، ایران. 2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد.


تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه .

عامل اصلی شامل تنش خشکی در سه سطح: آبیاری کامل یا بدون تنش (آبیاری بر پایۀ تخلیۀ 50 درصد رطوبت ظرفیت زراعی)، تنش خشکی در مرحلۀ رشد رویشی و تنش در مرحلۀ . کاربرد کود فسفر در سطح 50 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار به همراه کود زیستی در هنگام اعمال تنش در مرحلۀ زایشی باعث افزایش عملکرد دانه به میزان.


دانه، عملکرد روغن و اسیدهای چرب گلرنگ و شیمیایی فسفر بر عملکرد .

تیمار که. سه. سطح آن کود شیمیایی فسفر با مقادیر ). ،0. 50. و. ۱00. کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار( و کود زیستی فسفات بارور. -۲. ، در. ۲. سطح )تلقیح و. بد. ون تلقیح( بود. تأثیر. تنش خشکی روی صفات مورد اندازه. گیری در این آزمایش. معنی. دار. بود. کاربرد. کود فسفر در. سطح. 50. کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار.


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه. ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد و. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ. ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺳﺎدات ﺟﺰاﺋﺮي. 1،*. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺧﮕﺮ. 2. و ﻣﻬﺪي ﺳ. ﺮﭼﺸﻤﻪ. ﭘﻮر. 3. 1. داﻧﺶ .. اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﺳـﺮب اﻧـﺪام ﻫـﻮاﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ. آﻣــﺎري ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻌﻨــﯽ. داري را ﻧــﺸﺎن داد و ﺗﺤــﺖ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴ. ﻔﺮ. -. ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. در ﺳﻄﺢ. 1. درﺻﺪ. و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺴﻔﺮ.


اي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ - پژوهشهای زراعی ایران

494. Iranian Journal of Field Crops Research. Vol. 14, No. 3, Fall. 2016, p. 494-502. اﺛﺮات. ﺧﺎك. ورز. ي. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻻﯾﻪ. ﺑﻨﺪي ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت. داﻧﻪ. اي. ﻣﺠﯿﺪ روزﺑﻪ. 1 ... اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت. ﺧـﺎك. ورزي. ، ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻮد ﻓﺴـﻔﺮه ﺑﺮاﺳـﺎس. ﺗﯿﻤﺎرﻫ. ﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻓﺴـﻔﺮ و. ﻧﺘــﺎﯾﺞ آزﻣــﻮن ﺧــﺎك ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮدﯾــﺪ. ﮐــﻮد ﻓﺴــﻔﺮه از ﻣﻨﺒــﻊ. ﺳﻮﭘﺮ. ﻓﺴﻔﺎت.


تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و

شمار دانه در کپسول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند. همچنین درصد روغن دانه تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت، در نتیجه عملکرد بالای روغن در تیمارهایی به دست آمد که دانه بیشتری تولید کرده بودند. در تیمار ترکیبی کاربرد سه‌گانه کودهای شیمیایی اوره-سوپرفسفات تریپل-گوگرد.


اصل مقاله (232 K) - دانشگاه تبریز

ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،. ﮐﻮد. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰا. ي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه. ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ در. ﺳﺎل. 1391. اﺟ. ﺮا ﺷﺪ . ﯿﻤﺎرﺗ. ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ. ﮐﺎرﺑﺮد. 70. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر. ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. اوره. )5/32. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ. و ). 50. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ.


محصولات - آوان شیمی سالاریه

کود سوپر فسفات معمولی مخلوطی از مونوکلسیم فسفات و گچ می باشد. . خوشبختانه با راه اندازی خاک فسفاته آسفوردی، ساخت فسفات معمولی در کشور توسط بخش خصوصی به مقدار 70 هزار تن در سال آغاز شده و به شکل گرانوله(دانه بندی 4-2 میلی متر)عرضه و در ساخت کود کامل ماکرو . ساخت سوپر فسفات تریپل در دو مرحله انجام می شود.


بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل .

بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز. یحیی سلیمانی1*، محمدرضا دادنیا2 و مجتبی علوی فاضل3. [1]- دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان، گروه زراعت، اهواز، ایران. 2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد.


دانه، عملکرد روغن و اسیدهای چرب گلرنگ و شیمیایی فسفر بر عملکرد .

تیمار که. سه. سطح آن کود شیمیایی فسفر با مقادیر ). ،0. 50. و. ۱00. کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار( و کود زیستی فسفات بارور. -۲. ، در. ۲. سطح )تلقیح و. بد. ون تلقیح( بود. تأثیر. تنش خشکی روی صفات مورد اندازه. گیری در این آزمایش. معنی. دار. بود. کاربرد. کود فسفر در. سطح. 50. کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار.


تأثیر کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بر عملکرد و .

تیمارها شامل سه گیاه گندم، جو و تریتیکاله و چهار تیمار: بدون کود (شاهد)، کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل، کود زیستی و تلفیق کود شیمیایی سوپر فسفات . هم چنین در مقایسه سه محصول، جو و تریتیکاله به ترتیب بیشترین و کمترین سنبله در متر مربع و گندم و جو به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله را داشتند.


اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪ ي ورز ﻫﺎي ﺧﺎك اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘ - مجله پژوهش فیزیک .

