دستگاه های هیدرولیک فشار بالا شستشو


نوشته شده در October 23, 2018فشار فوق العاده بالا - هیدرولیک راستینکارشلنگ ترموپلاستیک فشار بسیار زیاد شلنگی فشرده ، با فشار بالا ، سبک وزن ، مقاومت بالا در برابر سایش و با تغییر کم در طول برای استفاده با مایعات بر پایه نفت ، سنتزی یا بر پایه آب در سیستم های هیدرولیک است که بیشتر برای ابزارهای ایمنی و نجات ، ابزارهای گشتور و کشش ، تجهیزات ریل گذاری مجدد و پمپ های با فشار بالا.دستگاه های هیدرولیک فشار بالا شستشو,شرکت نفت بهران :: رفع ناخالصی سیستم‌های روانکاری در توربین‌ها به .21 فوریه 2017 . آسیب‌ پذیرترین بخش‌ها شامل بلبرینگ ها، دیسکهای هیدرولیک و کنترل، گیربکسها، پمپها، خنککنندههای روغن، فیلترها و مخازن هستند. . اساس این شیوه بر پایه تمیزکاری سطوح داخلی سیستم روانکاری با استفاده از دستگاه‌های پاشنده آب با فشار بالا که دارای نازل مناسب باشند استوار است و به دنبال آن خشک کردن سریع.


درخواست نقل قول


Gazar Loader Tabriz - TBL500 - گازار لودر تبریز

ادر دستگاههای فوق از ترمزهای نسل جدید با 4 دیسک بزرگ غوطه ور در روغن برای هر چرخ استفاده شده است که باعث افزایش قدرت ترمزگیری در سرعتهای بالا شده است. 3- سیستم هیدرولیک : مجموعه پمپ چدنی دنده ای با دبی جمعا 150لیتر در دقیقه متصل به گیربکس و حداکثر فشار کاری 275 بار این سیستم دقیقا عملکرد و قدرت حفاری مشابه.

اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

راﻧــﺪﻣﺎن ﺑــﺎﻻ. ،. اﻃﻤﯿﻨــﺎن. در ﺳﯿﺴــﺘﻢ. ﻫـــﺎي ﻫﯿـــﺪروﻟﯿﮏ و ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿـــﮏ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ ﺳـــﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴـــﺘﻤﻬﺎي ﻣﮑـــﺎﻧﯿﮑﯽ. ،. ﻗﻄﻌـــﺎت ﻣﺤـــﺮك ﮐﻤﺘـــﺮي وﺟـــﻮد دارد و ﻣﯿﺘـــﻮان در. ﻫــﺮ ﻧﻘﻄــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬــﺎي ﺧﻄــﯽ ﯾــﺎ .. ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات. -. ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺸﺎر. -. ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﯿﺐ دﯾﺪه. ) ﻧﮑﺘﻪ. : ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام روي ﺗﺠﻬﺰات ﺧﻄﺮ. ﻓﺸﺎر اﮐﻮﻣﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮع ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ.

ﯾﻤﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ا

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ روزﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ. (. ﺑﺎ ﻗﻄﺮ. ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ) در ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮن. ﺑﺎرﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد. (. در ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ. ) از اﯾﻦ روزﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﺑﺪن. اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗ.

روشهای فلاشینگ سیستم های هیدرولیک و روانکاری - Novin Ehya Co

ﺁﻟﻮدﮔﯽ روﻏﻨﻬﺎﯼ هﻴﺪروﻟﻴﮏ و. رواﻧﮑﺎر. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل. ﺁﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻴﺎﻻت هﻴﺪروﻟﻴﮏ و روﻏ. ﻨﻬﺎﯼ رواﻧﮑﺎر. ،. در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ،. روش و ﺗﮑﻨﻴﮏ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻼﺷﻴﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ .. ﺳﻴﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ. از ﺁن ﺧﺎرج ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﺨﺎزن و دﯾﻮارﻩ هﺎ، اﻧﻮاع ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬﺎﯼ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ، ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ و وارد. ﺳﻴﺎل ﻣﯽ ﺷﻮ. ﺪﻧ . از و. ﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﻓﻼﺷﻴﻨﮓ ﻣﺨﺎزن و هﺎوﺳﻴﻨﮕﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

یونیت هیدرولیک | تجهیزات و سیستم های هیدرولیک | شرت فنی مهندسی .

30 دسامبر 2016 . یونیت های هیدرولیک. یونیت هیدرولیک مجموعه مخزن هیدرولیک، الکتروموتور، شیرآلات کنترلی فشار، دبی و جه و دیگر ادوات نصب شده بر روی آن است که جهت تامین . float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 49.99%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; }

واترجت ایسوزو - کاوش مکانیزه فن آور

خودرو های جك و ایسوزو 6 تن به بالا، کامیون 3 و 2 محور. پمپ فشار قوی آب: سیلندر پیستونی با فشار کاری 200-150 بار و دبی 350-100 لیتر بر دقیقه دارای سیستم ایمنی مجهز به Safety/Relief Valve. قرقره و شلنگ فشار قوی: دارای قرقره متحرك با قابليت چرخش 180 درجه نصب شده در انتهای خودرو، دارای سیستم شلنگ جمع کن و سورتر.

اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

راﻧــﺪﻣﺎن ﺑــﺎﻻ. ،. اﻃﻤﯿﻨــﺎن. در ﺳﯿﺴــﺘﻢ. ﻫـــﺎي ﻫﯿـــﺪروﻟﯿﮏ و ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿـــﮏ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ ﺳـــﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴـــﺘﻤﻬﺎي ﻣﮑـــﺎﻧﯿﮑﯽ. ،. ﻗﻄﻌـــﺎت ﻣﺤـــﺮك ﮐﻤﺘـــﺮي وﺟـــﻮد دارد و ﻣﯿﺘـــﻮان در. ﻫــﺮ ﻧﻘﻄــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬــﺎي ﺧﻄــﯽ ﯾــﺎ .. ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات. -. ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺸﺎر. -. ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﯿﺐ دﯾﺪه. ) ﻧﮑﺘﻪ. : ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام روي ﺗﺠﻬﺰات ﺧﻄﺮ. ﻓﺸﺎر اﮐﻮﻣﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮع ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ.

ﯾﻤﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ا

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ روزﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ. (. ﺑﺎ ﻗﻄﺮ. ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ) در ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮن. ﺑﺎرﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد. (. در ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ. ) از اﯾﻦ روزﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﺑﺪن. اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗ.

روغن کشش و برش (امولسیون شونده) | کیمیاگران بهزیست

روغن کشش و برش بهزیست 1626 مایعی با پایه پارافینی، حاوی روان کننده های فشار بالا (Extreme Pressure) که جهت کشش و ماشینکاری قطعات با. . اختلاط سریع با آب و تشکیل امولسیون پایدار; جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه; خاصیت روان کنندگی بالا به دلیل داشتن مواد EP; خاصیت خنک کاری و شویندگی بالا.

سیستم هیدرولیک اتوماتیک - تعویض روغن ، گیربکس اتوماتیک

سوپاپ اطمینان در کلاچ هیدروستاتیک(torque converter)باعث میشود که همیشه روغن تحت فشار کمی قرار گیرد و همچنین در هنگام خاموشی از تخلیه روغن جلوگیری میکند. . اصول اساسی طرز کار جعبه دنده های اتوماتیک یا به طور هیدرولیک و یا مکانیکی میباشد و عملکرد انها مشابه هم هستند ،فقط دارای اختلا فاتی در ساختار و عملکرد اجزا دارند.

استفاده از دستگاه نظافتی اسکرابر ، سوییپر یا واترجت جهت نظافت و .

21 فوریه 2017 . شستشوی پارکینگ با دستگاه واترجت واتر جت از دیگر دستگاه های نظافتی است که می توان از ان برای شستشوی سطح پارکینگ بهره برد. این شوینده فشار قوی با بهره گیری از پمپ فشار قوی، آب را با فشار بالا به سطح می پاشد تا آلودگی ها را از بین بروند. واتر جت صنعتی بطور ویژه برای از بین بردن آلودگی ها عمیق.

دستگاه های هیدرولیک فشار بالا شستشو,

پمپ پیستونی یا پمپ پلانجری - دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ .

24 جولای 2017 . دستگاه های واترجت، پمپ پیستونی هیدرو بلاست و پمپ پیستونی هیدرو سند بلاست. تست های . شستشوی دستگاه ها و تجهیزات صنعتی (نظیر شستشوی مبدل های حرارتی). صنایع کاغذ . بنابراین از این پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا کردن سیالی با حجم کم ولی فشار بالا می‌باشد استفاده می کتتد. در ضمن باید به.

Operating Of 165 Comfort

از آب ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آب ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ. دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ . -8. در ﺻﻮرت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎﻃﺮي ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﺎﻃﺮي ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .. 158 hp 2200 rpm. ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ. ﻧﯿﻤﻪ. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. Top Tronic. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. ﭘﻤﭗ دﻧﺪه اي دوﺑﻞ. Double gear pumps. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﺑﺎ دو ﺟﮏ. 7000. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. LIFT CAPACITY.

وارنیش در روغن های صنعتی

وارنیش یک آلاینده ی نرم است، یک جسم با وزن مولکولی بالا که در روغن های صنعتی نا محلول، دارای خاصیت چسبندگی، و بطور معمول بر روی سطح فلزات می نشیند. .. همانطور که حرکت روغن از مناطق گرمتر در سیستم به مناطق خنک تر (به عنوان مثال ،خطوط هیدرولیک تهیه روغن با فشار بالا برای کنترل هندسه موتور)، درجه حرارت مایع افتد می.

