ناخالصی های موجود در پیریت آهن 2010-2011

ناخالصی های موجود در پیریت آهن 2010-2011,

( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ

10 ژوئن 2013 . ﺳﻴﺪرﻳﺖ، ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. اﺛـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. آﺑ. ﻬـﺎي. ﺟﻮي، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي. آﻫﻦ. (. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺑﻪ). ﮔﻮﺗﻴﺖ. ﺗﺒـﺪﻳﻞ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ،. ﮔﻮﺗﻴﺖ. و. اﻛﺴﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. ﺑﻪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ. دﻣﺎ،. pH. ، رﻃﻮﺑﺖ،. ﻣﻮاد. آﻟﻲ. و. ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎي. ﻣﻮﺟـﻮد. اﺳـﺖ. (Murray, 1979; Barton and Johnson,. 1996; Barton and Johnson, 2000; Ray and. Lefebure, 1999).


ناخالصی های موجود در پیریت آهن 2010-2011,

آﻫﻦ آوان - ﻣﺲ اﺳﮑﺎرن ﺷﺪن در ﯾﻨﺪﻫﺎي اﺳﮑﺎرﻧﯽ ﻓﺮآ و ﺷﻨﺎﺳﯽ - زمین شناسی اقتصادی

21 جولای 2014 . آﻫﻦ آوان. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ. ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺖ. ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي. ﻗﺮه. داغ. ﻪﺑ. داﺧﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐﺮﺗﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . اﺳﮑﺎرن. آوان. ﻣﺘﺸﮑﻞ از. ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺮﻣﺮ،. اﮔﺰواﺳﮑﺎر. ن و اﻧﺪواﺳﮑﺎرن. ﺑـﻮده و . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻏﻨﯽ از آﻫﻨـ. ﯽ. ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﻨﮕﻬﺎي آﻫﮑـﯽ و. ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮ. ده. اﻧﺪ، ﻫﻤـﺮاه. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (Meinert,. (1992 .از. ﮐﺎﻧﯿﻬـﺎي اﺳـﮑﺎرﻧﯽ. ﻣﻮﺟـﻮد در. اﺳـﮑﺎرن. ﻫـﺎي آﻫــﻦ. ﮐﻠﺴﯿﮏ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ.


، آﻫﻦ آوان - ﻣﺲ اﺳﮑﺎرن ﺷﺪن در ﯾﻨﺪﻫﺎي اﺳﮑﺎرﻧﯽ ﻓﺮآ و ﺷﻨﺎﺳﯽ

21 جولای 2014 . آﻫﻦ آوان. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ. ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺖ. ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي. ﻗﺮه. داغ. ﻪﺑ. داﺧﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐﺮﺗﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . اﺳﮑﺎرن. آوان. ﻣﺘﺸﮑﻞ از. ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺮﻣﺮ،. اﮔﺰواﺳﮑﺎر. ن و اﻧﺪواﺳﮑﺎرن. ﺑـﻮده و . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻏﻨﯽ از آﻫﻨـ. ﯽ. ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﻨﮕﻬﺎي آﻫﮑـﯽ و. ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮ. ده. اﻧﺪ، ﻫﻤـﺮاه. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (Meinert,. (1992 .از. ﮐﺎﻧﯿﻬـﺎي اﺳـﮑﺎرﻧﯽ. ﻣﻮﺟـﻮد در. اﺳـﮑﺎرن. ﻫـﺎي آﻫــﻦ. ﮐﻠﺴﯿﮏ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ.


بررسی بازیابی روی موجود در سد باطله معدن سرب و روی کوشک به روش .

در این تحقیق امکان استخراج روی ازکنسانتره کم¬عیار تهیه شده از باطله¬های سولفیدی فلوتاسیون معدن سرب و روی کوشک با استفاده از روش بیولیچینگ ژئوکوت مورد . داد که میزان استخراج روی از اسفالریت و غلظت آن در محلول پس از 10 سیکل (40 روز) به ترتیب به 81% و 63/12 گرم بر لیتر رسید که در این مدت 40% آهن موجود در پیریت.


