فیدر با استفاده از تکان دادن و وزن

نشریه شماره 375- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و .

5 ژانويه 2017 . ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ. ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ. ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ. ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ. ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ. PVC. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ. ﺍﺭ. ﺗﺒﺎﻃﻲ. ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻨﺪ. -۱(. -۴. )۷. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺘﺼﻞ. ﺑﻪ ﻓﻴﺪﺭ. ﺗﻌﻴﻴﻦ.


طبیعت - ماهیگیری - پرتاب صحیح، پرتاب دور و شیوه های آن

12 ژانويه 2011 . از طرف دیگر چون استفاده از کلاچ نیز تعداد این پیچها را چند برابر میکند صید با کلاچ نیز این وضعیت را وخیم تر خواهد کرد و هر چه ماهی نخ بیشتری را کلاچ کند این اوضاع . در کناره ها دنبال بافتهای مختلف بگردید و با کشیدن چوب و جمع کردن نخ حالتهای دریاچه و نحوه حرکت نوک چوب در این حالتها را تجربه نمایید.


پيرامون پمپ ها Centrifugal Pump

بنابراین از این پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا کردن سیالی با حجم کم ولی فشار بالا می باشد استفاده می کتتد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که جریان سیال در این پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد. نکته بسیار مهم در مورد این پمپ ها آن است که هرگز نباید آنها را در حالیکه شیر خروجی پمپ (دیسچارج پمپ) بسته است.


آيا قزل آلاها كور رنگي دارند؟ - Coldon [ Fishing Store ] - فروشگاه آنلاین .

گاهي اوقات پيش مي آيد كه قلاب به كنار بدن، دم يا كنار دهان آنها گير كند، فقط به اين دليل كه خواسته اند اسپينر را بيشتر بشناسند و يا براي دور كردن آن به خشونت متوسل شده اند. شدت نور. خيلي از .. قزل آلاها حس لامسه دارند و با استفاده از ارتعاشاتي با فركانس پايين، وجود هر گونه حركت طعمه يا شكارچي را مي فهمند. حس لامسه ی قزل آلا به خط.


ماشین ظرفشویی Bosch دستورالعمل شماره گیری سریع. راهنمای استفاده .

دستورالعمل های مصرف کننده: آنها شامل توصیه ها هستند. چگونه استفاده کنید دستگاه، توضیحات کنترل آن، صحیح است. روش های تمیز کردن و تعمیر و نگهداری. دستورالعمل های ایمنی. 1. دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی. این راهنمای یک بخش جدایی ناپذیر از ابزار: آن باید ذخیره شود. قبل از استفاده از دستگاه، با دقت بخوانید تمام دستورالعمل.


ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1 مه 2016 . 2 -3-2 -. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﺗﺮاﻛﻢ. ﻣﺘﺮاﻛﻢ. ﻛﺮدن ﺧﺎك در. ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ. ﻫﺎ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ روش اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر، وزن ﺳﺎﻛ. ﻦ، وﻳﺒﺮه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ. دﺳﺖ ﻣـﻲ. آﻳـﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت زﻳﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. : 2-3-2-1-. ﻏﻠﺘﻚ. ﻓﺮوروﻧﺪه. ﻏﻠﺘﻚ. ﻫﺎ. ي ﻓﺮوروﻧﺪه از ﻧﻮع ﭘﺎﭼﻪ. ﺑﺰي ﺻﺎف ﻳﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه آن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ. ﻏﻠﺘﻚ. ﻫﺎ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺸﻴﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و. ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺧﻮدﻣﺤﺮﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ.


فیدر با استفاده از تکان دادن و وزن,

پيرامون پمپ ها Centrifugal Pump

بنابراین از این پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا کردن سیالی با حجم کم ولی فشار بالا می باشد استفاده می کتتد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که جریان سیال در این پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد. نکته بسیار مهم در مورد این پمپ ها آن است که هرگز نباید آنها را در حالیکه شیر خروجی پمپ (دیسچارج پمپ) بسته است.


آيا قزل آلاها كور رنگي دارند؟ - Coldon [ Fishing Store ] - فروشگاه آنلاین .

گاهي اوقات پيش مي آيد كه قلاب به كنار بدن، دم يا كنار دهان آنها گير كند، فقط به اين دليل كه خواسته اند اسپينر را بيشتر بشناسند و يا براي دور كردن آن به خشونت متوسل شده اند. شدت نور. خيلي از .. قزل آلاها حس لامسه دارند و با استفاده از ارتعاشاتي با فركانس پايين، وجود هر گونه حركت طعمه يا شكارچي را مي فهمند. حس لامسه ی قزل آلا به خط.