واترجت با دیزل مستقل نصب شده بر روی خاور – آفاکو

دارای جعبه های ابزار نصب شده روی شاسی . دارای شلنگ های شستشوی فشار قوی در دو سایز مختلف. دارای دو قرقره شلنگ شستشوی فشار قوی با قابلیت دوران. دارای تابلوی کنترل برقی. دارای تابلو کنترل هیدرولیک. دارای سیستم هیدرولیک جهت جمع کردن شیلنگ روی درام.

آکومولاتور هیدرولیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در بیشتر موارد برای تحت فشار قرار دادن سیال هیدرولیکی در آکومولاتور از یک گاز تحت فشار استفاده می‌شود. در حقیقت آکومولاتورها در شرایطی که سامانه پرفشار باشد شارژ می‌شوند و وقتی که فشار سامانه کم باشد، قشار ذخیره‌شده خود را در مدار تخلیه می‌کنند. آکومولاتورها نمی‌توانند جریانی پیوسته و با فشاری ثابت به سامانه ارسال کنند.

نگاهی با نحوه عملکرد پمپ دستی فشار قوی 700 بار هایفورس - آپارات

10 ژوئن 2017 . کادیران خدمات صنعتی و ابزار كادیران با بیش از 30 سال سابقه در امر تجهیز كارگاهها و خدمات صنعتی كلیه شركتهای پتروشیمی و كلیه پالایشگاههای نفت , گاز , ن.

شیلنگ شستشوی فاضلاب ترموپلاستیک | اخبار | آتی سر

شیلنگ های شستشوی فاضلاب Transfer Oil به طور هدفمند برای کاربردهای شستشوی با فشار بالا شبکه فاضلاب طراحی شده اند. . صدمات جدی، مرگ و تخریب تجهیزات و محل کار میتواند ناشی از پارگی یا از هم گسیختگی اتصالات هیدرولیکی پرس شده روی شیلنگ ناشی شودکه آسیب دیده، پاره شده و یا به طور نامناسب پرس شده و یا درست.

Famco - پمپ پیستونی - پمپ کارواش - قیمت پمپ کارواش

پمپ پیستونی یا پمپ پلانجری فشار قوی از گروه پمپ جابه جایی مثبت بوده، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام می دهد. به طور کلی از این پمپ ها در مواردی که به فشار خروجی بالا (از 100 تا 1000 بار) نیاز می باشد، استفاده می گردد. پمپ پیستونی در ساخت آبپاش های فشار قوی و برای شستشو در مصارف مختلف.

ایرنا - بالابر شستشوی مقره های برق اراک ساخته شد

3 فوریه 2018 . وی افزود: این بالابر هیدرولیکی برای شستشوی مقره ها و خطوط فشار قوی برق و جلوگیری از افت فشار ناشی از آلودگی های مقره ها و شبکه های انتقال نیرو کاربرد دارد. مدیرعامل شرکت لجور اراک اضافه کرد: علاوه بر این محصول، امسال 400 دستگاه انواع جرثقیل و بالابرهای هیدرولیکی و صنعتی دراین شرکت تولید شده که.

سنسورهای پیزوالکتریک

با استفاده از شوینده های التراسونیک، ذرات آلاینده با اندازه نانومتری می توانند بدون آسیب رسیدن به سطوح حساس بدون استفاده از فشار بسیار بالا یا دمای خیلی بالا حذف شوند.به همین دلیل است که فرآیند شستشوی التراسونیک برای تکنولوژی میکروسیستم ها، میکروالکترونیک، ادوات نیمه هادی ها، تجهیزات آزمایشگاهی و صنعت طلاسازی.

ﻣﺪار ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ - آلزان

ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد. در. اﺛﺮ. ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ آب. ،. ﻓﺸﺎر. آب. ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺗﺎ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ. اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ. ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ. 1. ﺗﺎ. 5/1. ﺑﺎر را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ . اﮔﺮ. ﻓﺸﺎر. ﻛﻤﺘﺮ. از. 1. ﺑﺎر ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ. ﭘﺮﻛﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ. 1. ﺑﺎر. ﺑﺮﺳﺎ. ﻧﻴﻢ و. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر از. 5/1. ﺑ. ﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، آب اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ از. ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﺎﺗﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد. (. ﻫﻮاﮔﻴﺮي. ) ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ. در. ﭘﻜﻴﺞ. ﻫﺎي آﻟﺰان، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻮﺋﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.

واترجت با نیرو محرکه خودرو - تست صنعتتست صنعت - Test Sanat

در کاربردهای مداوم سیستم واترجت که نیازمند مخازن بزرگ آب باشیم و محدودیت معابر مطرح نباشد سیستم های واترجت خودرویی بکار گرفته می شوند. . از سیستم نیروی محرکه انتقال قدرت از نوع بغل گیربکس و یا Split Shaft به جهت دستیابی به حداکثر توان پمپ فشار قوی، قرقره هیدرولیک و جلوگیری از مستهلک شدن خودرو واترجت.

Pre:سنگ شکن های کوچک شیشه ای
Next:تجهیزات معدن شرکت تولیدی در قزاقستان

بیشتر محصولات


Top