مدل اوج 2700 4500 آسیاب

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﻪ

15 آگوست 2011 . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﻨﺪﻭﻛﺶ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺯ 4500 ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﭼﺘﭙﺎﻝ 5429. ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻮﺗﻞ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻛﻮﺗﻞ ﺧﺎﻭﺍﻙ 3600 ﻣﺘﺮ، ﻛﻮﺗﻞ. ﻛﻮﺷﺎﻥ 4370 ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻛﻮﺗﻞ ﭼﺎﺭﺩﺭ 4236 ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻛﻮﺗﻞ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﻜﻦ 2700. ﻣﺘﺮ، ﻛﻮﺗﻞ ﺷﺒﺮ 3200 ﻣﺘﺮ. ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ .. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻭ ﺟﻐﻞ (ﻛﺮﺵ) ﻛﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ. ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪﻡ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ.


ويفر شکلات و فندق فررو روچر مقدار 300 گرم Ferrero Rocher .

خرید اینترنتی ویفر شکلات و فندق فررو روچر مقدار 300 گرم و قیمت انواع بیسکویت و ویفر متفرقه از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های بیسکویت و ویفر متفرقه با بهترین قیمت در دیجی کالا.


52454 ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎل واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و .

در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ، ﺳﺮﻛﻪي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در دﻳﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺗﺎﻣﻴﻠﻨﺴﻮن 2 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪ آﺳﻴﺎب ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ . .. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا )و ﺳﻮﺧﺖ( از اوج ﺧﻮد در ﺳﺎل 2008 ﺳﻘﻮط ﻛﺮد اﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻼت اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 2015 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ در ﺳﺎل 2004 ﺑﺎﻗﻲ.


نوستالژی پردازنده های Intel (قسمت دوم) - سخت افزار

9 فوریه 2017 . هسته های مورد استفاده در این پردازنده پنتیوم بودند؛ اما تفاوت هایی مانند حافظه های کش بود که سلرون و زئون ها را از مدل های دیگر تمیز می داد. اولین پردازنده های . در سال 2000 معماری Netburst در اوج تکامل خود بود که منجر به تولید پردازنده های Pentium 4 شد. .. Intel GMA 4500 به طور کامل در پردازنده ساخته و پرداخته می شد.


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

طرح تفصیلی فاز 10

12 آوريل 2017 . ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و. ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي. 075/0. 11250. 1/0. 15000. 425/0. 63750. 25/0. 37500. 25/0. 37500. 1/1. 8. درﻣﺎﻧﯽ. 03/0. 4500. 05/0. 75000. 045/0. 6750. 125/0. 18750 .. 2700. ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده و ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ. و اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮار آﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ﻗﺮار دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ.


ويفر شکلات و فندق فررو روچر مقدار 300 گرم Ferrero Rocher .

خرید اینترنتی ویفر شکلات و فندق فررو روچر مقدار 300 گرم و قیمت انواع بیسکویت و ویفر متفرقه از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های بیسکویت و ویفر متفرقه با بهترین قیمت در دیجی کالا.


52454 ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎل واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و .

در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ، ﺳﺮﻛﻪي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در دﻳﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺗﺎﻣﻴﻠﻨﺴﻮن 2 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪ آﺳﻴﺎب ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ . .. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا )و ﺳﻮﺧﺖ( از اوج ﺧﻮد در ﺳﺎل 2008 ﺳﻘﻮط ﻛﺮد اﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻼت اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 2015 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ در ﺳﺎل 2004 ﺑﺎﻗﻲ.


ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

1570 - تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد (چکیده) 1571 - تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه مکوردی حوضه آبخیز اندیشش) (چکیده) 1572 - مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد (چکیده)


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

ک - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

2130 - ارزیابی و بررسی توسعه ی اکوتوریسم در ییلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی شهرستان شاندیز) (چکیده) 2131 - تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب (چکیده) 2132 - تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه مکوردی حوضه آبخیز اندیشش) (چکیده)


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

اخبار صنعت خودرو | معرفی مدل‌های لوتوس الیز برای سال 2016 - Car

16 نوامبر 2015 . در سال 2016 دو خودروی لوتوس الیز اسپرت و اسپرت 220 با 10 کیلوگرم رژیم کاهش وزن و همچنین بهبود خروجی پیشرانه به بازار می‌آیند. لوتوس الیز به عنوان یک خودروی اسپرت .


