فرایند کوره های عمودی

مشعل و کوره

اﺛﺮ ﺷﻨﺎوري ﺑﺮ روي ﺟﺪاﻳﺶ ﻻﻳﻪ ﻣﺮزي در ﺣﺎﻟﺖ آﺷﻔﺘﻪ در ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻮدي از ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪل ﺷﺪه. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي رﻳﻨﻮﻟﺪز و ﺷﺪت ﺣﺮارت آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ اﻧﺪ. ازه ﺣﺮﻛﺖ و. ﻧﻔﻮذ ﮔﺮداﺑﻪ. اي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮﻣﻲ. ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ. ،. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ؛ ﻛـﻪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺪد ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﺸﻮش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد رﻳﭽﺎردﺳﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺟﺮﻳـﺎن. ﻫـﺎي.


کوره چیست - مکانیزم

4 دسامبر 2017 . کوره‌های چگالشی حرارت بیش‌تری را از فرآیند احتراق می‌گیرند و در واقع این کار را با چگالش بخار آب و دیگر مواد شیمیایی (که تشکیل یک اسید ملایم می‌دهند) انجام می‌دهند. . 40 به کار می‌رود. از آن‌جا که از دمنده احتراق استفاده می‌شود، تیوب‌کشی اگزوز PVC را می‌توان به صورت عمودی یا افقی به خارج از ساختمان هدایت کرد.


Iran Glass Industry - کوره هادر فرایند های نفت-گاز-پتروشیمی-سیمان .

Iran Glass Industry - کوره هادر فرایند های نفت-گاز-پتروشیمی-سیمان-شیشه و.. - شیشه - Iran Glass Industry. . لوله هاي حاوي سيال به صورت عمودي كنار ديوار كوره قرار دارند.در درون اين كوره يك يا چند مشعل قرار مي گيرد.جداره دروني كوره هاي با شعله مستقيم را با آجر هاي نسوز مي پوشانند.در كوره هايي كه براي گرمايش سيال به كار مي روند علاوه.


مشعل و کوره

اﺛﺮ ﺷﻨﺎوري ﺑﺮ روي ﺟﺪاﻳﺶ ﻻﻳﻪ ﻣﺮزي در ﺣﺎﻟﺖ آﺷﻔﺘﻪ در ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻮدي از ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪل ﺷﺪه. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي رﻳﻨﻮﻟﺪز و ﺷﺪت ﺣﺮارت آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺨﺶ اﻧﺪ. ازه ﺣﺮﻛﺖ و. ﻧﻔﻮذ ﮔﺮداﺑﻪ. اي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮﻣﻲ. ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ. ،. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ؛ ﻛـﻪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺪد ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﺸﻮش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد رﻳﭽﺎردﺳﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺟﺮﻳـﺎن. ﻫـﺎي.


معرفی فرآیند تولید سیمان | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری .

بخش پخت کلینکر شامل سه بخش پیش گرمکن، کوره و خنک کن (کولر) کلینکر است. در کارخانجات جدید پیش کلسیناتور نیز به پیش گرم کن اضافه شده است. کوره های سیمان در دو نوع کوره های عمودی و کوره های دوار موجودند. در حال حاضر در کارخانه های سیمان کشور چه در فرایند تر و چه در فرآیند خشک تولید سیمان، تنها از کوره های دوار استفاده.


دیرگدازها در کوره های پتروشیمی

فهـــرست. 1. مــقدمـه. مــبانی طـراحـی کـوره ها. نسوزهای مصرفی در کوره های پتروشیمی. کـیفیـت نسـوزهـا. نصـب و بــهره برداری ... 45. فرآیند خشک کردن. تغییرات انقباضی سرامیک فایبرها در دمای کاری بر حسب زمان. نوسانات حرارتی کوره. بهـره بـرداری .. پرليت استخراج شده از معدن را در كوره هاي عمودي يا افقي در مدت زمان كوتاه ب. ه. دماي حدود.


کوره بلند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کورهٔ بُلَند کوره‌ای عمودی است که در کارخانه‌های ذوب فلز برای استخراج فلز، به ویژه آهن، از سنگ معدنی استفاده می‌شود. . در کوره‌های بدون زنگ شارژ مواد توسط تجهیزی دوار صورت گرفته و باعث می‌شود مواد با نظم زیادی در کوره انباشته شود، لذا جریان هوای دم کوره بصورت یکنواخت در بین مواد نفوذ کرده و نهایتاً مصرف کک کمتری بهمراه خواهد داشت.


ارزیابی روشهای مختلف تولید آهن اسفنجی | گروه پاترون

در این فرآیند میزان هیدروژن در مخلوط گاز احیایی نسبت به مونو اکسید کربن بسیار بیشتر بوده و هیدروژن به عنوان اصلی ترین عامل احیاء کننده عمل میکند. ج) نوع کوره احیاء و شرایط آن: کوره این روش مشابه کوره شافت عمودی روش میدرکس می باشد. این کوره توسط مکانیزم های مکانیکی (هیدرولیکی) آب بندی شده است و فشار محیط واکنش.


ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوار ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻮره دور - انجمن احتراق ایران

ANSYS CFX 14.5. ﺣﻞ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻧﺸﺎن داد. ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎزﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺣﺘﺮاق و ﺣﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﺬاب در ﻧﺎﺣﯿﻪ ذوب ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺸﻮش. و ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻮده و. در ﮐﻨﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ دوران ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم،. اﻋﻤﺎل. ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ. 1.2. دورﺑﺮ. دﻗﯿﻘﻪ. ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮره. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ. ﺷﺪن. زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺬاب. ﻣﯽ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻮره دوار. ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم. -. ﻣﺪل. ﺳﺎزي. -. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ.


انواع کوره های چوب خشک کن – بخش پنجم – sajwood

ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. . ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ ﺁن است ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻣﺎ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. . ﻧﺎﺯﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


8665 و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﮏ - وزارت نیرو

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﮔﺮوه ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﮐﻮرﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮدی. 1. ﮐﻮره ﻫﺎی دو ﻗﻠﻮی ﻋﻤﻮدی رﯾﮋﻧﺮاﺗﯿﻮ. 2. ﮐﻮرﻫﻬﺎی اﻓﻘﯽ دوار. 3. 5-1. ﻣ. ﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث آﻫﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ. 5-1-1. ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻫﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﻌـﯿﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ. (. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ. 1-2(. ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول. 2. ﺑـﺮای. ﮐـﻞ اﻧـﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻣﺎﯾﻊ. (. ﻧﻔﺖ ﮐﻮره. ).


ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺶ ﯿﭘ ﮐﻮره ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ي ﺳﺎز ﻣﺪل - فصلنامه علمی ترویجی .

14 مارس 2015 . ﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ دﻣﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﻮره و دﻣﺎي ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﮐﻠﻤﺎت. ﯿﮐﻠ. ﺪ. ي: ﮐﻮره ﭘ. ﯿ. ﺶ. ﮔﺮﻣﮑﻦ،. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ . دارد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎ. دي ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در. ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﮐﻮره، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﻌﻞ. ﻫﺎ و ﻧﻘﺺ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دﻣﺎ در. اﯾﻦ ﮐﻮره. ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽ.


کوره - آتــــرا حــــرارت ســــازان

مشخصات عمومی کوره های آزمایشگاهی سری های ATE1100L , ATE1400L , ATE1700L (افقی) آترا : کوره تیوبی الکتریکی با فرمت عمودی ایستاده; کارکرد دائم در مدل های 1200, 1400 و 1700 درجه جهت انجام عملیات متنوع آزمایشگاهی; المنت‌های اسپیرال TYPE A1 ساخت کانتال سوئد ( 1100 درجه ); المنت SiC (type double spiral) (1400 درجه).


انواع کوره های شیشه ایمنی - آذرجام نشکن

کوره عمودی مدتهاست که منسوخ شده وکاربرد چندانی ندارد و جای خود را به کوره افقی داده است. کوره افقی تولید شیشه سکوریت (نشکن) از چهار قسمت میز بارگذاری، محفظه حرارت دهی، محفظه کونچ سازی و میز بار برداری تشکیل شده است . این دستگاه مهمترین ماشین در فرآیند تولید شیشه های سکوریت محسوب می شود. بخشهای مختلف این دستگاه.


فرایند کوره های عمودی,

کوره آزمایشگاهی کالیبراسیون کوره آزمایشگاهی انواع کوره آزمایشگاهی .

یک کوره آزمایشگاهی لوله ای در قالب مدل های تک ناحیه ای یا چند ناحیه ای ، افقی / عمودی ، چرخشی و جداکننده ، موجود است . بسیاری از کوره های لوله ای مجهز به دو یا بیشتر از دو ناحیه ی گرم کننده هستند و می توانند دماهایی تا ۱۸۰۰ درجه ی سانتیگراد تولید کنند . طراحی عمومی آن ها براساس دمای فرآیند ، توان عملیاتی ، الزامات جوی ، مشخصه های مواد.


خط انبساط پرلیت - پرلیت منبسط شده - Perlitmak

پرلیت خام پس از اتمام فرایند سنگ شکنی و دانه بندی در محل معدن بر اساس دانه بندی مورد نیاز کارخانه پرلیت به محل انبساط پرلیت منتقل شده و پس از انبارش وارد . شدن در کوره های خشک کن دواریا همان کوره افقی پرلیت و از دست دادن رطوبت و رسیدن به شرایط مورد تایید توسط کانوایرمربوطه به کوره عمودی انبساط پرلیت یا همان کوره پخت.


HYPOGUARD 1400 - شرکت پارمین ساویس

در فرآیندهای کرکینگ، گاز به وسیله لوله های عمودی که از داخل محفظه کوره عبور کرده‌اند، ضمن جذب گرما به هیدروکربن‌های سبک‌تر شکسته می‌شود. یکی از مهمترین چالش‌های اجرایی کوره‌ها افزایش بازده حرارتی و کاهش مصرف انرژی است. مسائلی نظیر رعایت الزامات زیست‌محیطی، کنترل میزان آلایندگی و ایمنی پرسنل نیز از دغدغه‌های این صنایع.