خلاصه فارسي G - ResearchGate

در تغذيه با استفاده از بطري هاي مخصوص در اين بيماران، قرار دادن مناسب نوك پستانك در داخل دهان نوزاد و نگهداشتن آن در طي مدت تغذيه اهميت زيادي دارد. تكان دادن پستانك كه به عنوان تكنيكي جهت تحريك عمل مكيدن، توسط برخي از متخصصين توصيه مي شود، ممكن است باعث ايجاد زخم در ناحيه شكاف و تيغه بيني گردد كه ممكن است به شدت دردناك.


ماشین ظرفشویی Bosch دستورالعمل شماره گیری سریع. راهنمای استفاده .

دستورالعمل های مصرف کننده: آنها شامل توصیه ها هستند. چگونه استفاده کنید دستگاه، توضیحات کنترل آن، صحیح است. روش های تمیز کردن و تعمیر و نگهداری. دستورالعمل های ایمنی. 1. دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی. این راهنمای یک بخش جدایی ناپذیر از ابزار: آن باید ذخیره شود. قبل از استفاده از دستگاه، با دقت بخوانید تمام دستورالعمل.


ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿ - مجله دامپزشکی ایران

19 نوامبر 2015 . ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. ﻫﺎ. (. آﻓﻼ. ﺗﻮﮐﺴ. ﯿ. ﮑﻮزﯾﺲ. ) ﺳﻨﺪرﻣﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده. ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﮐ. ﺴﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد . آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ. ﯿ. ﮑﻮزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از. ﻣﻬﻤ. ﺘﺮﯾﻦ. ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴ .. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، دوره. ﺳﯿﺰدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،1. ﺑﻬﺎر. 1396. 111. (. Cook 1986, Colvin 1984, Gupta 2007, Ray 1986. ). ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮري،. ﺣﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭼﺮﺧﺸﯽ، ﺗﮑﺎن. دادن.


استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل ISCO

ط اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ. ﺷـﻮد ﺑﺠـﺰ. ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور ﮐﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . .11. ﺑﺮای روﺳﺎی ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎ و دواﯾﺮ، ﮐﺪﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﻣﺮﺑﻮط و ﺑـﺮای روﺳـﺎی ادارات و. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان .. 4134. ﻣﺘﺼﺪی ﺻﺪور ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر. 4134. ﻣﺘﺼﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر در اﻧﺒﺎر. 4134. ﻣﺘﺼﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ. 4134. ﻣﺘﺼﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﺟﻮدی. 4134. ﻣﺘﺼﺪی وزن ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ. 4134. ﻣﺴﺌﻮ. ل اﻧﺒﺎر. 4134.


فیدر با استفاده از تکان دادن و وزن,

اصل مقاله (688 K) - مطالعات سیاسی جهان اسلام

با یک دید نظری، این فرضیه وجود. دارد که جهانی شدن باعث افزایش وزن و موقعیت ژئوپلیتیکی شیعیان در جهان شده است. ۲. روش تحقیق. این مقاله از نوع تحقیقات بنیادی و نظری است. منابع مورد استفاده آن مشتمل بر متون استادی. و کتابخانهای و تحلیلهای استنباطی بوده و در قالب روش توصیفی – تحلیلی تنظیم شده است. ٣. ادبیات نظری.


شیوه نامه تولید کمپوست - سازمان مدیریت پسماند

ود کمپوست از پسماندهای عادی شهری با قابلیت استفاده در زراعت، باغبانی و سایر مصارف .. در ابتدای خطوط پردازش پسماند، استقرار هاپر ورودی جهت هدایت مواد به فیدر .. تکان. دادن. ظروف. نمونه. برداری. شده. خودداری. شود. و. بدلیل. از. دست. رفتن. آمونیاک. طی. نمونه. برداری،. نمونه. ها. سریعا. به. آزمایشگاه. منتقل. شوند . -. از. ظروف. و. ابزار.


برف و بوران 13 استان کشور را در نوردید/واژگونی اتوبوس ولوو 6 کشته .

28 ژانويه 2018 . ▫️اگر در جایی دور گرفتار شده اید، می‌توانید با استفاده از سنگ یا شاخه درختان کلماتی نظیر کمک یا SOS را با حروف بزرگ روی برف بنویسید تا توجه امدادگران .. 27 فیدر برق تهران از مدار خارج شد .. در اسرع وقت شهرداریها و هموطنان عزیر با تکان دادن درختها انباشته از برف نسبت به سبک کردن بار روی آنها اقدام نمایند.


چگونه کیک را به مرغ های نر و ماده می دهیم. چه چیزی برای تغذیه جوجه ها در .

20 فوریه 2018 . به عنوان مثال: اگر مرغ تخمگذار وزن 1.8 کیلوگرم داشته باشد و تولید تخم مرغ سالانه یا تخمینی آن 100 تخم مرغ باشد، مصرف روزانه آن نباید بیش از 125 گرم باشد. .. نیاز پرندگان در این مواد را می توان با گنجاندن پوره راضی و یا دادن در فیدر پوست تخم مرغ جداگانه، گچ، سنگ آهک، صدفی سمولینا، نمک و گاهی اوقات - پودر.


ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زراﻋﺖ - همایش ملی باریجه

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓ. ﺮاﻫﻤﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه. ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ . وزن ﺧﺸﮏ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﮐﻮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻣﺤﻠﻮل .. دﻗﯿﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ . ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي. ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎ. ن ، ﺑﺠﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ) ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ، در ﻃﻮل ﻣﻮج. 517. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ . درﺻﺪ.


قالب لغزنده بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

ميل جك ها در پايين ترين نقطه بر يك صفحه فولادي تخت يا يك جايگاه فلزي (پاشنه) گود يا فرورفته قرار مي گيرد اما به آن متصل يا جوش داده نمي شود تا بتوان آن را از درون قطعه با اتخاذ تدابيري به راحتي بيرون كشيد و مجدداً مصرف كرد زيرا اين ميل جك ها معمولاً گران هستند و اصولاً از وزن و قيمت بالايي برخوردارند و از دست دادن آن ها عاقلانه.


All words - BestDic

c-clamp, علوم مهندسى : گيره" سى " شکلعلوم هوايى : گيره فلزى به شکل سى براى وارد کردن فشار و نگاه داشتن قطعات کنار يکديگر. c-display .. certificate of measurement, گواهى مقداربازرگانى : گواهى وزن ،گواهى اندازه و ابعاد. certificate of origin . chain sweep, علوم نظامى : مين جمع کردن با استفاده از زنجير مين جمع کنى با زنجير.


تخصصي دريايی روش - موسسه رده بندی آسیا

در حال ی ک ه س ازمان بین المللی کار با تدوی ن کنوانس یون کار دریایی )MLC 2006( ناش ی از درک. س ختی کار در . بدیهی است صنعت دریانوردی همگام با توسعه و استفاده از فناوری جدید با تغییر شرایط کار مواجه است و در عین. حال با خطرات .. قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مجلس ش ورای اس المی. از طریق.


فیدر با استفاده از تکان دادن و وزن,

دام ﺮورش ـﭘ

2/5. درﺻـﺪ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان دﻧﻴﺎ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرك ﺑﻪ ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺛﺎﺑـﺖ و. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، واﺣﺪ داﻣﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻳﻚ ﻣﻴﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ. 50. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ .. ﺗﻜﺎن دادن ﻧﻮك. دم در ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺎده . -. ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮ . -. آرام اﻳﺴﺘﺎدن در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ . -. ﻧﺎ آرام ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮد را روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ . -. در ﺟﺴﺘﺠﻮي دام ﻧﺮ ﺑﻮدن . روش. ﻫﺎي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي در ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان. : اﻟﻒ.


اصول اوليه در مراقبت هاي دارويي در داروخانه ويژه داروسازان - معاونت غذا و دارو

کيلوگرم به وزن مادر افزوده مي شود . شير دادن نيز. به روزانه. 550. کيلوکالری. انرژی. نياز دارد. بن. ابراين تنظيم کالری همراه با توصيه های زير در مادران باردار و شيرده الزم است. : •. توجه به کم خوني مادر باردار و توصيه به مصرف مکمل های آهن و. اسيد فوليك و. مينرال همراه با مصرف سبزيجات. و پروتئين ها. ،. عدم مصرف چای و قهوه و نوشابه همراه با.


مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . گچ یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده در دنیا میباشد که در قرون گذشته با روش های دیگر تولید و به صورت هایی دیگر استفاده می شده است. مطابق تحقیقات زمین .. مهم ترین فرآیند تشکیل انیدریت، از دست دادن آب توسط ژیپس در طی تدفین در اعماق چند متری یا بیشتر است. این کانی بر اثر جذب آب به.


DEH-6350SD - Pioneer

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important . CAUTION. Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB audio player/USB memory .. ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯی ﺧﺎﺭﺟﯽ (USB, SD) ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯی ﺧﺎﺭﺟﯽ.


ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه .

دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﺎن. داده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ]12) [. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه در دﻣـﺎي. 140. درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ. ﮔـﺮاد و. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺒﺮه. ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻗﯿﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺑﻪ وﺿـﻮح درﺻـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎ. ﯾ. ﯿﻦ. ﺗـﺮي. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟ. ﺺ اﺳﺖ. (ﺟﺪول. 2-9 (. ﺟﺪول. 2-9-. اﺛﺮ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ ﺑﺮ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﮏ. ﺑﺪون ارﺗﻌﺎش. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش. ﻗﯿﺮ. 5%. ﻗﯿﺮ.


Pre:چگونه به کنترل رطوبت در سنگ آهک در آسیاب مواد خام
Next:رتبه بندی از زغال سنگ از حداقل مقدار فشار بیشتر