5 مشخصات حوضه هاي آبريز کشور - آمار - وزارت نیرو

5 ژانويه 2011 . نخست آسیاب تنوره یا آسیاب نورس یا آسیاب پره، با. محوری عمودی و پره. های قاشقی، دوم آسیاب چرخی که رومیان آن را آسیاب ویترویان نام نهادند، با محور. افقی که نام مخترع آن را مهرداد ثبت کرده. اند و سوم آسیا. ب شناور، که با پره. های بزرگ .. توسعه منابع آب وخاک سیستان )به عنوان مدل همکاری آب وخاک( تشکیل شد. بخش برق.


دستاوردهای فناوری محور

2 دسامبر 2017 . مقـاوم بـه بيمـاري زنـگ زرد: نتايـج بررسـي عکس العمـل اليـن جديـد در گلخانـه و مرحلـه گيـاه بالـغ. توسـط همـکاران ... شــاهد موجــود 4500 كيلوگــرم درهکتــار و برتــری عملکــرد رقــم جديــد نســبت بــه رقــم شــاهد 22/2 ٪. بــرآورد می .. افزايــش 20 تــا 30 درصــدی محصــول )در ســال های اوج باردهــی( در كنــار. كاهـش تلفـات.


دریافت فهرست کلیه فروشگاه های فعال در طرح خرید کالای ایرانی، جهت

266, انتخاب - اسنوا, روح اله حیدری پرند, البرز, کرج, البرز,کرج ملارد، سر آسیاب، خیابان شهید صدوقی، بعد از چهار راه طالقانی، فروشگاه آسیا، آقای روح الله حیدری پرند, 026, 65169913, 1695162 .. 2700, تهران سبحان, تعاونی فرهنگیان بسطام, سمنان, بسطام, بسطام خیابان مهدیه جنب بانک سپه پلاک 35, 023, 09123730534, 1950283.


دریافت فایل

1474, آموزش کاربردي مدل سازي هيدرولوژيکي حوضه آبريز در HEC-HMS, فرشته مدرسي .شهاب عراقي .. 2368, اوج تا بينهايت(عروج مرداني از ديار بوئين زهرا), وجيه ا. .. 4500, راهکارهاي اجرايي TPM نگهداري وتعميرات پيشگيرانه جامع براساس استانداردهاي JIPM, مهندس افشين پرگر, انتشارات مرکز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران, 1386.


Sheet1

1261, همدان, اسد آباد, حشمت اله, صادقي, 465972764, آهنگري, چنارعليا ، اول ، کوچه آسياب ، طبقه همکف, 502057, آهنگري وآهن کشي انواع خودروسنگين و نيمه سنگين, 9189016678. 1262, همدان, اسد .. 2700, همدان, اسد آباد, محمد باقر, معصومي, 277918061, لواشي, آجين روستاي آجين 0, 523311, خرده فروشي وسايل خانگي برقي, 8120. 2701, همدان.


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

روﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﺮان - سابا

ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺑـﺎر ﭘـﯿﮏ ﺳﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮف در زﻣﺎﻧﻬﺎی اوج ﻣﺼﺮف ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای. ﻣﺎﻫﻬـﺎی اوج .. ﻋﮑـﺲ دارد، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﯿﺰان اﺗﮑﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺎ. ری .. 8/3. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل. 77. ﺑﻪ رﻗﻢ. 2/4. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ). ﺗﻮان ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود. 16000. ﻣﮕﺎوات. (. ﺗﻮان ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺪود. 1950. ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل. 77. ﺑﻪ رﻗﻢ. 4500. ﺗﺎ. 5000.


روﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﺮان - سابا

ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺑـﺎر ﭘـﯿﮏ ﺳﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮف در زﻣﺎﻧﻬﺎی اوج ﻣﺼﺮف ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای. ﻣﺎﻫﻬـﺎی اوج .. ﻋﮑـﺲ دارد، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﯿﺰان اﺗﮑﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺎ. ری .. 8/3. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل. 77. ﺑﻪ رﻗﻢ. 2/4. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ). ﺗﻮان ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود. 16000. ﻣﮕﺎوات. (. ﺗﻮان ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺪود. 1950. ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل. 77. ﺑﻪ رﻗﻢ. 4500. ﺗﺎ. 5000.


