دستگاه گاری تک اسبه کرومیت


نوشته شده در September 26, 2018سقف عرشه فولادی : بیان مزایا + نحوه اجرا و نکات | سبز سازه4 فوریه 2015 . سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) که در عمل به آن ها سقف عرشه فولادی گفته می شود؛ سقف‌ هایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورق‌ های فولادی گالوانیزه . این گل میخ‌ها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی که Stud Welder خوانده می‌شود به بال تیرهای سازه‌ای جوش می‌شود. ... مقاله سقف تیرچه بلوک کرومیت.دستگاه گاری تک اسبه کرومیت,معرفی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مرکز تحقیقات مواد معدنی .تک قطعات الی. نر/لیفتهر ن. شهان داد کهه در مجمهوع ال. ینرههای. ساخت کارخانه روانشیر نرخ و درصد سایش کمتری را نسبت به دو کارخانه طبرستان و مرآت )کهه تقریبهاً مقها . یون دستگاه. خ. اکستر سنج. پیوست. ه اتمی کارخانه انجام گرفت. در بررسی پارامترهای مؤثر در فلوتاسیون زغالسنگ در مقیاس آزمایشهگا. هی امکهان آمه. اده سهازی و.


درخواست نقل قول


ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه، ﭘﻼ

ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ. ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎي ﻛ. ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ. -. ﭘﺮﻫﻴﺰ از دوﺑﺎره. ﻛﺎري. ﻫﺎ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ .. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ، ﺑﺮوﻧﯿﺖ و ﮐﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ... دﺳﺖ آوردن اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه از ﭼﻬﺎر اﻟﻜﺘﺮود (دو اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻳﺎن و دو اﻟﻜﺘﺮود ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ). اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.

سقف عرشه فولادی : بیان مزایا + نحوه اجرا و نکات | سبز سازه

4 فوریه 2015 . سقف کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) که در عمل به آن ها سقف عرشه فولادی گفته می شود؛ سقف‌ هایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورق‌ های فولادی گالوانیزه . این گل میخ‌ها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی که Stud Welder خوانده می‌شود به بال تیرهای سازه‌ای جوش می‌شود. ... مقاله سقف تیرچه بلوک کرومیت.

ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻪ روش ﭘﺮس ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ي ﻓﻜﻲ ا. ز دو ﻓﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و دﻳﮕﺮي ﻣﺘ. ﺤﺮك اﺳﺖ. در. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻓﻚ ﻣﺘﺤﺮك. اﺳﺖ . ﻓﺎﺻﻠ. ﺔ. ﺑﻴﻦ دو ﻓﻚ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه. «،. دﻫﺎﻧﻪ. » و در ﺑﺨﺶ .. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮﻳﺐ ﭘُﺮ. ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎري. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل: ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻚ. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. 1725. ﻟﻴﺘﺮ. اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﻣﻮاد و آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﻴ. ﺔ. دوﻏﺎب ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی(کد 9502)

های كاری سالم و ناسا. لم، ويرايش چهارم كتاب حدود مجاز. مواجهه شغلي در مركز سالمت محيط و كار تدوين شد و با امضاء وزير محترم بهداشت،. درمان و آموزش پزشکي ابالغ گرديد. .. جهت محاسبه. حدود. مجاز مخلوط مواد. شيميايي. در استفاده از حدود مجاز مواجهه در ارزيابي مخاطرات بهداش. تي ناشي از مواجهه. هم. زمان. با. دو يا چند ماده شيميايي، بايد مالحظات ويژ.

بررسی تأثیر متغیرهای عملیاتی بر عملكردجداکننده های مارپیچی .

دســتگاه مارپيچ دو حلقه ای برای پرعيارســازی 6900 تن بر. ساعت كانسنگ . شيفت كاری از بار ورودی مدار جداكننده های مارپيچی كارخانه. بازیابی . جی محاسبه شد. بنابراین، پس از خشک كردن و همگن سازی،. با روش های تقســيم چهار قســمتی و نمونه گير مجرایی، یک. نمونه معرف كلی تهيه شــد.نتایج خواص سنجی این نمونه در. جدول )1( آورده شده.

ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه، ﭘﻼ

ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ. ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎي ﻛ. ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ. -. ﭘﺮﻫﻴﺰ از دوﺑﺎره. ﻛﺎري. ﻫﺎ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ .. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ، ﺑﺮوﻧﯿﺖ و ﮐﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ... دﺳﺖ آوردن اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه از ﭼﻬﺎر اﻟﻜﺘﺮود (دو اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻳﺎن و دو اﻟﻜﺘﺮود ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ). اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.

