جمع آوری گرد و غبار برای استفاده و استخراج

جمع آوری گرد و غبار برای استفاده و استخراج,

هدایت آلاینده در خاک - گروه نفت و انرژی

9 جولای 2015 . تصور می شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گرد و غبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند . انتقال ذرات حشره کش از طریق . محلول خروجی در قسمت پایین محل ، با استفاده از یک سیستم جمع کننده جمع آوري شده و سپس پالایش یا دورریزي می گردد . کارآیی تکنیک.


شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور .

شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی .. استخراج شده اند. 1 -3. آماده سازی و تهیه الیه های محدود کننده. اليه کاربری زمین مورد استفاده در اين مطالعه از نقشه کاربری زمین تهیه شده. توسط اداره کل منابع طبیعی گرفته شده ... پس از گرد آوری و تهیه اليه های اصلی و اليه های محدودکننده، به منظور.


بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران با غبار آرد در کارخانه‌های آرد استان همدان

ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ. ﻏﺒﺎﺭ ﺁﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻛﺎﺭﻱ. ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔ. ﺮﺩﻳﺪ .ﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ. ،. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ۶۴. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮﺍ. ۸(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ. ) ﺍﺯ. ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻤﻊ. ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺍﺯ . ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻤﻊ. ﺁﻭﺭ. ﻱ. ﺷﺪﻩ. ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. PBS 1. (. 0.15 M. ) ﺍﺯ ﺭﻭ. ﻱ. ﻴ ﻓ. ﻠﺘﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ. ﻭ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ. ﮔﺮﺩ .ﺪﻳ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻴﺎﺩﻳﻦ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. (ELISA) enzyme-linked.


دریافت

14 جولای 2015 . در مورد پديده ها از راه دور است، به عبارتي ديگر جمع. آوري اطالعات از مناطقي كه به دليل خطرناك بودن، هزينه. زياد و بعد مسافت به طور مستقيم قابل دسترسي نيست. براي تشخيص پديده های گرد )درويش صفت و همكاران، 1390(. و غبار، تصاوير ماهواره ای با پوشش وسيع و تكرار زياد. همراه با باندهاي طيفي باال نياز است. سنجنده.


مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - خطرات بهداشتي گرد و غبار چوب

11 آوريل 2006 . آزمايشات درون سلولي و برون سلولي در پستانداران با استفاده از حلال آلي استخراج شده از برخي گرد و غبار هاي چوب ، نتايج مثبتي را در مورد خسارات DNA .. روش نمونه برداري انستيتو ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريا (NIOSH) (روش 0500NIOSH) براي تمام گرد و غبار هاي هوا برد مشتمل بر گرد و غبار جمع آوري روي فيلتر.


فن آوران هوا تجهیز | غبارگیر صنعتی | غبار روب مرکزی | بگ فیلتر

دستگاه گردگیر - داست کالکتور Dust Collector (غبار روب مرکزی، غبار گیر صنعتی، بگ فیلتر) در دو مدل غبار روب مرکزی و غبارگیر پرتابل. دستگاه بگ فیلتر (غبار روب - داست کالکتور ) مرکزی: این دستگاه برای جمع آوری گرد و غبار حاصل از فرآیند های تولید مورد استفاده قرار می گیرد. جمع آوری گرد و غبار با استفاده از کیسه.


هدایت آلاینده در خاک - گروه نفت و انرژی

9 جولای 2015 . تصور می شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گرد و غبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند . انتقال ذرات حشره کش از طریق . محلول خروجی در قسمت پایین محل ، با استفاده از یک سیستم جمع کننده جمع آوري شده و سپس پالایش یا دورریزي می گردد . کارآیی تکنیک.


شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور .

شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی .. استخراج شده اند. 1 -3. آماده سازی و تهیه الیه های محدود کننده. اليه کاربری زمین مورد استفاده در اين مطالعه از نقشه کاربری زمین تهیه شده. توسط اداره کل منابع طبیعی گرفته شده ... پس از گرد آوری و تهیه اليه های اصلی و اليه های محدودکننده، به منظور.


بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران با غبار آرد در کارخانه‌های آرد استان همدان

ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ. ﻏﺒﺎﺭ ﺁﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻛﺎﺭﻱ. ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔ. ﺮﺩﻳﺪ .ﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ. ،. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ۶۴. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮﺍ. ۸(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ. ) ﺍﺯ. ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻤﻊ. ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺍﺯ . ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻤﻊ. ﺁﻭﺭ. ﻱ. ﺷﺪﻩ. ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. PBS 1. (. 0.15 M. ) ﺍﺯ ﺭﻭ. ﻱ. ﻴ ﻓ. ﻠﺘﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ. ﻭ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ. ﮔﺮﺩ .ﺪﻳ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻴﺎﺩﻳﻦ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. (ELISA) enzyme-linked.


بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقلیمی و زمینی با وقوع طوفان های گرد و .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﺪﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ.


مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - خطرات بهداشتي گرد و غبار چوب

11 آوريل 2006 . آزمايشات درون سلولي و برون سلولي در پستانداران با استفاده از حلال آلي استخراج شده از برخي گرد و غبار هاي چوب ، نتايج مثبتي را در مورد خسارات DNA .. روش نمونه برداري انستيتو ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريا (NIOSH) (روش 0500NIOSH) براي تمام گرد و غبار هاي هوا برد مشتمل بر گرد و غبار جمع آوري روي فيلتر.


منشاء یابی ذرات گردوغبار با بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی .

6 مارس 2017 . ذرات گرد وغبار ، خصوصیات واژگان کلیدی: فیزیکی و ش یمیایی ، پارامترهای هواشناس ی ، . خاکی جهت تعیین منشأ ذرات گردوغبار استفاده نمود. از طرفی. عالوه بر تعیین منش أ ژئوشیمی ذرات . که غلظت غبار جمع آوری ش ده تقریبا به مقدار قابل استنشاق. توس ط افراد نزدیک تر باشد. نمونه برداری طی یک.


گرد و غبار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرد و غبار یا ریزگرد (به انگلیسی: Dust) توده‌ای از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و … است که در جو پخش . مالچ نوعی فراوردهٔ چسبندهٔ نفتی است که برای تثبیت شن‌های روان در بیابان‌ها استفاده می‌شود. . "پروژه ریزگرد" در حال حاضر، بخش بزرگی از تحقیقات آکادمیک و ژورنالیستی فارسی و انگلیسی را در باره این پدیده گرد آوری کرده‌است.


خزرفن , خزرفن پمپ , صنایع الکتروموتور ایران - غبارگیر متحرک .

1- جمع آوری وکنترل گرد وغبار و ذرات موجود در محیط کار برای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و بهداشت انسانی. 2- جدا از تنظیف محیط زیست و بهداشت انسانی میتوان از بگ فیلتر در خطوط تولید استفاده نمود ومحصول نهایی را توسط مکش فن سانتریفیوژ در مخزن بگ فیلتر ذخیره نماید . در این حالت وظیفه بگ فیلتر استخراج.


جداسازی و تعیین ژنوتیپهای آکانتامباهای جدا شده از خاک پارکهای .

انتقال به انسان از طریق تماس با خاک و گرد و غبار و از راه تنفس و خراش‌های پوستی صورت می‌گیرد. این پژوهش با هدف جدا‌سازی گونه‌های آکانتامبا با استفاده از روش مورفولوژیکی و مولکولی و تعیین ژنوتیپ‌های آنها در خاک پارک‌های شهر تهران انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 52 نمونه خاک، از 17 پارک تهران جمع‌آوری شد. نمونه‌ها از صافی.


ارزیابی غلظت PM2.5، PM10 و PM1 در طی طوفان های گرد و غبار در شهر .

ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ذرات. PM2/5-10. و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ. PM2/5-10. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاران ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺛ. ﺮ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ .. آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮا، اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺒﺎﻧﻪ. روزي و ﻓﺼﻠﯽ ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺟﻤﻊ آوري. اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از.


جمع آوری گرد و غبار برای استفاده و استخراج,

گروه صنعتي شهيد عارفي -ذوب فلزات فجر | توان - شرکت توسعه منابع .

این واحد یکی از زیر مجموعه های جنبی این گروه بوده که با توجه به لـزوم استفاده از سیستم های فیلتراسیون در کوره های ذوب ایجاد و به مرور توسعه یافته است و هم اکنون نیز درزمینه مشاوره، طراحی، انتخاب و ساخت انواع سیستم های جمع آوری گرد و غبار، ذرات و آلاینده های کارخانجات مختلف فعال می باشد. واحد کنترل کیفیت (QC). واحد کنترل.


مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . گچ یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده در دنیا میباشد که در قرون گذشته با روش های دیگر تولید و به صورت هایی دیگر استفاده می شده است. ... اگزوزفن، هوای تصفیه شده از خلل و فرج کیسه ها خارج و ذرات غبار در داخل کیسه باقی می مانند و از ان جا به داخل محفظه جمع آوری غبار ریخته و سپس هوای تصفیه شده.


