شاخص هزینه های گیاهی م 2012


نوشته شده در October 23, 2018شاخص هزینه های گیاهی م 2012,رﺷﺪي، ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻ - پژوهشهای زراعی ایران14 سپتامبر 2014 . ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ. اﯾﻦ. ﮐﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،. ﺳـﺮﯾﻊ. ﺗـﺮﯾﻦ. و. ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﺑﻪ. ﺷـﻤﺎر. ﻣـﯽ. رود. ، اﻣـﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻻ، آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ و ﺧـﺎك در ﻧﺘﯿﺠـﻪ . (Sabeti. Amirhandeh et al.(2012 ,. در ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺘـﺮوژن،. ﮔـﺰارش. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﺗﻌﺪاد. ﺑﺮگ، ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه، ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ و. وزن ﺳﺒﺰ اﻓﺰاﯾﺶ.شاخص هزینه های گیاهی م 2012,های رشد، بازماندگی و ( بر شاخص تاثیر مصرف پودر سیر خام ) پرورش .اشاره د. اشت. با این حال، تاکنون. تحقیقی در خصوص تاثیر این گیاه بر روی میگو پا سفید. صورت نگرفته است، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی. تاثیر سطوح مختلف. پودر سیر خام بر شاخص. های رشد،. بازماندگی و ترکیبات بدن. میگو پا سفید پرورش یافته با. آب لب شور دریای خزر. صورت گرفت. مواد و روش کار. این تحقیق در یک دوره.


درخواست نقل قول


شاخص هزینه های گیاهی م 2012,

ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮآورد ر - نشریه حفاظت .

ﭘﺬﯾﺮي وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﺎك، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ،. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ. ﻧﯿﻮار در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي درﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺗﺮون. ﻣﺘﺮ و. TDR. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ از دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﻫﺎي درﺟﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﻫﻢ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ و ﻫﻢ زﻣﺎن. ﺑﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ،. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد. رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ،.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﯾﺮان - تحقیقات اقتصاد و توسعه .

20 ژانويه 2015 . ﺑﺮداري ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات. ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (. Nasabian, et al., 2012. ). ﺗﻌﺪاد. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ. 8000 .. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻗﯿﻤﺖ وادراﺗﯽ ﮐﺎﻻ. (. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در. درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر.

تعیین عملکرد رشد و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی .

از شاخص های خونی و ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی بچه ماهیان کپور پرورشی مؤثر باشد. . مصرف انسان، استفاده از افزودنی های گیاهی به عنوان مواد طبیعی به منظور افزایش سرعت رشد و بهبود کارایی غذا در صنعت غذای ... 2012( DADA Ayokanmi( در آزمایش اثر پودر گیاهی Superliv در سطوح 7/5 ،5 ،2/5 و 10 گرم در کیلوگرم در ماهی.

رﺷﺪي، ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻ - پژوهشهای زراعی ایران

14 سپتامبر 2014 . ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ. اﯾﻦ. ﮐﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،. ﺳـﺮﯾﻊ. ﺗـﺮﯾﻦ. و. ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﺑﻪ. ﺷـﻤﺎر. ﻣـﯽ. رود. ، اﻣـﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻻ، آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ و ﺧـﺎك در ﻧﺘﯿﺠـﻪ . (Sabeti. Amirhandeh et al.(2012 ,. در ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺘـﺮوژن،. ﮔـﺰارش. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﺗﻌﺪاد. ﺑﺮگ، ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه، ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ و. وزن ﺳﺒﺰ اﻓﺰاﯾﺶ.

های رشد، بازماندگی و ( بر شاخص تاثیر مصرف پودر سیر خام ) پرورش .

اشاره د. اشت. با این حال، تاکنون. تحقیقی در خصوص تاثیر این گیاه بر روی میگو پا سفید. صورت نگرفته است، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی. تاثیر سطوح مختلف. پودر سیر خام بر شاخص. های رشد،. بازماندگی و ترکیبات بدن. میگو پا سفید پرورش یافته با. آب لب شور دریای خزر. صورت گرفت. مواد و روش کار. این تحقیق در یک دوره.

ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان - نشریه حفاظت منابع آب و خاک

2012. ) ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدام را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺘﮕﺎه. AccuPAR. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد. ﻓﺮﺷﯽ(. 1378. )، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. SWLEWW. ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﻨﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻗﺮار داد. وي ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ. ارﻗﺎم. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي.

ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮآورد ر - نشریه حفاظت .

