ظرفیت دوره پایه دانه ها

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﺎده ﺧﺸ ا - زراعت دیم ایران

8 ا کتبر 2015 . ﺳﺎزي ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل. در ﺳﺎﻗ. ﻪ و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮔﻨﺪم، آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ در ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازي. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﻃﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ. 91. -. 1390. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زاﯾﺸﯽ. (. از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮده. اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره رﺷﺪ رﻃﻮﺑﺖ. ﺧﺎك در ﻣﺤﺪوده. 30. درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ. -. 65.


پر شدن دانه - پژوهش های کاربردی زراعی - سازمان تحقیقات

نتایج نشان داد که کمبود آب باعثکوتاه تر شدن طول دوره مراحل R5 )روز تا تشکیل غنچه گل(، R6 )روز تا گلدهی( و R7 )روز تا تشکیل نیام(، و طولان یتر شدن مراحل R8 )روز تاپر شدن دانه( و R9 )روز تا رسیدن دانه ها( و دوره پر شدن دانه گردید. این وضعیت برای تمام ژنوتی پها یکسان نبود. لاین KS21486 با کمتریندوره رشد رویشی، زودر سترین.


اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و صفات گیاهی لاین‌های نوترکیب خالص .

زاﻳﺸﻲ و اﺗﻤـﺎم دوره رﺷـﺪ. ﮔﻨﺪم ﻧﺎن را ﺗﺴﺮﻳﻊ. ﻧﻤﻮد . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺎت در. آزﻣﺎﻳﺶ. ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻨﺶ. ﺷﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن زﻳﺴﺖ ﺗﻮده و ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺮداﺷﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ. داري را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ. داﺷﺘﻨﺪ ... ﻣــﺎل ﺑــﻮدن داده ﻫــﺎ،. ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت. آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل. ﺑﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺪ،. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺮﻛﺐ. ﺻﻔﺎت در دو ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ.


704 اي رﻗﻢ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري و ﻣﻘﺎد - پژوهشهای زراعی ایران

ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎري ﺑـﺮ اﺳـﺎس. 100. درﺻﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ،. ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ. ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤـﻪ .. ﻫﺎ ﺻﻮ. رت ﮔﺮﻓﺖ . ﺟﺪول. -1. ﺗﯿﻤﺎر. ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري در. ﻣﺮاﺣﻞ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. رﺷﺪ. ذرت. داﻧﻪ. اي رﻗﻢ ﺳﯿﻨﮕﻞ. ﮐﺮاس. 704. روش آﺑﯿﺎري. (. ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ. ) (I1. ): آﺑﯿﺎري از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺸﺘﻪ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ. (I2. ):.


پاسخ های فیزيولوژيکی دانه رست های كنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000

دوره سی ام، شماره 1، بهار و تابستان 1396. 177 . (Fazelisrttu.edu 1*دانشيار، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی، دانشکده علوم پايه،گروه محيط زيست )نويسنده مسئول . PEG بـر برخـی پارامترهـای فيزيولوژيکـی در. دانــه رســت هــای دو رقــم کنجــد اســت. مواد و روش ها. كشت گیاهان و اعمال تیمارها. (Sesamum indicum بذرهــای کنجــد).L.


سنگریزه های پایه - پی ظرفیت باربری فشاری . - مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم. /. شماره. /5. سال. 6931. مطالعه. موردی. مقایسه. ظرفیت باربری فشاری. پی. -. پایه. های. سنگریزه. ای کوبشی و. پی. -. پایه. های بتنی درجاریز نسبت به تغییر نسبت . ای کوبشکی بکا. مقیاس واقعی شام سه مرحله حفاری چاه، ایجاد حباب مقاوم. انتهایی و اج. رای میله پایه است. حباب مقکاوم انتهکایی بوسکیله. ی یا دو الیه شن با دانه.


ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﺎده ﺧﺸ ا - زراعت دیم ایران

8 ا کتبر 2015 . ﺳﺎزي ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل. در ﺳﺎﻗ. ﻪ و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮔﻨﺪم، آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ در ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازي. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﻃﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ. 91. -. 1390. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زاﯾﺸﯽ. (. از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮده. اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره رﺷﺪ رﻃﻮﺑﺖ. ﺧﺎك در ﻣﺤﺪوده. 30. درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ. -. 65.


پر شدن دانه - پژوهش های کاربردی زراعی - سازمان تحقیقات

نتایج نشان داد که کمبود آب باعثکوتاه تر شدن طول دوره مراحل R5 )روز تا تشکیل غنچه گل(، R6 )روز تا گلدهی( و R7 )روز تا تشکیل نیام(، و طولان یتر شدن مراحل R8 )روز تاپر شدن دانه( و R9 )روز تا رسیدن دانه ها( و دوره پر شدن دانه گردید. این وضعیت برای تمام ژنوتی پها یکسان نبود. لاین KS21486 با کمتریندوره رشد رویشی، زودر سترین.


