اندازه کاهش آسیاب

اندازه کاهش آسیاب,

گذري بر کليدهاي تکنولوژيکي آسياب پساميل – نشریه نگاشته

22 ژوئن 2017 . علت اصلی این کاهش ظرفیت بازگشت مواد خرد شده در برخی از پاساژها است. در آسیاب غلطکی پاساژها پیوسته و متوالی است اما در آسیاب آرد کامل از خطوط موازی و بازگشت مواد (over size) بهره برده می شود و الکها طوری تنطیم می شود که مجبوریم بخشی از آرد را که به اندازه مورد نظر نرسیده را به غلطکها برگردانیم و این پروسه.


،آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب.. ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ ﺗﻮ

ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮاد ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، اﻧﺮژي، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر، ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ، اﻧﺪازه ذرات و . ﻧﺤـﻮه ي. ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﻮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ . ﻣﺸﺨﺼﯽ. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ذرات ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪازه ذرات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﻮاره اي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮاد رو در رو ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺳﺎﯾﺸﯽ. آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ: ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه.


: آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ Retsch ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮدار ﺟﺪﯾﺪ: رو

ﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آن، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺴﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي روﺗﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ و. ﮐ. ﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روﺗﻮر در روﻧﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﻤﻮ. ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روﺗﻮر. V. ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي آﺳﯿﺎب ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: )(ﮐﺎه، ﭘَﺮ، اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ. ﺳﯿ. ﺴ. ﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﮑﺶ و ﮔﺮداﺑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ وﺳﯿﻊ آﺳﯿﺎب. SM300.


98- بررسی اجزاء مهم یک دستگاه آسیاب و چند توصیه مهم | پلیمر سبز .

1 آگوست 2016 . مقدمه آسیاب پلاستیک یکی از مهم ترین سامانه ها و بخش ها در فرآیند بازیافت پلاستیک هاست که طی آن محصولات پلاستیکی همچون بطری، جعبه , فیلم های . به همین دلیل است که استفاده از سیستم های آسیاب با آب امکان کند شدن و تعویض تیغه ها را به ۳/۱ شرایط مشابه حین استفاده از سیستم های آسیاب خشک کاهش می دهد و.


مشاهده مقاله | مقدمه‌ای بر آسیاب‌های مکانیکی - آموزش فناوری نانو

حرکت پره‌ها انرژی لازم را به گلوله‌ها داده و کاهش اندازه ذرات پودر در اثر برخورد بین گلوله‌ها، گلوله و جداره محفظه، محور مرکزی و پره‌ها با گلوله‌ها رخ می‌دهد. سرعت دوران محور مرکزی این آسیاب حدود 250 دور بر دقیقه (4.2 هرتز) است که در برخی موارد سرعت دوران به حدود 500 دور در دقیقه نیز می‌رسد. ظرفیت این نوع آسیاب بین 0.5 تا 40 کیلوگرم و.


مدیریت پرورش- تجهیزات پرورش - مدیریت آسیاب و میکسر

مدیریت آسیاب و میکسر، اندازه ذرات مواد اولیه در دستیابی به حداکثر یکنواختی در زمان مخلوط سازی دان برای خوراک های آردی و پلت، اهمیت زیادی دارد. . سانتیمتر مربع به ازای هر نیروی اسب بخار مناسب است، اگر فضای باز کافی وجود نداشته باشد حرارت تولید شده به غلات منتقل خواهد شد و موجب کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی آن می گردد.


اندازه کاهش آسیاب,

گذري بر کليدهاي تکنولوژيکي آسياب پساميل – نشریه نگاشته

22 ژوئن 2017 . علت اصلی این کاهش ظرفیت بازگشت مواد خرد شده در برخی از پاساژها است. در آسیاب غلطکی پاساژها پیوسته و متوالی است اما در آسیاب آرد کامل از خطوط موازی و بازگشت مواد (over size) بهره برده می شود و الکها طوری تنطیم می شود که مجبوریم بخشی از آرد را که به اندازه مورد نظر نرسیده را به غلطکها برگردانیم و این پروسه.


اندازه کاهش آسیاب,

آسیاب گلوله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همچنین مواقعی که ایجاد حرارت برای فرایندهای آسیاب و پراکندگی تعیین‌کننده است، می‌توان از این گلوله‌ها استفاده کرد. ساچمه‌ها و گلوله‌های فولادی در آسیاب‌های سریع و عاری از آلودگی (تر یا خشک) جامدات، پراکندگی مایعات و کاهش اندازه ذرات ریز، همگن‌سازی فیلرها و موادخام، کاربردهای سایشی و گردسازی در آسیاهای گلوله‌ای، لغزشی، دینو، دانه‌ای،.


ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ اي ﻬﻴﻨﻪ آﺳﻴﺎب ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘ - Namadin Sanat .