جمع آوری گرد و غبار برای استفاده و استخراج,

14:30 کار با ترموود گرد و غبار چوب ترمو ظریف . - پارس آرای کوهستان

4 مارس 2017 . باید به سیستم استخراج گرد و غبار اهمیت بسیاری بدهید و در هنگام کار در فضاهای محدود از ماسک مخصوص گرد و غبار استفاده کنید. . این چوب را می توان در پایان عمر مفیدش سوزاند یا در ظرف های جمع آوری زباله انداخت. . ولی برای برش کاری این چوب ها، سیستم های قوی تری برای گرفتن گرد و غبار لازم است. 2. تخته کار.


ﺑﻪ ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻗﺮاﺿﻪ ﻫﺎي ﻣ ﯾﺎﺑﯽ ﻏﺒﺎر ﮐﻮره ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

(ﻗﺮاﺿﻪ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ). اراﺋﻪ ﮔﺮد. ﺪهﯾ. اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺘﻔﺎده از. ﻏﺒﺎر. EAF. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟ. ﻪﯿ. در ﻓﺮ. ﯾآ. ﻨﺪﻫﺎ. ي. اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ار. زش. و ﻫﻤﭽﻨ. ﻦﯿ. اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﮑﯾ ... اﺳﺎﺳﺎً. در دﻣﺎﻫﺎي ﮐﺎري ﮐﻮره. ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻻي. ﻓﻠﺰ روي. ، روي ﻣﻮﺟﻮد در. ﻣﺬاب ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ. آوري ﻏﺒﺎر ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ. ذرات. ﻏﺒﺎر،. ﺑﺨﺎر روي. ﮐﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪه.


جمع آوری گرد و غبار برای استفاده و استخراج,

مقایسه پراکنش خطا در شبکه‌های عصبی مصنوعی بازگشتی Elman و .

69. مقایسه. پراکنش خطا در. شبکه. های عصبی مصنوعی بازگشتی. Elman. و. Jordan. در. تخمین غلظت. ذرات معلق اتمسفر. (PM10). با استفاده از. تصاویر ماهواره. ای ... رد و غبار. استفاده. کردند . پهنه. بندی با روش کریجینگ معمولی انجام شد و نتایج حاکی از ارتباط تعداد وقوع گرد و غبار با. و. اکنش گیاهی بود . در این تحقیق محصول.


ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب در آﻛﺎﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺷﻴﻮع

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺷﻮد . ﻫﺪف از اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻛﺎﻧﺘﺎﻣﺒﺎ از آب. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ. ﻣﻴﺎدﻳﻦ. ﺳﻄﺢ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز. (PCR). ﺑﻮد . روش. ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ،. 22. ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب. ﻫﺎي ﺳ. ﻄﺤﻲ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ. اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻧﮕـﻞ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ. از ﺧﺎك، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، آب ﺗﺎزه، آب درﻳﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷـﻨﺎ، ﻳﻮﻧﻴـﺖ. دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﺳﺘﮕﺎه.


استفاده از گرد و غبار کوارتز در صنعت شیشه

استفاده بالا جدا رول تنش برای فروش; استفاده از خرد سنگ; تجهیزات مورد استفاده در استخراج; سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در صنایع آهن; تجهیزات استخراج فهرست در معادن گرانیت استفاده . فلدسپات در صنعت سرامیک. جمع آوری گرد و غبار . بنده درخصوص استفاده از اين ماده در صنعت . كه در صنعت شيشه، سراميك و . نقل قول قیمت.


استفاده از مکنده های قوی در صنایع گوناگون - بازرگانی پیشتاز

24 دسامبر 2016 . استفاده از مکنده های قوی در صنایع استخراج معادن. جارو برقی ها به طور وسیعی در صنایع استخراج معادن استفاده می شود. استفاده از این دستگاه ها به منظور جمع آوری گرد و غبارها و مایعات نشت شده استفاده می ود. معمولاً از دستگاه های مکنده به اهواکار در این گونه محیط ها استفاده می شود.


بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب .

لیو و پارک (liu, 2007)گزارش‌های مربوط به طوفان‌های گردوخاک و ماسه را از 355 ایستگاه هواشناسی چین در دوره‌ی آماری 1961-2000 جمع آوری کردند. .. هامیش(Hamish,2008) مسیرهای حمل گرد و غبار از دریاچه ایر استرالیا را با استفاده از مدل HYSPLIT بررسی نمودند و بیان کردند که گردوغبار این دریاچه تحت تاثیر جریانات جوی در طی یک مدت زمان.


Pre:سنگ شکن فکی سنگ گرانیت
Next:سنگ شکن سنگ تولوز استخدام