پرسش و پاسخ - دکتر حسین زاده - وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

در رابطه با بالکن: اختیار با طراح می باشد. هر دو طرح صحیح هستند. در صورتی که تیرها ادامه نیابند، دال بالکن به صورت طره عمل کرده و آرماتورهای فوقانی آن بر اساس لنگر منفی انتهای دال محاسبه می شوند. همچنین تیری که دال بدان تکیه می کند باید برای پیچش طراحی شود. توصیه بنده این است که در جهت اطمینان تیرهای طره را نیز اجرا کنید.

دستگاه گاری تک اسبه کرومیت,

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران - همایش های ایران

بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی قطعات حاصله از نانو پودرهای کامپوزیتیAl/SiCp ، تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی با استفاده از دو نوع آسیای سایشی و گلوله ای ساده · بهینه سازی . بررسی سینتیک اکسیداسیون مولیبدنیت به روش ترموگراویمتری غیر ایزوترمال و محاسبه کمیته های سینتیکی با استفاده از تابع E2.

2012 - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

Recycling Of Chromite Waste for Concrete: Full Factorial Design Approach. International .. اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.) .. برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی.

راهنماي كنترل سليس در محيط كار - وزارت بهداشت

1 مه 2013 . كار و اقدام. دو. رمان فوري آنها. به طور مرتب هر سال يكبار و يا براي كارهاي سخت و زيان آور. و. مواد شيميايي خطرناک هر شش ماه يكبار انجام. مي گيرد . اسپيرومتری: ... -2. تغيير در فرايند كاری. با استفاد از. روش هاي. ترو سيستم مداربسته آب پاش در. دستگاه هاي. مولد سيليس مثیل دسیتگاه. ،مته. دستگاه برش. ،. دستگاه اره.

تیرچه ماشینی - فروش خط تولید تیرچه ماشینی - پارسا سازه

فروش خط تولید تیرچه ماشینی بزرگترین تولید کننده دستگاه های تمام اتوماتیک تولید خرپای تیرچه در ایران اولین و تنها صادر . 97/2/03 تهران . تولید و اجرای سقف كرمیت (تیرچه فلزی ) - تیرچه کرومیت و بتنی تولید تیرچه کرومیت و بتونی اجرای سقف کرومیت تیرچه سازی آتی سازان تولید تیرچه کرومیت بتونی . 96/11/23.

اسید سیتریک | Citric Acid | کیمیا پارس شایانکار

همچنین از محلول بافری اسید سیتریک به عنوان پاک کننده برای حذف دی اکسید گوگرد از سوخت‌های گازی کارخانجات برق وتصفیه‌خانه‌ها استفاده می‌شود. از سایر موارد کاربرد آن می‌توان به صنایع . اسید سیتریک در دو نوع مونوهیدرات ( آبدار ) و آن هیدروز ( خشک یا بدون آب ) بصورت پودر کریستال اسید سیتریک به دلیل توانایی تشکیل.

ﻫﺎي آﻣﺎري ﮔﺰﯾﺪه - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

10 سپتامبر 2017 . ﺑﺮﺧﻮرداري از داده. ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻪ. روز، در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﺧﻂ. ﻣﺸﯽ. ﻫﺎ،. ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن. ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه .. 1396. ﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎي آﻣﺎري. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ. NEET. ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن. در دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ. 24-15. ﺳﺎﻟﻪ و. 29-15. ﺳﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 1390.

فصلنامه شماره 5 - irefco

در این دوره سخت رقایتی شدیدا به رعایت القسیاط گاری و نظم و. آراستگی در محیط کار نیازمندیم. همه عاپایداز اثر .. که آئین اسلام آن را میخواهد فطرت بر دو گونه است: فطرت عقل. و قطرات دل، قطرات عقلی یعنی استدلال روشن عقلی که . نیروی گریز از مرکز بیشتریا جداره. داخلی دستگاه برخورد نموده و با از دانست دادن انرژی خود رسوب میکنند.

تعرفه مصوب سال 97 - شهرداری زنجان

تبصره يك: n تعداد واحدهای تجاری است و حداقل آن برابر 2 میباشد. تبصره دو: چنانچه مبلغ حاصل از محاسبه عوارض يك متر مربع (پروانه ساختماني در حد تراكم پايه واحدهاي تجاري بيش از يك واحد و پس از صدور راي بر ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 (ق.ش)) بيش از شش ميليون ريال باشد، محاسبات بر مبناي شش ميليون ريال انجام ميپذيرد.

