هوا انفجار طراحی مورد نیاز ایمنی اثبات

مروری بر روش های عددی شبیه سازی موج بلست انفجار

13 نوامبر 2016 . ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از. آﻧﺠﺎﯾﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑـﻪ. آن ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي و. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ. اﻧﻔﺠﺎر. در ﻃﺮاﺣﯽ. ﻫﺎي ﻣﻬ. ﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد .. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻣﻮج ﺑﻠﺴﺖ. اﻧﻔﺠﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. اﻧﻔﺠﺎر و ﭘﺨﺶ ﻣﻮج ﺑﻠﺴﺖ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎﯾﯽ ﻏﯿـﺮ از ﻫـﻮا (از. ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ. آب و ﺧﺎك) ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮر. ﺳـﯽ اﺛـﺮات اﻧﻔﺠـﺎر در اﯾـﻦ.


وب سایت رسمی ضد انفجار

17 ژوئن 2014 . در این مناطق زمينه آتش سوزي و انفجار به دليل ماهيت موادی كه در آن است بالا می باشد و به همين دليل به رويكردي متفاوت نسبت به مناطق صنعتی معمول نياز دارند. اگر این مناطق به درستي شناسايي شوند و مهندسين ايمني در آنها بكار بسته شود، مشکلات و ريسك آتش سوزي و انفجار در جنين مناطقي كاهش می يابد. در این جزوه راهي.


اطفاء حریق (Fire extinguisher) - اعلام و اطفا حریق|طراح و مجری سیستم .

مورد استثناء موادی است که در حین سوختن اکسیژن تولید می کنند ، مانند : نیترات و زنجیره های آلی اکسیژن دار مثل پراکسید های آلی همچنین موادی که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است ماننددینامیت ، سدیم ، پتاسیم که از این قاعده مستثنی هستند . موادی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته.


Toxic Gas Ventilation- Part A | Mehran Khosrowtash | Pulse | LinkedIn

9 ا کتبر 2016 . در صورت نیاز استفاده از مواد منفجره خاص و مطمئن، سیستم های الکتریکی ضد جرقه و داکت آنتی استایک، فیلتراسیون یا تجزیه به گازهای بی خطر نیز در نظر گرفته شوند. آنچه در طراحی و اجرای سیستم تهویۀ شرایط گاز خیزی میبایست مورد توجه قرار گیرد؛ کاهش مقدار نسبی گاز در هوای تونل و مهیا نمودن شرایط کار ایمن،.


عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن - اداره کل نظارت بر نشر و .

ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار . .. نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشه معدن طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تالیف. گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد .. جهت تعيين ارتفاع نقاط در عمليات نقشه برداری ابزارهايي مورد نياز است كه يك نقشه بردار مي بايست اين. ابزارها را به خوبي بشناسد و.


مروری بر روش های عددی شبیه سازی موج بلست انفجار

13 نوامبر 2016 . ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از. آﻧﺠﺎﯾﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑـﻪ. آن ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي و. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ. اﻧﻔﺠﺎر. در ﻃﺮاﺣﯽ. ﻫﺎي ﻣﻬ. ﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد .. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻣﻮج ﺑﻠﺴﺖ. اﻧﻔﺠﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. اﻧﻔﺠﺎر و ﭘﺨﺶ ﻣﻮج ﺑﻠﺴﺖ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎﯾﯽ ﻏﯿـﺮ از ﻫـﻮا (از. ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ. آب و ﺧﺎك) ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮر. ﺳـﯽ اﺛـﺮات اﻧﻔﺠـﺎر در اﯾـﻦ.


هوا انفجار طراحی مورد نیاز ایمنی اثبات,

ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﮔﺮﺍﻥ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ . ﻭ ﺷــﺎﻣﻞ ﺟﺬﺏ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ .. ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴــﻚ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ؛ ﺁﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﺎﻥ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ. ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻱ.


هوا انفجار طراحی مورد نیاز ایمنی اثبات,

مطالعه تجربی پاسخ ورق‌های دایروی ایزتروپ به بارگذاری حاصل از .

23 جولای 2016 . 1395. اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎك ﺗﯿﻮب ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه. اﻧﻔﺠﺎر. زﯾﺮآب و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺳﺎزه. ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕ. ﯿﺮد. . ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﻧﻔﺠﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺠﺎد .. ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ورق ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﻮا و ورق دو ﻃﺮف.