ناخالصی های موجود در پیریت آهن 2010-2011,

ﭼﺎﻫﻬﺎي در رﻳﺰﻛﺎوﺷﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﺮﻳﺖ ﻛﻤ - ResearchGate

23 نوامبر 2014 . ﻫـﺎي اﻛﺘﺸـﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻃﻼي ﺷﻤﺎره. 3. اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺳﻂ. رﻳﺰ ﻛﺎوﺷﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ. 1. ﺧﻮدﻛــﺎر ﻣــﺪل. JEOL JXA-8600. ﺑــﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ وﻟﺘــﺎژ. 20. ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ. 30. ﺗـﺎ. 40. ﻧـﺎﻧﻮآﻣﭙﺮ ﺑﺮر. ﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺪار. DL. اﻳﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑـﺮ. 1/0. درﺻـﺪ اﺳـﺖ . ﻧﺎﺣﻴـﻪ. ﻫـﺎي. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺟﻴﻮه، ﺗﻠﻮر و . ﺑﺮ روي ﭘﻴﺮﻳـﺖ. ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ . ﻫﻤﺰﻣـﺎن. ﺗﺼـﺎوﻳ. ﺮ ﺑـﻚ اﺳـﻜﺘﺮ.


( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ - ResearchGate

10 ژوئن 2013 . ﺳﻴﺪرﻳﺖ، ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. اﺛـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. آﺑ. ﻬـﺎي. ﺟﻮي، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي. آﻫﻦ. (. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺑﻪ). ﮔﻮﺗﻴﺖ. ﺗﺒـﺪﻳﻞ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ،. ﮔﻮﺗﻴﺖ. و. اﻛﺴﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. ﺑﻪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ. دﻣﺎ،. pH. ، رﻃﻮﺑﺖ،. ﻣﻮاد. آﻟﻲ. و. ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎي. ﻣﻮﺟـﻮد. اﺳـﺖ. (Murray, 1979; Barton and Johnson,. 1996; Barton and Johnson, 2000; Ray and. Lefebure, 1999).


سنگ‌زايي‌و‌كانه‌زايي‌در‌كانسار‌اكسيد‌آهن‌آپاتيت‌دار‌گزستان - ResearchGate

سنگ زایي و كانه زایي در كانسار اكسید آهن آپاتیت دار گزستان، خاور بافق، ایران مركزي. 78. توده هاي نفوذي موجود در منطقه شامل گرانيت هاي زريگان، ناريگان، بهاباد و. سينيت اسفوردي و مجموعه اي از دايک هاي ديوريتي و گابرويي مي باشند. براساس گزارش اکتشافات نيمه تفصيلي منطقه گزستان )دُري و جمالي، 1382؛. دُري و همكاران، 1387( و بر.


امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

یکی از ناخالصی های همراه زغالسنگ، گوگرد است که به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد. میزان گوگرد بیش از حد مجاز در کنسانتره زغالسنگ سبب تولید کک نامرغوب می شود. این کک در کوره های احیا مستقیم ذوب آهن، باعث تولید چدن و فولاد نامرغوب می شود. همچنین وجود گوگرد در زغالسنگ های حرارتی موجب تولید گاز دی اکسید گوگرد می شود که.


شماره 5.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

اسیدی و کلریدی شامل عناصر شرکت کننده در ترکیب کانی و مواد خوراک بود که به عنوان هسته های اوّلیّه استفاده. شدند. کلریدکلسیم ). 2. CaCl. (،. کلرید آهن ). 3. FeCl .. سنگ. های. قیمتی. و. نیمه. قیمتی. می. باشد. که. در. آن. تال. ش. می. شود. باتا. تکیه. بر. تحقیقات. میدانی. و. مطالعات. صورت. گرفته،. به. واکاوی. معضالت. و. موانع. موجود. در.


پیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیریت یا پیریت آهن که در متنهای کهن فارسی مارقشیشا نامیده می‌شود، یک کانی با فرمول شیمیایی FeS2 است. پیریت از لغت یونانی پیر به معنی آتش گرفته شده‌است. شاید این نامگذاری به علت تولید جرقه‌است که بر اثر برخورد با سنگ‌های دیگر حاصل می‌شود. این کانی را در کانی‌شناسی قدیم ایران با مارکازیت یکی دانسته‌اند. در فارسی.


( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ

10 ژوئن 2013 . ﺳﻴﺪرﻳﺖ، ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. اﺛـﺮ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد. آﺑ. ﻬـﺎي. ﺟﻮي، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي. آﻫﻦ. (. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ و ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺑﻪ). ﮔﻮﺗﻴﺖ. ﺗﺒـﺪﻳﻞ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ،. ﮔﻮﺗﻴﺖ. و. اﻛﺴﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. ﺑﻪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ. دﻣﺎ،. pH. ، رﻃﻮﺑﺖ،. ﻣﻮاد. آﻟﻲ. و. ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎي. ﻣﻮﺟـﻮد. اﺳـﺖ. (Murray, 1979; Barton and Johnson,. 1996; Barton and Johnson, 2000; Ray and. Lefebure, 1999).


آﻫﻦ آوان - ﻣﺲ اﺳﮑﺎرن ﺷﺪن در ﯾﻨﺪﻫﺎي اﺳﮑﺎرﻧﯽ ﻓﺮآ و ﺷﻨﺎﺳﯽ - زمین شناسی اقتصادی

21 جولای 2014 . آﻫﻦ آوان. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ. ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺖ. ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي. ﻗﺮه. داغ. ﻪﺑ. داﺧﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐﺮﺗﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . اﺳﮑﺎرن. آوان. ﻣﺘﺸﮑﻞ از. ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺮﻣﺮ،. اﮔﺰواﺳﮑﺎر. ن و اﻧﺪواﺳﮑﺎرن. ﺑـﻮده و . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻏﻨﯽ از آﻫﻨـ. ﯽ. ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﻨﮕﻬﺎي آﻫﮑـﯽ و. ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮ. ده. اﻧﺪ، ﻫﻤـﺮاه. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (Meinert,. (1992 .از. ﮐﺎﻧﯿﻬـﺎي اﺳـﮑﺎرﻧﯽ. ﻣﻮﺟـﻮد در. اﺳـﮑﺎرن. ﻫـﺎي آﻫــﻦ. ﮐﻠﺴﯿﮏ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ.


، آﻫﻦ آوان - ﻣﺲ اﺳﮑﺎرن ﺷﺪن در ﯾﻨﺪﻫﺎي اﺳﮑﺎرﻧﯽ ﻓﺮآ و ﺷﻨﺎﺳﯽ

21 جولای 2014 . آﻫﻦ آوان. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ. ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺖ. ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي. ﻗﺮه. داغ. ﻪﺑ. داﺧﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐﺮﺗﺎﺳـﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه. اﺳﺖ . اﺳﮑﺎرن. آوان. ﻣﺘﺸﮑﻞ از. ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺮﻣﺮ،. اﮔﺰواﺳﮑﺎر. ن و اﻧﺪواﺳﮑﺎرن. ﺑـﻮده و . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻏﻨﯽ از آﻫﻨـ. ﯽ. ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﻨﮕﻬﺎي آﻫﮑـﯽ و. ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮ. ده. اﻧﺪ، ﻫﻤـﺮاه. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (Meinert,. (1992 .از. ﮐﺎﻧﯿﻬـﺎي اﺳـﮑﺎرﻧﯽ. ﻣﻮﺟـﻮد در. اﺳـﮑﺎرن. ﻫـﺎي آﻫــﻦ. ﮐﻠﺴﯿﮏ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ.


