سر و صدا در صنایع معدن

بررسی تاثیر مواجهه همزمان با مخلوط حلال‌های آلی و سروصدای شغلی بر آست

ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺮ وﺻﺪاي ﺑﺎﻻﺗﺮاز. 85. دﺳﻲ. ﺑﻞ. در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . )4(. ﻪ ﺑ. ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮ و ﺻـﺪاي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ. ﻣﺠﺎز، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﺑﺎرز در ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،. ﻣﻌﺪن، ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻤ. ﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ) 5(. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ. ﺣـﻼل. ﻫـﺎي. آﻟـﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻫﻤﺮاﻫـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺖ. ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه.


توجه به صنعت معدن وابستگی به نفت را کمتر می کند - رادیو گفت و گو

8 نوامبر 2017 . مهندس حسن حسینقلی نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی در گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص اقتصاد بدون نفت و الزامات آن اظهار . در حالی است که زیرساخت های متناسب با این امر در کشور وجود ندارد اما امیدواریم با کمک مردم و مسئولان بتوانیم این موانع را از سر برداشته و اقتصاد را در مسیر.


کنترل صدا - پژوهشکده محیط زیست

سر و صدا- - کنترل. صدا- - عایق سازی. بهرامي، عبدالرحمن، 1343 -. ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. مرکز سامت محیط و کار. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران. ... در صنايع معمولی در شرايط پر سروصدا، دو نوع اندازه گیری وجود دارد: .. كاش ی هاي پش م معدنی يا پنل ها و يا محصوالت فوم های سلولی اشاره شده است.


مقاله بررسی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای محیط کار کارگران شاغل .

بررسی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای محیط کار کارگران شاغل در کارخانه ذغالشویی و معادن ذغالسنگ استان کرمان و میزان رعایت اصول پیشگیری از آن در سال 1381 .. همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، کرمان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، s.civilica/Paper-SHEMRI05-SHEMRI05_023.


بررسی تاثیر مواجهه همزمان با مخلوط حلال‌های آلی و سروصدای شغلی بر آست

ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺮ وﺻﺪاي ﺑﺎﻻﺗﺮاز. 85. دﺳﻲ. ﺑﻞ. در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . )4(. ﻪ ﺑ. ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮ و ﺻـﺪاي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ. ﻣﺠﺎز، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﺑﺎرز در ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،. ﻣﻌﺪن، ﻛﺸﺎورزي، ﺣﻤ. ﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ) 5(. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻛﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ. ﺣـﻼل. ﻫـﺎي. آﻟـﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻫﻤﺮاﻫـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺖ. ﺷﻨﻮاﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه.


توجه به صنعت معدن وابستگی به نفت را کمتر می کند - رادیو گفت و گو

8 نوامبر 2017 . مهندس حسن حسینقلی نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی در گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص اقتصاد بدون نفت و الزامات آن اظهار . در حالی است که زیرساخت های متناسب با این امر در کشور وجود ندارد اما امیدواریم با کمک مردم و مسئولان بتوانیم این موانع را از سر برداشته و اقتصاد را در مسیر.


معمای معاون - هفته نامه تجارت فردا

16 نوامبر 2013 . خبر به سرعت منتشر شد: جسد خونین معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خودرو شخصی او که با چراغ‌های روشن در خیابان سبلان تهران ساعت‌ها پارک شده بود؛ پیدا می‌شود. ضارب یا ضاربان یک گلوله در سر و دو گلوله در سینه صفدر رحمت‌آبادی شلیک کرده و رفته بودند. شاید از «صدا خفه‌کن» هم استفاده کرده‌اند که کسی.


بررسی رابطه کاهش شنوایی با میزان سرو صدا در کارگران یکی از .

ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ. ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . )۶ﻭ۵ﻭ۴(. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ. ﻣﺒﻨﺎ. ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ. ﻭ ﺗﻌﺪ. ﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ. ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ. ۱۰. ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ. ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺛﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻱ ﺷﻐﻠﻲ. ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ. ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ. ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ.