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺳﻴﺎب ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮ .. 1. ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎرﮔﻴﺮي آﺳﻴﺎب ﻫﺎي. ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. ﻣﺸﻜﻞ. -1. ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ. )4(. ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎرﮔﻴﺮي آﺳﻴﺎب ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻟﺤﻈﻪ اي. و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. Qi . ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻧﻪ آﺳﻴﺎب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣ. ﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


،آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب.. ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ ﺗﻮ

ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮاد ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، اﻧﺮژي، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر، ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ، اﻧﺪازه ذرات و . ﻧﺤـﻮه ي. ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﻮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ . ﻣﺸﺨﺼﯽ. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ذرات ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪازه ذرات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ آﺳﯿﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﻮاره اي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮاد رو در رو ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺳﺎﯾﺸﯽ. آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ: ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه.


: آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ Retsch ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮدار ﺟﺪﯾﺪ: رو

ﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آن، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺴﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي روﺗﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ و. ﮐ. ﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روﺗﻮر در روﻧﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﻤﻮ. ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روﺗﻮر. V. ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي آﺳﯿﺎب ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: )(ﮐﺎه، ﭘَﺮ، اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ. ﺳﯿ. ﺴ. ﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﮑﺶ و ﮔﺮداﺑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ وﺳﯿﻊ آﺳﯿﺎب. SM300.


98- بررسی اجزاء مهم یک دستگاه آسیاب و چند توصیه مهم | پلیمر سبز .

1 آگوست 2016 . مقدمه آسیاب پلاستیک یکی از مهم ترین سامانه ها و بخش ها در فرآیند بازیافت پلاستیک هاست که طی آن محصولات پلاستیکی همچون بطری، جعبه , فیلم های . به همین دلیل است که استفاده از سیستم های آسیاب با آب امکان کند شدن و تعویض تیغه ها را به ۳/۱ شرایط مشابه حین استفاده از سیستم های آسیاب خشک کاهش می دهد و.


دستاوردها

آسياب مواد خام. افزايش ظرفيت آسياب مواد خام از 300 به 345 تن در ساعت. افزايش سطح كيفي دانه بندي مواد خام خروجي از آسياب مواد خام و بهبود شرايط پخت مواد خام. كاهش قابل توجه ميزان مصرف انرژي الكتريكي در دپارتمان آسياب مواد خام به مقدار 450 كيلووات در ساعت. . 7- ساخت اولین دستگاه ایرانی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات سیمان PSDA.


آسیاب - مکانیزم

18 نوامبر 2017 . در فرآوری مواد، آسیاب (grinder) ماشینی است که برای کاهش اندازه ذرات ریز از نیروهای فرسایشی و فشاری در سطح اندازه دانه استفاده می‌کند. همچنین کراشر یا خردکن (crusher) مکانیزمی است که برای تولید ذرات بزرگ‌تر به کار می‌رود. به طور کلی، فرآیندهای آسیاب نیاز به مقدار نسبتا زیادی از انرژی دارند.


آسياب فكی/آسياب‌های ديسكی | شركت سرمدطب

آسياب‌های ديسكی Frtisch برای كاهش سايز موادی كه در محدوده ميانی اندازه ذرات قرار دارند مناسب می‌باشد. خردايش در اثر نيروی فشار و نيروی برشی اتفاق می‌افتد. آسياب لرزشی ديسكی برای آماده‌سازی نمونه‌ها برای دستگاه‌های اسپكتروسكوپی و XRF آزمايشگاه‌های زمين‌شناسی‌ و معدنی مناسب می‌باشد. Disk Mill PULVERISETTE 13. خردايش مواد درشت.


گلوله‌های آلومینایی بالمیل - شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان

لذا با توجه به مطالب فوق، گلوله های آسیاب و لاینرهای بدنه AIC با اتکا به ویژگیهای ذیل، تاثیر شگرفی در بهبود کارآیی و بازدهی آسیاب های گلوله ای با پوشش آلومینایی داشته است: سختی و مقاومت به سایش فوق العاده بالا; استحکام فشاری بالا; جذب آب و تخلخل در حد صفر; دانسیته بالا که منجر به کاهش چشمگیر زمان چرخش بالمیل می شود.


کاهش وزن با دمنوش تخم کتان و روش درست کردن آن - پزشکین

31 آگوست 2016 . کاهش وزن با دمنوش تخم کتان و روش درست کردن آن : تخم کتان دارای میزان زیادی چربی غیر اشتباع است که نسبت به چربی های مضر بسیار مفیدند و موجب کاهش . و نا محلول است که به خوبی می تواند به هضم غذا در معده کمک کند و نفخ شکم را از بین ببرد و یبوست را ریشه کن کند و افزایش اندازه شکم ناشی از یبوست و…


کم کردن وزن با قهوه شرط دارد ~ رسانه قهوه و کافه ایران ~ آیکافی | iCoff.ee

5 آوريل 2012 . البته نتیجه‌ی این تحقیق به معنای سرعت کاهش وزن نیست، بلکه نشان می‌دهد مصرف عصاره قهوه سبز به مرور می‌تواند روی کند کردن تولید سلول‌های چربی در بدن تاثیر ... برای گرفتن بهترین نتیجه صبح ها (ناشتا) قبل خوردن صبحانه مقداری از دانه سبز قهوه را که آسیاب کرده و درون یک بالشتک (همچون تی بگ) ریخته اید را.