26 نوامبر 2016 . ﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه. (NPK). ﺑﻪ ﺟـﻮ ﺷـﺎﻣﻞ اوره، ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ و. ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 165. ،. 90. ،. 75. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر،. 3. T. : ﮐﻮد ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺮاه دو ﺳﻮم ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻮ و ﯾﮏ ﺳـﻮم ... ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل در اﺛﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﺨﻠـﻮط ﮐـﻮد. داﻣﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ. (. 22. ) . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﺮﻫﻢ. ﮐﻨﺶ. دو ﮔﺎﻧـﻪ. ﻧﺸ. ﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ از ﺧﺎك. ورزي ﻣﺘﺪاول و ﺗﯿﻤﺎر. 5. T.


سوپر فسفات سه گانه دانه,

اثر استفاده کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم - مجله مهندسی .

8 مارس 2017 . ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. /7. 1. ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﺎﮐﺮو ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ. 1.5. ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﯿﺶ از. ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻓﻠـﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿ. ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ روي در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺣﺪود. 2 .. اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء زراﻋﯽ دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد آﻟﯽ. ،. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، روي. ، و. ﺳﻤﻮم.


بررسی اثرات باکتریهای حل کننده فسفات به عنوان کودهای بیولوژیک .

11 نوامبر 2013 . از ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. ) ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺬر ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ. ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎ. ي ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ (ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي. Pseudomonas fluorescens .. داري در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در. ﻏﻼف در ارﻗﺎم. ﺳﻮﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. داده. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان. ﺗﻌﺪاد. داﻧﻪ در. ﻏﻼف ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو. ﮔﺎﻧﻪ. ﻋﺪم. ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ. و. ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮐﺘﺮي.


تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر . - دوفصلنامه دانش زراعت

17 مارس 2009 . ﭼﻬﺎر. /م. ﺷﻤﺎره. / 4. ﺗﻴﺮ ﻣﺎه. 1390. ٤٣. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرور. 2. و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺟﺬب. ﻋﻨﺎﺻﺮ. در. ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﻜﻮ. ﺗﺎ. ﻻﺗﺎ. (Medicago scutellata, cv. ... ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﻋﺪس ﻣﻲ. ﮔﺮدد . در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪ ﻛـﻪ. ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﻮام رﻳﺰوﺑﻴﻮم. ،. ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ. وا. رﻳﺰوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ي. ﻓﺴﻔﺎت در. ر. ﻳﺰوﺳﻔﺮ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ و. ﻧﻴﺘـﺮوژن.


اثر تقسیط و میزان کود نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه دو رقم برنج .

به منظور بررسی واکنش دو رقم برنج نسبت به میزان کود نیتروژن، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه عامل؛ رقم در دو سطح. رقم اصلاح شده .. مواد و روشها. از منابع سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به تمامی .. مذکور معنی دار نبود، بعبارت دیگر نقش اثر تقسیط در مورفولوژیک و میزان عملکرد دانه، اثر متقابل دو گانه. عدم معنی دار شدن.


اثر مصرف توأم کود زیستی بارور-2 و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد .

3. و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ. 4. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻧﯿﺎ، م . .ع. ، د . ﻣﻈﺎﻫﺮي، س .م. ب . ﺣﺴﯿﻨﯽ و ح . ﻣﺪﻧﯽ . 1392 . اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮام ﮐـﻮد زﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺎرور. -2. و ﮐـﻮد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ و اﺟـﺰاي. ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت .. از ﻣﻨﺒـﻊ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ. ) اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﮐـﻮد. زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ، ﮐـﻮد زﯾﺴـﺘﯽ ﺗﺠـﺎري. ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎرور. -2. ﺑﻮد . اﯾﻦ ﮐﻮد ﺣـﺎوي دو ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﭘـﺎﻧﺘﻮا. آﮔﻠـﻮﻣﺮاﻧﺲ. (. Pantoea agglomerans. ) ﺳـﻮﯾﻪ. P5. ﮐـﻪ ﺑـﺎ.


ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮ - شرکت شهرکهای .

ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻢ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﯾﭙﻞ. (. ﻏﻠﯿﻆ. ) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﭘﺮ. ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺎده اﺳﺖ . ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ. : ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ . ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻏﺬاي روزﻣﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ .. (١) GRANULAR TRIPLE SUPER PHOSPHATE.


اثر محلول پاشی کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسیمی بر عملکرد دانه و .

نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه برگی عناصر غذایی بهعنوان مکمل غذایی، اثر معنیداری بر افزایش عملکرد دانه داشت و در تیمار محلولپاشی نیتروژن در مرحله حداکثر پنجهزنی (T1)، نسبت . غلظت مورد استفاده براساس نتایج ارائه شده در منابع جهت محلولپاشی اوره 5%، سوپر فسفات تریپل 5/2% و کلرورپتاسیم 3% در نظر گرفته شد.


تغییرات صفات زراعی و شاخص برداشت گندم تحت اثر کود دامی و .

ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻮد داﻣﯽ در ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. اوره. در ازﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﺮوﮐﻮم ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ، وزن. ﻫﺰار داﻧﻪ. ، ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺮداﺷﺖ. در. ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ. ﻣﻌﻨﯽ ... درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ. 140. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. در. ﻫﮑﺘﺎر. ﻧﯿﺘﺮوژن. ﺧﺎﻟﺺ. از. ﻣﻨﺒﻊ. اوره، و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ از. ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 150. ﮐ. ﯿﻠﻮﮔﺮم. در. ﻫﮑﺘﺎر. (. ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎﻟﺺ. = 83. 0/. K2O×. ) و ﻓﺴﻔﺮ از. ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت.


Pre:محور عمودی اوج برخورد
Next:وضعیت واحدهای خرد کردن سنگ در اوریسا