سر و صدا در صنایع معدن,

کنترل صدا - پژوهشکده محیط زیست

سر و صدا- - کنترل. صدا- - عایق سازی. بهرامي، عبدالرحمن، 1343 -. ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. مرکز سامت محیط و کار. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران. ... در صنايع معمولی در شرايط پر سروصدا، دو نوع اندازه گیری وجود دارد: .. كاش ی هاي پش م معدنی يا پنل ها و يا محصوالت فوم های سلولی اشاره شده است.


سرمایه گذاری و اکتشاف دو اولویت مهم بخش معدن - خبرگزاری صدا و سیما

11 نوامبر 2017 . صاحب نظران موقعیت معادن ایران را چهار راه اقتصاد جهانی می دانند، با این حال مشکلات زیاد بر سر راه فعالان این عرصه مانع ایفای نقش جدی این بخش در اقتصاد کشور شده ، مشکلاتی که موجب شده است صنایع معدنی ما با وجود توسعه در سه سال گذشته همچنان توسعه نیافته مانده است. هنوز بعد از سال ها از آشفتگی قوانین و نبود.


خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

به وب سایت خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی خوش آمدید .


کنترل صدا در تهویه مطبوع – آروین صنعت آپادانا

12 جولای 2016 . منبع: ماهنامه ۱۰۹ تهویه مطبوع. انتشار:شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۲. روش های تجزیه و تحلیل سرو صدای سیستمیک در خصوص سیستم های مجهز به کانال صداگیر. به منظور جلوگیری از معضلات ناشی از سر و صدای سیستم های گرمایشی و تهویه هوای مطبوع در یک فضای. باز یا محصور شده ، باید از روش کاستن از میزان سرو صدای NR.


بررسی وضعیت شنوایی و عوامل مؤثر بر آن در کارگران یکی از معادن .

شنوایی علاوه بر مواجهه طولانی با صدا، سن، سابقه. کار، مصرف سیگار و تعدادی از داروها می باشند (۱۳-. ۱۴). مطالعات متعددی تائید کرده اند که افت شنوایی با. متغیرهای سن، استعمال سیگار و مواجهه با صدا ارتباط. معنی داری وجود دارد. صنایع معدنی از دیرباز تاکنون منشأ و منبع بسیاری. از عوامل زیان آور بوده است. کار در صنایع معدنی به.


خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد - عناوین خبری

نشست مشترک خانه صمت یزد با نماینده صدا و سیما استان ، روز دوشنبه 3 اردیبهشت 97 در محل خانه صمت استان یزد برگزار شد. ادامه. .. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان است از پرداخت یارانه سودتسهیلات برای نوسازی صنایع به واحدهای تولیدی در سال جاری خبرداد. ادامه.


وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن بعنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصه های تفحص ، اکتشاف ، انکشاف ، استخراج و پروسس منرال ها و هایدروکاربن ها فعالیت مینماید و همچنان وزارت معادن مسئولیت حراست از مالکیت ، حمل ونقل و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون منرال ها و هایدروکاربن ها به عهده دارد. اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر.


محلوجی کیست و برای توسعه معادن ایران چه کرد؟ - معدن نامه|

4 ا کتبر 2017 . حسین محلوجی برای اداره وزارت معادن و فلزات در دولت سازندگی تیمی قوی از مدیران جوان و مجرب را دور خود جمع کرد و وزارت معادن و فلزات شد سوگولی وزارتخانه های دولت سازندگی. . برای جلوگیری از سر و صداهای زیاد حدود ۲۰ سال پیش از پنجره های بدون صدا که امروز به اصطلاح آن را دوجداره می نامیم، در این ساختمان استفاده شد.


ایرنا - روند نادرست صدور مجوز فرشبافی در همدان تهدیدی برای مشاغل .

27 فوریه 2017 . همدان - ایرنا - رئیس اداره فرش سازمان صنعت معدن تجارت همدان گفت: با توجه به اینکه صدور مجوز مشاغل خانگی در حوزه فرش باری مضاعف بر دوش دولت گذاشته بود . در این حوزه موجب بروز تنش بین بافنده فرش و همسایه های مجاور شده با این توضیح که قالیباف در ساعات پایانی شب اقدام به فعالیت کرده و سر و صدای ناشی از.