ﭘﺬﯾﺮي وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﺎك، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ،. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ. ﻧﯿﻮار در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي درﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺗﺮون. ﻣﺘﺮ و. TDR. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ از دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﻫﺎي درﺟﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﻫﻢ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ و ﻫﻢ زﻣﺎن. ﺑﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ،. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد. رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ،.

ارزیابی روند نابرابری در هزینه‌های تغذیه‌ای - مجله علمی دانشگاه علوم .

ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ. و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮ. ي. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ. ي ﺧﻮراﮐﯽ. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻨﺠﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ و ﺗﺎﯾﻞ. ) در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ. اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و روﻧﺪ آن. ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾ. ﺪه اﺳﺖ. ا. ز آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮي. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻫ. ﺎي دو ﺟﺎﻣﻌﻪ و آزﻣﻮن t. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ.

داروﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﯿ

19 فوریه 2018 . ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﺮورت دارد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن. داروﯾﯽ در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ. ﮐﺸﻮر. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ. ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ. دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ .. از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘ. ﺴﺘﻪ و از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ. در ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش‌شناسی ارزیابی محافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت - مجله .

17 مارس 2014 . ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺳﻼﻣﺖ. ﯾارا. ﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ؛ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻃﺒﻖ. روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ، ﺑﺮاي. ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺳﻼﻣﺖ. ،. ﺷﺎﺧﺺ. « ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮار. »1 . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل. اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎور. ه. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺧﺮﯾﺪ دارو و. ﺻﻮرت. ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ. روي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ. (. داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﻨﺘﯽ. ) ﻧﯿﺰ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﻟﺤﺎظ. ﻣﯽ.

ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﭘﺴﺎب ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﺴﯿﻢ و اﮐﺴﯿﺪ - ResearchGate

ﮐﻠﺴﯿﻢ و. ﭘﺴﺎب ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﯿﺰان. ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ. و ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺴﺒﯽ آب ﺑﺮگ در ﮔﯿﺎه. 1. Conocarpus erectus L. EFFECTS OF CALCIUM OXIDE AND WASTE OIL ON SOME .. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﺎك وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از. آن. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮ. ﻫﺎي. ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻀﺮ، ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮ .ﺪﻧ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي. زﯾﺴﺘﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﺪه. اﺳﺖ. (. 21.

جایگزینی پودر ماهی با پودر گاماروس و تاثیر آن بر شاخص های رشد و .

امروزه تهیه غذا از مهمترین فرایندها در آبزی پروری به شمار می آید و هزینه های آن معموالً. 60. -. 30. درصد کل هزینه ها را در. س. یستم های پرورشی تشکیل می دهد ). Falahatkar, 2015 . منشاء حیوانی یا گیاهی امری ضروری می باشد ). Wang et al2012 ,. (. مطالعات. متعددی جهت جایگزین کردن پودر ماهی با منابع گیاهی و حیوانی انجام شده است ولی به دلیل.

اصل مقاله (351 K)

12 ا کتبر 2014 . ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دوري. ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و. راﺑﻄﻪ. ﻫ. ﺎي. ﺑﺮآورد. زي. ﺗﻮده. ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻫﺮ روش و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ . روش. ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ. (. DVI. و. NDVI. ) . روش. ﻫﺎ. ، ﺗﻜﻴﻪ. ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از. ﺟﻨﮕﻞ. ﻛﺎري. در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. (. Bakhtiarvand Bakhtiari & Sohrabi,. 2012 . ) ﺟﻨﮕﻞ. ﻛﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻦ در اﻧﺪام. ﻫﺎي.

ﺗﻮﺗﻮن ﯽﻔ ﮐﯿ و ي رﺷﺪ ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﯽ ﯽ ﺑﺮرﺳ (Nicotiana . - تولیدات گیاهی

29 ژوئن 2016 . 2012. ) و. Ryding. (. 1981. ) ﻧﯿــﺰ ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ. Sagar. و. ﻫﻤﮑﺎران (. 2009. ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﺑﺴـﺘﺮ. ﻗﺎرچ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨـﯽ، ﮔﻨـﺪم و. ذرت ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒــﺖ ﮐــﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ ﺑﺴــﺘﺮ ﻗــﺎرچ را ﺑــﺮ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﺛﺮات. ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ و. ﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧـﺎك. دارد و. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻣ. ﯽ.

ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮه ( ) ﻣﻮﺷﻲ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﺟ

ﺗﺮﻳﻦ. ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز ﺟﻮﻣﻮﺷﻲ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ آن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ زﻳﺮه . ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻗﺎﺑﺘﻲ زﻳﺮه. ﺳﺒﺰ. ازﺟﻤﻠﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺑﻮﺗﻪ، ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ،. ﺗﻌﺪاد ﺑﺬر در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه، ﻣﻮرد ارزﻳ. ﺎﺑﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒ.

