قدرت کنسانتره نقره کلوئیدی

قدرت کنسانتره نقره کلوئیدی,

ﮐﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل اي ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻤ - مجله علمی شیلات ایران

ذرات ﻧﻘﺮه در ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ. ﻣﺬﮐﻮر. /6. 16. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دو دوز اﺳﻤﯽ. 25. و. 50. ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم در. ﮐﯿﻠﻮ. ﮔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻي. ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﯽ. ﻗﺰل آﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر، اﺑﺘﺪا. 400. ﮔﺮم. ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. (. ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻨﻪ. ) وزن ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر،. ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ. دوزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ.


نانو کلوئید نقره - myChem

کلوئید نقره حاوی یون‌ها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع می‌باشد. اگرچه وجود یون‌های نقره در این دسته از محصولات دارای اهمیت است اما یک محلول ۱۰۰ درصدی از یون‌های نقره، کلوئید نقره به شمار نمی‌رود. گاهی اوقات از کلوئید نقره به‌عنوان نانو نقره نیز یاد می‌شود که شامل ذراتی در محدوده بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند.


بررسي اثر بازدارندگي نانوذرات نقره کلوييدي با يک محلول ضد عفوني .

مواد و روش ها: براي تعيين غلظت موثر ضد باکتريايي نانو ذرات نقره با غلطت ppm 200 و دکونکس-53 پلاس 5 درصد (حاوي ppm 5000) ماده فعال، از روش سنجش ميزان قدرت مهارکنندگي و کشتن باکتري ها (MIC و MBC) استفاده شد. يافته ها: ميزان تاثير ضد ميکروبي مواد به کار رفته با روش هاي MIC و MBC محلول نانوذرات نقره براي باکتري.


قدرت کنسانتره نقره کلوئیدی,

ﮐﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل اي ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻤ - مجله علمی شیلات ایران

ذرات ﻧﻘﺮه در ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ. ﻣﺬﮐﻮر. /6. 16. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دو دوز اﺳﻤﯽ. 25. و. 50. ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم در. ﮐﯿﻠﻮ. ﮔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻي. ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﯽ. ﻗﺰل آﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر، اﺑﺘﺪا. 400. ﮔﺮم. ﻏﺬاي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. (. ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻨﻪ. ) وزن ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر،. ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ. ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ. دوزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ.


نانو کلوئید نقره - myChem

کلوئید نقره حاوی یون‌ها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع می‌باشد. اگرچه وجود یون‌های نقره در این دسته از محصولات دارای اهمیت است اما یک محلول ۱۰۰ درصدی از یون‌های نقره، کلوئید نقره به شمار نمی‌رود. گاهی اوقات از کلوئید نقره به‌عنوان نانو نقره نیز یاد می‌شود که شامل ذراتی در محدوده بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند.


قدرت کنسانتره نقره کلوئیدی,

بررسي اثر بازدارندگي نانوذرات نقره کلوييدي با يک محلول ضد عفوني .

مواد و روش ها: براي تعيين غلظت موثر ضد باکتريايي نانو ذرات نقره با غلطت ppm 200 و دکونکس-53 پلاس 5 درصد (حاوي ppm 5000) ماده فعال، از روش سنجش ميزان قدرت مهارکنندگي و کشتن باکتري ها (MIC و MBC) استفاده شد. يافته ها: ميزان تاثير ضد ميکروبي مواد به کار رفته با روش هاي MIC و MBC محلول نانوذرات نقره براي باکتري.


Pre:سنگ و ماشین آلات معدن از انگلستان
Next:نورد سنگ زنی ماشین آلات شن