گروه صنعتی هوایار - کمپرسورهای معدنی - Havayar Industrial Group

کمپرسورهای معدنی هوایار برای استفاده تحت شرایط سخت و سنگین و در صنایع مختلف از جمله سندبلاست و کار در معادن طراحی شده است. . آنها از استانداردهای بالا برای جلوگیری از تولید سر و صدا و رعایت قوانین ایمنی به منظور جلوگیری از آلودگی هوا بهره می برند، موتورهای جدید با توجه به به روز رسانی قوانین و استانداردهایی مانند.


عایق صوتی و حرارتی ساختمان با فناوری نانو - روزنامه صمت

15 جولای 2015 . در این مسیر دولت، وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه‌های مرتبط با ساخت مسکن و ساختمان‌های اداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و. باید مقررات صدابندی . از مزیت‌های مواد عایق صدای نانو می‌توان به کیفیت بالا و ضخامت کمتر آنها اشاره کرد. از عایق‌های . بهبود صدا در یک اتاق (اتاق بدون پژواک) و کاهش سر و صدا • کاهش نشت به.


۵ نکته عجیب درباره واردات «کود انسانی» از ترکیه! - سایت خبری .

24 فوریه 2018 . وارادات ۱۶۰ تن کود انسانی از ترکیه به کشورمان، این خبری‌ست که سر و صدای زیادی به پا کرده و ابهامات زیادی آفریده است. .. سوالی که اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آن به ذکر عبارت «در صنایع شیمیایی کاربرد دارد» بسنده کرده، اما تلاش‌های خبرنگار «تابناک» برای یافتن پاسخ دقیق آن بی نتیجه مانده.


گروه طب کار و بیماری های شغلی: بیماریهای شغلی

افت شنوایی ناشی از سر و صدا. افت شنوایی ناشی از سر و صدا(NIHL) پس از سالهای متوالی مواجهه با صدا اتفاق می افتد. البته این زمان به حساسیت گوش افراد بستگی دارد اما برای ابتلا معنادار به افت شنوایی ، به طور معمول، در مدت 10 سال و یا بیشتر در معرض صدا بودن نیاز است. از سال 1990 مولفه های شناخت و تشخیص افت شنوایی شغلی.


شهنواز:حتی یک کارمند صدا و سیما هم به من سر نزده - دنیای اقتصاد

2 مارس 2018 . محمدجواد حق‌شناس درباره آخرین وضعیت سلامتی همایون شهنواز، کارگردان دلیران تنگستان، گفت: «اعزام ایشان به بیمارستانی در کشور آلمان به تامین هزینه‌های اعزام و درمان او بستگی دارد.»


بررسی و تعیین شاخص‌های جامع کیفیت هوا، تابش، صدا و سرب ایران با .

ﺗﺎﺑﺶ، ﺻﺪا و ﻓ. ﺰﻠ. ات ﺳﻨﮕﯿﻦ. اﯾﺮان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا، ﺗﺎﺑﺶ، ﺻﺪا و ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ. (ﺳﺮب و ﺟﯿﻮه) دارﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ... ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ وﮐﺎر، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ. ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺳـﺎ. زﻣﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ و. ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا. اول. 7. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.


رسانه ای شدن فیش حقوقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان + .

4 جولای 2016 . به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “رشت-گیلان”، جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی برخی مدیران در چند روز گذشته سر و صدای زیادی در سطح کشور به وجود آورده به طوری که باعث استعفا و اخراج برخی مدیران کشور نیز شده است. رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان در همین رابطه اظهار داشت: حقوق های نجومی ذهنیت.


معادن خُرد مراتع یزد را می‌بلعد/صدای محیط‌زیست هم به جایی نمی‌رسد .

18 دسامبر 2017 . به نظر می‌رسد در این بین سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سر و سامانی به صدور مجوزهای بهره‌برداری از معدن بدهد که البته این سازمان نیز با توجه به قانون موجود، عمل می‌کند و حتی برگزاری دو جلسه توسط محیط زیست با دستگاه‌های متولی امر، نتیجه‌ای در بر نداشته است زیرا مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد.


Pre:ایالات متحده آمریکا ظرفیت کارخانه سیمان
Next:سنگ شکن سنگ BSC 30 تن در ساعت 30 جی