ﭼﺎﻫﻬﺎي در رﻳﺰﻛﺎوﺷﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﺮﻳﺖ ﻛﻤ - ResearchGate

23 نوامبر 2014 . ﻫـﺎي اﻛﺘﺸـﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻃﻼي ﺷﻤﺎره. 3. اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺳﻂ. رﻳﺰ ﻛﺎوﺷﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ. 1. ﺧﻮدﻛــﺎر ﻣــﺪل. JEOL JXA-8600. ﺑــﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ وﻟﺘــﺎژ. 20. ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ. 30. ﺗـﺎ. 40. ﻧـﺎﻧﻮآﻣﭙﺮ ﺑﺮر. ﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺪار. DL. اﻳﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑـﺮ. 1/0. درﺻـﺪ اﺳـﺖ . ﻧﺎﺣﻴـﻪ. ﻫـﺎي. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺟﻴﻮه، ﺗﻠﻮر و . ﺑﺮ روي ﭘﻴﺮﻳـﺖ. ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ . ﻫﻤﺰﻣـﺎن. ﺗﺼـﺎوﻳ. ﺮ ﺑـﻚ اﺳـﻜﺘﺮ.


بررسی بازیابی روی موجود در سد باطله معدن سرب و روی کوشک به روش .

در این تحقیق امکان استخراج روی ازکنسانتره کم¬عیار تهیه شده از باطله¬های سولفیدی فلوتاسیون معدن سرب و روی کوشک با استفاده از روش بیولیچینگ ژئوکوت مورد . داد که میزان استخراج روی از اسفالریت و غلظت آن در محلول پس از 10 سیکل (40 روز) به ترتیب به 81% و 63/12 گرم بر لیتر رسید که در این مدت 40% آهن موجود در پیریت.


ﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺪن ﺳﺮب و روي ﮐﻮﺷﮏ ﺑﻪ روش ژﺋﻮﮐﻮت در ﺳﺪ ﺑ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ر - نشریه علمی .

26 مه 2013 . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج روي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻮﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺘﺨﺮاج آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺮﯾﺖ ﻫ. ﻤﺮاه. اﺳﺖ . در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﻘﺪار روي در ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از. 97. 11/. %. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. 63. 0/. %. رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. 91. %. روي وارد ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ.


امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

یکی از ناخالصی های همراه زغالسنگ، گوگرد است که به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد. میزان گوگرد بیش از حد مجاز در کنسانتره زغالسنگ سبب تولید کک نامرغوب می شود. این کک در کوره های احیا مستقیم ذوب آهن، باعث تولید چدن و فولاد نامرغوب می شود. همچنین وجود گوگرد در زغالسنگ های حرارتی موجب تولید گاز دی اکسید گوگرد می شود که.


ناخالصی های موجود در پیریت آهن 2010-2011,

شماره 5.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

اسیدی و کلریدی شامل عناصر شرکت کننده در ترکیب کانی و مواد خوراک بود که به عنوان هسته های اوّلیّه استفاده. شدند. کلریدکلسیم ). 2. CaCl. (،. کلرید آهن ). 3. FeCl .. سنگ. های. قیمتی. و. نیمه. قیمتی. می. باشد. که. در. آن. تال. ش. می. شود. باتا. تکیه. بر. تحقیقات. میدانی. و. مطالعات. صورت. گرفته،. به. واکاوی. معضالت. و. موانع. موجود. در.


پیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیریت یا پیریت آهن که در متنهای کهن فارسی مارقشیشا نامیده می‌شود، یک کانی با فرمول شیمیایی FeS2 است. پیریت از لغت یونانی پیر به معنی آتش گرفته شده‌است. شاید این نامگذاری به علت تولید جرقه‌است که بر اثر برخورد با سنگ‌های دیگر حاصل می‌شود. این کانی را در کانی‌شناسی قدیم ایران با مارکازیت یکی دانسته‌اند. در فارسی.


Pre:تحریک و کار از آسیاب آونگ
Next:کاشی های منجمد اوج چین روابط عمومی