ایمنی ،بهداشت و محيط زيست(HSE)

26 مه 2009 . ایمنی ،بهداشت و محيط زيست(HSE) - . ازاضافه نمودن به طول بخش افقي دودكش در قسمت‌هاي فوقاني ساختمان جهت ساخت اطاقك و انباري بر روي بام خودداري نمائيد. . جهت تأمين هواي مورد نياز وسايل گازسوز از قبيل آبگرمكن ديواري و بخاري درآپارتمانهاي محدود ضروري است دريچه تهويه اي در محل مناسب (ترجيحاٌ پشت وسيله.


Toxic Gas Ventilation- Part A | Mehran Khosrowtash | Pulse | LinkedIn

9 ا کتبر 2016 . در صورت نیاز استفاده از مواد منفجره خاص و مطمئن، سیستم های الکتریکی ضد جرقه و داکت آنتی استایک، فیلتراسیون یا تجزیه به گازهای بی خطر نیز در نظر گرفته شوند. آنچه در طراحی و اجرای سیستم تهویۀ شرایط گاز خیزی میبایست مورد توجه قرار گیرد؛ کاهش مقدار نسبی گاز در هوای تونل و مهیا نمودن شرایط کار ایمن،.


هوا انفجار طراحی مورد نیاز ایمنی اثبات,

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎر. اﯾﻤﻨﻲ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎر. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر. ﺳﺎل. 1394. وﯾﮋه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر .. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ، ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري ﺑﺮرﺳﯽ،. ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ... ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺎﻫﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ روي.


الکتروموتور ضدانفجار چمپ Cemp ایتالیا

الکتروموتورهای ضد جرقه Cemp در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور ، پالایشگاههای قطر ، سکوهای نفتی قزاقستان و شرکتهای بزرگ فنی در خاورمیانه گواهی درخشانی را ارائه نموده است . الکتروموتور ضد انفجار چمپ ساخت کشور ایتالیا با نام تجاری چمپ Cemp و استاندارد ها IEC ، UNI EN ISO 9001 , ATEX , 94-9 Ec می باشد .


هوا انفجار طراحی مورد نیاز ایمنی اثبات,

پرتو ایکس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مورد استفاده قرار می‌گیرد. از کلمه پرتو ایکس علاوه بر روش پرتو نگاری به کنایه برای عکس‌های پرتو نگاری شده به این روش نیز اطلاق می‌گردد. به دلیل اینکه طول موج پرتو ایکس سخت مشابه اندازه اتم‌ها می‌باشد، از کریستالوگرافی اشعه ایکس برای تعیین ساختار کریستالی استفاده می‌شود. در مقابل پرتو ایکس نرم به آسانی در هوا جذب.


سلاح هسته ای: چقدر واقعیت است و چقدر تبلیغات؟ - زادالمسافر

24 مه 2015 . اما احتمالا این بمبها فقط به این دلیل بزرگ بودند که حاوی مقدار زیادی مواد ترموباریک بودند تا انفجار غیر معمول آن را بشود به عنوان انفجار بمب هسته ای نشان داد. آزمایش های اتمی اولیه .. بلکه وقتی صحبت از طراحی سلاح میشود، باید جنبه های مهندسی و امکان تولید و همچنین ایمنی آنرا نیز در نظر داشت. فرض کنید شما یک.


اصول حفاظت در برابر انفجار | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

14 آوريل 2018 . اصول حفاظت در برابر انفجار روش IEC برای نام گذای بدنه ها انتخاب بدنه های تجهیزات الکتریکی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فرمت:pdf تعداد صفحات: 41 طبقه بندی بر اساس دستورالعمل NEC و IEC . ایمنی در تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی از بایدهای مهمی است که هر روز بیش از قبل مورد توجه قرار می گیرد. در این.


پرتو ایکس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مورد استفاده قرار می‌گیرد. از کلمه پرتو ایکس علاوه بر روش پرتو نگاری به کنایه برای عکس‌های پرتو نگاری شده به این روش نیز اطلاق می‌گردد. به دلیل اینکه طول موج پرتو ایکس سخت مشابه اندازه اتم‌ها می‌باشد، از کریستالوگرافی اشعه ایکس برای تعیین ساختار کریستالی استفاده می‌شود. در مقابل پرتو ایکس نرم به آسانی در هوا جذب.


10 نوار بهداشتی فلنج شیشه ای برای مخازن، طراحی ضد انفجار

مورد استفاده برای نظارت بر مایع، بخار، هوا، گاز، و یا دیگر رسانه داخل مخزن. اعمال شده به صنایع بهداشتی مانند غذا، داروخانه، آب و غیره. هشدارها برای نصب نوع شیشه ای نوع فلنج. 1. نصب شیشه فلزی نوع ضدزنگ شیشه ای: فلنج جوش داده شده باید تمیز و بدون آسیب، تحت هدایت حرفه ای نصب شده است. 2. نصب فلنج شیشه ای ضد زنگ شیشه:.