فلوتاسیون مقــدماتی - حمید خوشدست - مجتمع آموزش عالی زرند

افزار. FloLab. 116. فصل هفتم: مالحظات اقتصادی و زیست محیطی. -7. -1. مالحظات اقتصادی. 117. -7. -1. -1. س. رمایه. گذاری اولیه. 116. -7. -1. -2. هزینه. های جاری. 117. -7 ... انرژی تفرق حاصل از تأثیر مت. قابل آب با دو قطبی القایی در سطح جامد. مقدار. WA. را می. توان با استفاده از معادله. Young-Dupree. نیز محاسبه نمود: WA= γ (1 + Cos θ).

دستگاه گاری تک اسبه کرومیت,

ب ﭘﻲ ﻣﻴﻦ آب ﺸﺎور زﻣ ﺳﻴﻦ ﻣﺸ ﻣﻬﻨﺪﺳ

ﻧﻤﻮدن آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜ. ﻛﺎرﺑﺮد روش. ﻫﺎي. ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨ. ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺠﺮ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ. ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻈﺮ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴ. ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻳﺎري ... زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،. وﺗﺮﻣﺎل،. و. ﺷﻴﺮﻳﻦ، .ﺖ. ﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ي. ﻃﻼ،. ﺘﺎﻧﻴﺗ. ﻢﻴ. و. ردي ﺷﻤﺎﻟﻲ. ، ﺧﻴﺎﺑﺎن. -8876. 88756113. - infozapce.ne. ده دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ﻤﺮان. زﻣﻮن. ﻫﺎي. ﻏﻴﺮﻣﺨ. ﺸﻪ. ﻫﺎي. ﭼﻮن.

ﻢ ﺷﺸ ي دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ي ﺷﻤﺎره 1396 2

4 فوریه 2012 . ﮔﺬاري ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ و زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ. -. آﻟﻮﻣﻴﻨـﺎ در دو. ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎﻟﻲ. 50. 60 و. ﻣﻴﻠﻲ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه و. ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول. 1. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ .. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ. (. ﺑـﺎﻻﺗﺮ از. 5. درﺻـﺪ وزﻧـﻲ. ) ﺑـﻮده. اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮل ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺗﺎ. 1. X= ﺷـﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪت. ﭘﻴﻚ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮوﻣﻴﺖ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﻫـﺴﺘﻴﻢ . در اﻳـﻦ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم زﻳﺮ. 5.

فصلنامه علوم زمين، شماره 95 - Magiran

12 جولای 2015 . اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است. کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد. پشتيبانی سايت magiran (در ساعات اداری): 77512642 021 تهران، صندوق پستی 111-15655 فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات کنفرانس .

88 بررسی زبریِ سطوح لایه های نازک مس انباشت شده روی شیشه نسبت به آهنگ لایه گذاری 89 بررسی رسانایی الکتریکی کرومیت لانتانیم تحت جانشینی یون دو ظرفیتی با استفاده از روش DFT 90 بررسی روش طیف سنجی برای تعیین نمایة ضریب شکست موجبرهای صفحه ای 91 بررسی خصوصیات مغناطیسی فریت باریم آلائیده شده با.

دستگاه گاری تک اسبه کرومیت,

حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم 1391

8 دسامبر 2012 . ﻫﺎي ﮐﺎري ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘ. ﯿﻦ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي درﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧ. ﯽ. آن. دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ. ﮔﺮدد ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺣﺠ. ﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺪون ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎ و. ﻓﺸﺎر. ) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﮔﺎزﻫﺎ. و ﺑﺨﺎرات، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻮا ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز.

فناوری و فن بازار وژیه استان سیستان و بلوچستان - دانشگاه سیستان .

گذاري. ها را به سوي فناوري سوق داده. ايم. هقمقه. كسانی كه در هفته پژوهش، فناوري و فن بازار ثبت. نام می. كنند، سعی. شان اين است تا سه موضوع فناور، فناوري و سرمقايقه .. پژوهش، فناوري و فن بازار در دو بخش استانی، چهاردهم تا شانزدهم آذرماه، و هفته ملی پژوهش وفناوري، بيست و يکم تا بيست و هشتم .. تعاونی معدنی سنگ كروميت زاهدان.

All words - BestDic

calculating machine, ماشين محاسباتىعلوم مهندسى : ماشين حسابکامپيوتر : ماشين محاسبه .. يعنى پول واقعى برابراست با طول متوسط دوره اى که هر واحد پول بين دو معامله نگهدارى ميشود ضرب در درامد واقعى .. cartridge actuated device, علوم نظامى : وسيله اى که با فشار گاز فشنگ کار مى کند وسيله فشنگى براى پرتاب صندلى خلبان.

Pre:سنگ شکن ضربه ای بتن 57 سنگ
Next:کارخانه های تولید دالون، کارخانه های گرم، حبوبات آسیاب

بیشتر محصولات


Top