Deutsch-Englisch-Arabisch für den Beruf - bluepages

Deutsch-Englisch-Arabisch für den Beruf. Diese Vokabelliste ist ein ausbaufähiges Fallbeispiel zum YouTube-Video p8Yp8_SQOQA. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Hyperlinks in der Englisch-Spalte verweisen auf Übersetzungsvorschläge der Linguee . Die arabischen Begriffe sind aus den Ergebnissen.


هلاکت ۱۸ سرکرده داعش در عراق و سوریه - شفقنا افغانستان

خبرگزاری شیعیان افغانستان: آخرین اخبار، تحلیل، عکس و ویدئو مربوط به اسلام و شیعیان در افغانستان را در شفقنا افغانستان بخوانید.


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

خبرنامه داخلی الکترونیکی - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

30 مه 2016 . اوج. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . رﺋﯿﺲ. ﺷﻮراي. ﻧﻈﺎم. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮐﺸﺎورزي. ﺑﺎ. اﺷﺎره. ﺑﻪ. اﯾﻨﮑﻪ. ﺑﺮاي. اﯾﻦ. وﺳﻌﺖ. ﺑﺨﺶ. ﮐﺸﺎورزي. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. 80. ﻫﺰار. ﻧﻔﺮ. ﻧﯿﺮو. دارﯾﻢ. اﻓﺰود. در: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺸﻢ. ﯾﮏ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. داده اﯾﻢ،. ﮐﻪ .. ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم. 60. ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ،. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻣﻤﮑﻨﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳ. ﯽ ﭘﯿـﺪا. ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﻒ. -. 2700. -ب. 3750. -ج. 4500.


میخواهیم زنده بمانیم 4 دیدار با وزیر راه و شهرسازی 8 نشست تخ

مهندس غالمرضا منفرد - مهندس ساجده صمیمی. مهندس نرگس سلطانی - ناهید افتخار منش. مهسا کردبچه - سحر تبار حروف چین: عکس: داود خانی - حیدرعلی فریدونی. ناهید افتخارمنش امور اشتراک: مینا معصومی طراح گرافیک: منوچهر فخاریان ناظر فنی چاپ: طرح و رنگ تیراژه لیتوگرافی: نقش رنگ آبان، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه چاپ:.


مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران - اداره کل تدوين قوانين و امور شورا

29 آوريل 2003 . ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي وﺟـﻮد. داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل ﻳﻜﻲ از آﻧﻬـﺎ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣـﺪل. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻬﺮ و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷـﻬﺮدار از ﺳـﻮي دوﻟـﺖ .. زاده آﺳﻴﺎﺑﻲ. در اﺟﺮاي ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﺗﺼﻮﻳﺒﻲ در ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ. 28/11/1353. ا. ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. 4285.


تراژدی در دناکوه - روزنامه کیمیای وطن

27 فوریه 2018 . حضــرت علــی)ع( کــه نقطــه اوج مبارزاتــی آن. حضــرت محســوب می شــود. اعتقــاد داریــم و مســلم می دانیــم ... پیشـرفته شـرق آسـیا را عبرتـی بـزرگ خواندنـد و. افزودنــد: ایــن ضربــه کــه یک شــبه ایــن کشــورها ... برخـی از ایـن خودروهـا بـا مدل هـای ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 بـه گمـرک. وارد شــده بودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه فقــط واردات.


نداي تعاون روستايي ايران شماره 5.pdf - سازمان تعاون روستایی

و این بيانگر اوج اهميت مباحث اقتصادي است. رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل سازمان ... تدارك دستگاه هاي شيردوش، علوفه خردكن و آسياب و سایر. دستگاه هاي مربوط به اموردام تقدیر كرد. ... براي اولين بار در سال 1391 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تصميم گرفت كه مدل سر آمدي كسب و كار EFQM را به عنوان. يك مدل تعالي سازماني ابتدا در.


مدل اوج 2700 4500 آسیاب,

Sheet1 - دانشگاه آزاد ملایر

2046, ارزیابی اقتصادی تاسیس رشته شهرهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی و پیشنهاد مدل ایجاد آن, نوبخت، محمدباقر، ۱۳۴۳ -, دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم. 2047, ارزیابی علم و .. 4269, اوج دفاع: هاشمی رفسنجانی :کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۵, موسسه مطالعات دفاعی لندن, حاکم قاسمی, دانشکاه امام حسین (ع). 4270, اهمیت.


Pre:تجهیزات معدن دفن زباله
Next:شن و ماسه سیلیس خشک کردن تجهیزات