Epidemiology, Associated Factors, and Treatment . - govaresh

Fax:+ 98 21 82415400. E-mail: saberifmddrc. Received : 14 Aug. 2012. Edited : 02 Dec. 2012. Accepted : 04 Dec. 2012. Review Article. Dyspepsia in Iran . چالش های مهم در مراقبت. از بیماران با سوء هاضمه شامل تعیین زمان مناسب جهت اندوسکپی، جایگاه درمان های دارویی کاهنده اسید، محرک حرکتی، درمان های. گیاهی، و جایگاه درمان.

اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه . - پژوهش های علوم دامی

29 آگوست 2011 . عکومی گیاه گزنه در نقاط مرطوب ایرا. ن ااستان. های. شکالی نواحی غربی و مرکزی مانند اففهان، شاهرود،. بسطام و کاشان است. اقهرمان. 0810 . مکک گزنه. به. خاطر ترکیبات ضدمسکومیت. ، هزینه پایی و دسترسی. آسان. ،. به عنوان یک افزودنی. معکول در تغذیه انسان. استفاده می. شود. اینر. 0222 . اه عصاره ریشه گزنه. برای درمان.

استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی برخی از .

20 ژانويه 2016 . بوده و اطالع از سطح تنوع ژنتیکی. در ژنوتیپ. های توتون برای انتخاب والدین در. برنامه. های اصالحی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از نشانگرهای مولکولی، سبب کاهش مدت زمان اصالح و. هزینه. های پروژه. های اصالحی می. شود. در این تحقیق، تنوع ژنتیکی. 100. ژنوتیپ گیاه تو. تون با استفاده از. 25. نشانگر. ISSR.

( ) رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ﺻﻔﺎت روﻳﺸﻲ در ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻗ V

ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﺎزﮔﺎري. ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ. وﻳﮋه در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻚ. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ روي رواﺑﻂ. آﻟﻮﻣﺘﺮ. ﻳﻚ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ. رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران،. 1390. ب . ) ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻛﻠﻴﺪي در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ اﺳﺖ . زﻳﺮا ﺑﺮگ.

) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در روﻳﺸﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪﻣ

ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از روش. آﻧﺎﻟﻴﺰ دو ﻃﺮﻓﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ. (. TIWNSPAN. ) و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ. از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺘﻌﺎرف. (. CCA. ) . ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف. ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ. ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. آن. ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را. ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ روش. ﻫﺎي زﻳﺎدي. ﺑﺮاي.

شاخص هزینه های گیاهی م 2012,

شماره 98، پائیز 1392 - سازمان جنگل‌ها

بررسی ترکیب گونه ای وضعیت مراتع تحت اثر شدت های *. مختلف چرای دام. تأثیر قرق و چرای دام بر برخی از فاکتوهای پوشش *. گیاهی. تحلیل هزینه- سود توسعه کشاورزی و .. اين اهداف و تمشيت امور تدوين مي كنيم و مهمتر از همه، كارهاي ارزيابي و ارزشيابي طرح ها را مبتني بر اصول، شاخص ها و معيارهايي كه .. 29- Mogues and Benin, 2012.

اولويت - دانشگاه اصفهان

Feb, 19 2012 09:11PN P2 = ان 0$ ":" *. FAX NO : 1' : '+ ' . " : ما را . بررسی روشهای نوین بر آورد تقاضای سفر و مقایسه آنها با مدل های سنتی از لحاظ شاخص های مختلف مانند. میزان تخمین واقعیت. و مطالعه و .. بررسی و طراحی الگوریتم مناسب، کاهش هزینه های حمل و نقل همگانی و طراحی سیستم مناسب درآمد و هزینه. در حوزه حمل ونقل. • ارزیابی کمی.

ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺰ رﻳﺰي ﻓﻀﺎي ﻫﺎي ﻛﻤ ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮر

24 ژانويه 2015 . 2012. ) در ﻣﻘﺎﻟــﻪ. اي ﺑــﺎ. ﻋﻨـﻮان. « ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ در ﻣﺤﻠـﻪ. ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و ﺳـﻼﻣﺖ. ﺳﺎﻛﻨﺎن. » ، ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. 80. ﻣﺤﻠـﻪ ﺷـﻬﺮي در ﻫﻠﻨـﺪ از. ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻛﺮدن. 1641. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑـﺎ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﻓـﺮدي. -. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد. ﻛــﺎﺑﻴﭻ.

Pre:غلطک در سنگ آسیاب
Next:معدن زغال سنگ اثربخشی کلی تجهیزات

بیشتر محصولات


Top