کوره های لوله ای آزمایشگاهی -شرکت اکسایتون-شرکت اکسایتون

سبک، فاقد آزبست، با مافل از جنس کاربید سیلیسیم (α -SiC). •کوره‌ی لوله‌ای عمودی مدل EX.1200.T-60v با منطقه‌‌‌ی داغ به ارتفاع 30cm. کاربردها: عمومی آزمایشگاهی، فرآیندهای تحت اتمسفر کنترل ‌شده شیمی دمای بالا، تف‌جوشی تحت اتمسفر کنترل شده واکنش‌های فاز گازی، اندازه‌گیری گوگرد و کربن مطالعه واکنش‌های جامد– جامد تخلیص گاز و.


اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ « آﻫﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ »

ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺤﺼﻮل. 14. -5. ﺑﺮآورد. و. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺣﺪاﻗﻞ. ﻇﺮﻓﻴﺖ. اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﺷﺎﻣﻞ. ﺑﺮآورد. ﺣﺠﻢ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬار. ي. ﺛﺎﺑﺖ. ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ. رﻳﺎﻟ. ﻲ. و. ارز. ي. 14. -6. ﻣﻴﺰان. ﻣﻮاد. اوﻟﻴﻪ. ﻋﻤﺪه. ﻣﻮرد. ﻧﻴﺎز. ﺳﺎﻻﻧﻪ. و. ﻣﺤﻞ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ... 1. اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي، اﻓﻘﻲ. 200 -50. 2. اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺣﻠﻘﻮي، ﭼﺮﺧﺸﻲ. 600-200. 3. دوار. )Rotary(. ﺑﻴﺸﺘﺮ از. 1000. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻓﻮق در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ،. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك. دو ﻧﻮع. ﻛﻮره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳ. ﺘﻔﺎده. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ.


کک متالورژی | شرکت کک طبس

با انجام این فرآیند غیر کربنی موجود در زغال بطور کامل در کوره ها سوخته و بصورت حرارت از کوره ها خارج می شود و تنها کک با خلوص کربن بالای 85 درصد در کوره ها باقی می ماند. کک یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین ماده اولیه ورودی در فرآیند تولید آهن به روش کوره بلند می باشد بطوریکه به ازای تولید هر تن چدن در کوره بلند حدود 450.


فرآیند تولید آمونیاک - پتروشیمی پردیس

15 ا کتبر 2017 . واحد رفورمینگ مرحله ۱ و ۲ : گاز پروسس در این مرحله تبدیل به گاز سنتز (مخلوط هیدروژن، نیتروژن، و اکسید کربن و آب) می شود که این فرآیند از طریق عبور گاز از کوره های مخصوص و بستر کاتالیست می باشد. واحد فرعی تبـدیل اکسید کربن به دی اکسید کربن : ترکیبـات منو اکسید کربن موجود در گاز سنتز در این.


کوره ها - محصولات :: آذر کوره

کف کوره با توجه به دمای ماکزیمم کاربردی از مواد مختلف استفاده میگردد،بعنوان مثال جهت کوره 1250°C از آجرهای سبک و کوره های1500°C از SiC و کوره های 1700°C از نسوزهای Bubble Alomina استفاده میگردد. کف کوره بصورت متحرک (عمودی) با کنترل توسط کلیدهای Up/Down که در قسمت کنترل کوره نصب گردیده است، به اپراتور این.


کارگاه ریخته گری - آلومینیوم جنوب

بعد از انجام فرایند فلاکنیگ، آلومینیوم مذاب از کروسییل به کوره های نگهدارنده مذاب گازسوز ریخته می شوند و سپس مواد اضافه جهت آلیاژسازی به کوره های مربوطه شارژ می شود که پس از انجام کنترل های کیفی جهت خروج گازهای اضافه . قالب های بیلت اکستروژن به صورت عمودی بوده و مذاب آلومینیوم داخل آن با پاشش آب با فشار بالا منجمد میشود.


مهندسی فرآیند خطوط تولید سرامیک - فامکو

مهندسی فرآیند خطوط تولید سرامیک، عمده ترین و تخصصی ترین خدمت گروه صنعتی فامکو، ارائه خدمات مهندسی از جمله مهندسی فرآیند های مختلف از جمله صنایع سرامیک می . در روش دوم که تک آتشه (Single Firing) نامیده می شود، فرایند پخت اول حذف می شود و کاشی پس از خشک شدن در خشک کن به لعاب آغشته می شود و بعد به کوره پخت می رود.


نمایش خبر - سیمان شرق

25 نوامبر 2017 . به گزارش سیمان خبر، احداث این شرکت به سالهای آغازین چهارمین دهه قرن چهاردهم هجری شمسی باز می گردد و اولین تولیدات این شرکت با استفاده از تکنولوژی کوره های عمودی با بهره گیری از انرژی حرارتی کک که تکنولوژی روز آن زمان بود آغاز گردید. به جهت گذار از تولید تناوبی به تولید مداوم و در راستای کاهش قیمت تمام شده.


Pre:استخراج شده از سیلیکا
Next:پردازش غلظت سنگ معدن منگنز