IPS-E-CE-500 - استانداردهاي نفت وگاز

12 نوامبر 2010 . ﺑﻪ ﺑﺨﺶ. 8-5. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. ) R = Required dynamic resistance to blast loads, see Appendix IC. R. = ﻣﻘﺎوﻣﺖ د. ﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از. اﻧﻔﺠﺎر. ﺑﻪ (. ﭘﻴﻮﺳﺖ. I- . structural members and connections. -6. اﻟﺰاﻣﺎت. ﭘﺎﻳﻪ اي. 6-1. اﻳﻤﻨﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎرﻫﺎ از.


کاردو :: کمربند ایمنی، چرا و به چه علت

8 آوريل 2016 . با افزایش اینرسی هر سرنشین، نیروی زیادتری برای متوقف ساختن او مورد نیاز است، به عبارت دیگر هر چه برخورد با سرعت و شدت بیشتری صورت گیرد، کمربند ایمنی نیروی بیشتر و شدیدتری به فرد وارد می کند تا او از حرکت باز ماند. بر همین اساس در برخی سیستم های کمربند ایمنی از محدود کننده های فشار برای.


Amirreza Talaiekhozani | PhD | Jami Institute of Technology, Isfahan .

Now, he is working and doing research in the field of air and wastewater treatment at this institute. . مواد و مصالح مختلفی در ساخت و سازساختمان ها و تاسیسات حرارتی و برودتی مورد استفاده قرار می گیرد که ضروری است مهندسین فعال در این بخش اطلاعات جامع و کافی در . پاورپوینت بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه و محیط های صنعتی.


دانستنی های آتش نشانی

هوای مورد نیاز مخصوصاً دردستگاههای گرم كننده ،‌باید خارج از محیط تأمین شود و گازهای تولید شده ناشی از سوختن مانند گاز كربنیك و منواكسید كربن باید درخارج از محیط تخلیه شود . در وسایل گرمازای دودكش دار درصورتی كه دودكش بدون نقص باشد عمل تهویه دود (‌ورود اكسیژن لازم و تخلیه گازهای مصرفی )‌به خوبی از طریق دودكش ،‌انجام می شود ، اما.


راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع - معاونت بهداشتي

21 ا کتبر 2013 . 1-8-7 ارتباطات درونی. 2-8-7 جلسات ایمنی. 3-8-7 ارتباطات بیرونی. 8- پایش هوا در حوادث شیمیایی. 1-8 تجهیزات پایش. 1-1-8 تجهیزات قرائت مستقیم .. یک ماده منفجره ماده ای اس ت که برای کاربرد انفجاری طراحی ش ده است )یعنی رهایش سریع .. حفاظت مورد نیاز افراد وارد ش ونده به س ایت اس تفاده دارد.


ویژگی های مکنده صنعتی ضد انفجار و جاروبرقی صنعتی ضد انفجار

4 نوامبر 2017 . با توجه به نیاز گسترده بسیاری از صنایع به حذف آلاینده های خطرناک از محیط، طراحان و سازندگان دستگاه های مکنده یا جاروبرقی صنعتی تجهیزاتی با عنوان جاروبرقی صنعتی ضد انفجار و مکنده صنعتی ضد انفجار تولید و به بازار عرضه نموده اند که یک راه حل ایده آل و کارآمد برای حذف مواد احتراقی به روشی ایمن به شمار می.


white papers - Arya Sepehr Kayhan

وﻗﺘﻲ ﮔﺸﺘﺎور راه اﻧﺪاز. ي ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . •. وﻗﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن راه اﻧﺪازي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي رﻳﻨﮓ ﻟﻐﺰان ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ .. ﻛﻪ ﮔﻬﮕﺎه اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻧﻔﺠﺎري ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ. آﻳﺪ . ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ. از ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر. "d. " ﻳﺎ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ.


Famco - الکتروموتور ضد انفجار - الکتروموتور ضد جرقه .

اين احتراق گاهي بصورت واكنش مواد قابل اشتعال در يك توزيع ملايم اكسيژن مي باشد كه قبلا در هواي محيط مخلوط شده است و گاهي ممكن است واكنش موادي باشدكه شامل اكسيژن مورد نياز احتراق به شكل يك تركيب شيمايي باشد. حفاظت انفجاري اوليه: ميتواند با پرهيز ازتشكيل فضاي قابل انفجار از وقوع انفجار پيشگيري نمود. همچنين با رعايت.


Pre:چرخ تجهیزات در خرد کردن
Next:مواد معدنی در راجستان-gypsem