صفات مؤثر بر عملكرد دانة ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و .

ویژة برگ پرچم، سرعت و طول دورة پرشدن دانه و همچنین اجزای عملكرد دانه شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه. به طور معنی داری تحت .. درجة حرارت پایه در طول دورة پرشدن دانه بود كه Tbحداقل روزانه و. معادل 8/2 درجة سانتی گراد در نظر .. آندوسپرم و كاهش ظرفیت مخزن جهت تجمع ماة خشك دانه ها می شود. بنابراین، حتــی اگر.


پاسخ های فیزيولوژيکی دانه رست های كنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000

دوره سی ام، شماره 1، بهار و تابستان 1396. 177 . (Fazelisrttu.edu 1*دانشيار، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی، دانشکده علوم پايه،گروه محيط زيست )نويسنده مسئول . PEG بـر برخـی پارامترهـای فيزيولوژيکـی در. دانــه رســت هــای دو رقــم کنجــد اســت. مواد و روش ها. كشت گیاهان و اعمال تیمارها. (Sesamum indicum بذرهــای کنجــد).L.


سنگریزه های پایه - پی ظرفیت باربری فشاری . - مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم. /. شماره. /5. سال. 6931. مطالعه. موردی. مقایسه. ظرفیت باربری فشاری. پی. -. پایه. های. سنگریزه. ای کوبشی و. پی. -. پایه. های بتنی درجاریز نسبت به تغییر نسبت . ای کوبشکی بکا. مقیاس واقعی شام سه مرحله حفاری چاه، ایجاد حباب مقاوم. انتهایی و اج. رای میله پایه است. حباب مقکاوم انتهکایی بوسکیله. ی یا دو الیه شن با دانه.


دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ داﻧﻪ ي ﻫﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات - مجله تولید گیاهان زراعی

15 دسامبر 2010 . ﻫﺎ. ي. داﻧﻪ. در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ. دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم. *. ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي. 1،. ﻓﻮاد ﻣﺮادي. 2. ، ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪي. 3. ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ. 4. و. ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﯽ. 5. 1. اﺳﺘﺎ. دﯾﺎر. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم. ﭘﺎﯾﻪ. ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،. 2 ... ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه. ﺳﺎزي. ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي. در داﻧﻪ. (. ﺑﻠﻮم،. 1998. ،). ﮐﺎﻫﺶ دوره رﺷﺪ داﻧﻪ. (. اﺣﻤﺪي و ﺑﯿﮑﺮ،. 2001. ) ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻً. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد. ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻗﻪ.


تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد - باشگاه خبرنگاران

5 نوامبر 2016 . به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، دکتر حسین توکلی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ امروز شنبه 15 آبان‌ماه جاری.


ظرفیت دوره پایه دانه ها,

اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان بر عملکرد گیاه گلرنگ در .

اسید سالیسیلیک و کیتوزان در شرایط غیر تنش به طور معنی داری موجب افزایش تمامی شاخص ها به جز کلروفیل و شاخص سطح برگ شد. . در بین تیمارهای کم آبیاری، تنش متوسط (50 درصد ظرفیت مزرعه) و تنش شدید (25 درصد ظرفیت مزرعه) در زمان گلدهی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را دارا بودند که آبیاری تنش متوسط.


اریکه مرکزی تهران (2100) - طرح کآشف

*محل برگزاری دوره ها: خیابان وصال شیرازی، روبروی سازمان انتقال خون، پلاک 50 ، ساختمان بنیاد حامیان دانشگاه تهران. شرایط برگزاری دوره: *حداکثر ظرفیت هر کلاس : 20 نفر. * هر کلاس با همکاری دو مربی برگزار می شود. هزینه شرکت در دوره: 2000000 ریال. توجه! ثبت نام قطعی در صورتی صورت می گیرد که دوستان متقاضی، علاوه بر.


بیش از 8 هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور 96 قبول شدند

23 ژانويه 2018 . حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی ۸ هزار و ۴۲۱ پذیرفته شده نهایی رشته های مختلف تحصیلی و ظرفیت های جدید در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶.


موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیر دولتی - غیر انتفاعی.


ظرفیت دوره پایه دانه ها,

اثرات اسانس های گیاهی بر دو گونه ی مهم آسپرژیلوس - The Horizon of .

زمینه و هدف: خطرات استفاده از داروهای شیمیایی و نگهدارنده های صناعی مواد غذایی، افزایش عفونت های میکروبی مقاوم به پادزیست ها، توجه به آسپرژیلوزیس و مایکوتوکسیکوزیس، به عنوان بیماری های حایز اهمیت قارچی، و هم چنین فساد کپکی محصولات کشاورزی، و از سوی دیگر، ظرفیت اسانس ها، در مقابله با میکروارگانیسم ها، بستر مناسبی .


ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﻮ ﺗﮑﻨ - سازمان صنایع کوچک

ﻇﺮﻓﯿﺖ. اﺳﻤﯽ،. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻋﻤﻠﯽ،. ﻋﻠﻞ. ﻋﺪم. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﮐﺎﻣﻞ. از. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎ،. ﻧﺎم. ﮐﺸﻮرﻫﺎ. و. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﺳﺎزﻧﺪه. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. در. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮل. 65. ٢-٢-. ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﻃﺮح. ﻫﺎي. ﺟﺪﯾﺪ ... دوره. ﺑﺮاي. ﺗﮑﺎﻣﻞ. ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. ﻗﺎﺋﻞ. ﺷﺪ . -1. دورة. ﺗﺎرﯾﺨﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺸﺮ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه. از. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. زﯾﺴﺘﯽ. ﺑﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺗﺨﻤﯿﺮي. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻧﺎن ،اﻟﮑﻞ،. ﻟﺒﻨﯿﺎت. و. ﺳﺮ. ﻪﮐ. ﻣﯽ. ﭘﺮداﺧﺖ . در. ﺷﺶ. ﻫﺰار. ﺳﺎل. ﻗﺒﻞ.


ظرفیت دوره پایه دانه ها,

ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ - گلدیران

ﭘﺎﻧﻞ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ. 2. دﺳﺘﮕﯿﺮه در. 3. ﻗﺎب ﺟﻠﻮ. 4. ﻗﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ. 5. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ. 6. ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش. 7. ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ. 8. ﺷﻠﻨﮓ آب ورودی. 9. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق. 10 . ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍرﺗﻔﺎﻉ. 11 . ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. 12 . ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل. 13 . ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪ. در ﺻﻮرت ﺍﻧﺪك ﺑﻮدن ﺗﻌﺪﺍد ﻇﺮوف، ﺑﺮﺍی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺍﻧﺮژی ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺳﺒﺪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎ ﻓﻘﻂ. ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﻓﺸﺎر، ﻓﻘﻂ. ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ دﮐﻤﻪ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﯿﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر.


اثرات آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره آبی و الکلی میوه .

ﯾﺎﻓﺘﻪ، دوره. ﺪﻫﻔ. ﻫﻢ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 94. اﺛﺮات آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻋﺼﺎره آ. ﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯿﻮه ﻧﺴﺘﺮن ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ ﻻﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ. U937. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﻼﺣﯽ. 1*. ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻫﺎدي. 2. ، ﻓﻮاد ﻋﺒﺪاﷲ ﭘﻮر. 3. ، ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ. 3. ، زﯾﻨﺐ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ. 4. ، زﻫﺮا ﮐﺮﯾﻤﯽ. 4. -1. اﺳﺘﺎد. ،. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮا .ن. -2. داﻧﺸﺠﻮي ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮق، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.


اثر اعمال آبياري تکميلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

چکيد ه. اعم ال يك بار آبياري در طول دوره رش د گياهان در زراعت ديم يکي از راهکارهاي مناس ب براي افزايش توليدات اس ت. در اين. مطالعه جهت ارزيابي تاثير آبياري تکميلي در گياه آفتابگردان ).Helianthus annuus L( ديم، آزمايش ي به صورت فاكتوريل با. دو عامل آبياري و رقم در قالب طرح پايه بلوک هاي كامل تصادفي با چهار تکرار در.


اصل مقاله

25 سپتامبر 2011 . اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از داﻧﻪ. ﻫﺎي ﻧﺨﻮد ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫـﺎي اﻧﺤـﻼل. ﭘـﺬﯾﺮي، ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت اﻣﻮﻟﺴـﯿﻮن. ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب آب و ﺗﻨﻮع ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن. ﻫﺎ. ي ﻧﯿﺘﺮوژﻧـﯽ اﯾﺰوﻟـﻪ. ﺗﻮﻟﯿـﺪي. از. دو روش. اﺳـﺘﺨﺮاج اﺳـﯿﺪي و ﻗﻠﯿـﺎﯾﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﻮن. ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨـﺎن. 95. درﺻـﺪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ . در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﺨﺮاج ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در. pH. 5/2.


بلوک سبک لیکا

تک سامان هور ، نماینده رسمی محصولات لیکا.


زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد - سرپوش

8 ا کتبر 2017 . رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پیش. . تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد,نهاد های آموزشی,اخبار آزمون ها و کنکور,خبرهای. رییس مرکز سنجش و . آزمون ها نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.


Pre:هند عرضه کننده کالا تولید کننده سنگ شکن سنگ
Next:بتن خرد کردن شرکت 30542