چهار عامل اصلی تهیه اسپرسو به شمار می رود. عوامل دیگر عبارتنداز .

یک قهوه خوب میانگینی از چندین عامل است. اسیدیته، عطر، تلخی، جرم، تازگی، استفاده از فیلتر یک دیواره این امکان را به شما می دهد. تا دنیا. ی اسپرسو را کشف کنید. زیرا می توانید میزان آسیاب، اندازه و. مقدار استخراج یک قهوه غنی و مطلوب را تنظیم کنید. جریان = ضربات متوالی + مقدار + آسیاب. جریان. ضربات متوالی. مقدار. آسیاب. باالی.


وبلاگ تخصصی مهندسی علوم دامی - روشهای عمل آوری خوراک دام

الف ) آسیاب کردن Milling : آسیاب کردن مواد غذایی موجب شکسته و خرد ،تخته ، پودر شدن وخراشیده شدن مواد غذایی می شود و در اثر آن نتایج زیر حاصل می گردد : افزایش سطح تماس ماده غذایی در دستگاه گوارش پرنده و در نتیجه بهبود هضم و کاهش ضریب تبدیل غذایی . کاهش اختلاف اندازه ذرات مواد که باعث بهبود میکس می شود. برطرف کردن پوسته.


ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش آﺳﯿﺎب ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮﻓ - پژوهش‌های علوم و فناوری .

8 نوامبر 2011 . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ . اﯾﻦ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺎﻧﮕ. ﺮ. اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري و ﺑﺮﺷﯽ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﺑ. ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ . ﺑﺮ ﺧﻼف. ﺗﻪ. ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺧﻤﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ... ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. در اﺛﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎب. درﺟﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل. ﺳﻠﻮﻟﺰ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ . ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري و ﺑﺮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل. ﻫﺎ،.


A New Procedure of Impact Wearevaluation of Mill Liner .

بنابراین مطالعه این فرآیند جهت بهینه سازی عملکرد آسیاب و طراحی لاینردر جهت کاهش نرخ سایشبسیار اقتصادی است. تحقیق مناسب و کاربردی . از آنجا که نتایج محاسبه شده و اندازه گیری شده انطباق قابل قبولی دارند از این روش برای محاسبه سایش ضربه ای لاینر آسیاب واقعی در مجتمع مس سرچشمه استفاده می شود. این روش به بهینه سازی.


بررسي تأثير اندازه و سطح ويژه دانه هاي تشكيل دهنده سيمان . - پژوهش نفت

با آسياب هاي گلوله اي تغيير يافته و محصولي كامالً همگن با. ســطح ويژه يكسان آماده سازي شد. نتايج كنترل كيفي سيمان. مورد نظر نشان مي دهد كه عالوه بر بهبود تمامي خصوصيات. مورد بررســي، با كاهش آب به اندازه 10%، مقاومت تراكمي. 8 ساعته به اندازه 21% نسبت به سيمان هاي استاندارد افزايش. يافته است. همچنين اين سيستم داراي قابليت.


QC216: مطالعه روش های صنعتی سنتز نانوساختارهای فلزی (1392)

در روش شیمیایی که با استفاده از کاهش نمک سولفات مس پنج آبه با عامل کاهنده گلوکز با نسبت های مولی مختلف صورت گرفت، نانوذرات فلزی به صورت کلوئیدی سنتز شد. . اثر عامل های مختلفی از قبیل سرعت آسیاب کاری، زمان آسیاب کاری، وزن گلوله ها و پودر در داخل قندانی، اتمسفر داخل قندانی، عامل کنترل فرآیند، جنس قندانی، اندازه و.


نانومواد - مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی

کاهش اندازه ساختارى مواد موجود مى‌تواند تاثيرات بزرگى را به وجود آورد. مثلاً همان‌طور که . در ذیل برخی از تجهیزات شرکت دانش بنیان امین آسیا فناور پارس و شرکت خلأپوشان فلز مستقر در پلتفرم نانومواد معرفی می‌شوند که شامل انواع دستگاه‌های آسیاب پرانرژی برای تولید نانوپودر و همچنین آلیاژ‌سازی مکانیکی هستند: - آسیاب گلوله‌ای.


Pre:قابل حمل خرد کردن واحد هند
Next:سرباره اقتصاد کارخانه سنگ شکنی