تکنیک های با ارزش برای تولید دانه


نوشته شده در October 20, 2018ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮي و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻀﻤﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿ - پژوهشهای علوم دامی ایران17 جولای 2013 . ﻣﺼﺮف ﮐـﺎﻧﻮﻻ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ روﻏـﻦ و در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑﻌـﺪي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟـﻪ و. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ . ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آن ﭘﺲ از روﻏﻦ. ﮐﺸـﯽ. ﺣﺎوي. 50-40. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از آﻣﯿﻨـﻮ اﺳـﯿﺪ. ﻫـﺎ و. ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي. از آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ. ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ). 9(. ارزش و اﻫﻤﯿﺖ داﻧﻪ. ﻫﺎي روﻏﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴـﺎن،. دام، ﻃﯿـﻮر و آﺑﺰﯾـﺎن در ﺑـﯿﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﯽ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه.تکنیک های با ارزش برای تولید دانه,به قابلیت هضم دانه ماشک، خلر و گاودانه ای و تخمیر . - پژوهش های علوم دامیو دانه ماشک با پتانسیل. گاز تولیدی. 28. /. 22. میلی. لیت. ر،. نرخ تولید گاز. 884. 8/. میلی. لیتر بر ساعت، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر. 424. 2/. میلی. مول و انرژی قابل متابولیسم. 46. /. 28. مگاژول بر کیلو. گرم دارای کمترین ارزش بود. دانه گاودانه نسبت به سایر دانه. ها. ی مورد آزمایش. به دلیل ویژگی. های. تخمیر و ترکیبات شیمیایی از.


درخواست نقل قول


دستاوردها و برنامه های جاری - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

گیاهـان زراعـی دانـه روغنـی حـدود 10% زمین های زراعی را به خـود اختصاص داده و بعد از گیاهان تولیـد كننده كربوهیدرات. )غـالت( رتبـه دوم را از نظـر تهیـه كالـری برای انسـان و دام دارند. تولید جهانـی روغن از دانههای روغنی در سـال 2011 حدود. 100 میلیـارد كیلوگـرم بـا ارزش 120 میلیـارد دالر بـوده )شـکل 1( و پیـش بینـی مـی شـود مـرف روغـن نباتـی تـا.

تکنیک های استخراج روغن کنفی - بهترین راه برای استخراج CBD .

19 مارس 2015 . این به این دلیل است که تکنیک های استخراج برای تولید محصولات غنی از کانابینوئید از آنهایی است که برای به دست آوردن روغن از دانه های کنسرو استفاده می شود . با این حال، توجه داشته باشید که این محصول از مکمل، بیولوژیک فعال، افزایش ما تولید است، پس از آن ارزش مصرف یک نگاه در روش استخراج روغن شاهدانه.

ي مختلف تبديل برنج دانه بلند در استان فارس ها روش اي و تغذيه .

4 آوريل 2017 . ارزش غذائی، برنج سفید، برنج قهوه. ای، روش. های تبدیل. مقدمه. *. برنج به. عنوان منبع اصلی غذا در دنیا محسوب می. شود. مراحل. سفید کردن برنج شامل. جداسازی پوسته از دانه اصلی برنج که. نتیجه این مرحله تولید برنج قهوه. ای می. باشد. در مرحله بعد. برنج قهوه. ای وارد دستگاه سفیدکن می. گردد و الیه سبوس نیز. جدا می. شود و.

تعیین خلوص روغن های تهیه شده به روش پرس سرد با استفاده از مقدار .

تولید روغن های تهیه شده به روش پرس سرد از دانه ها و مغزهای خوراکی روغنی، یکی از روش های مرسوم و مناسب به دلیل حفظ ترکیبات با ارزش م انند روغن زیتون بکر، در دنیا به خصوص در کشورهای آسیایی می باشد. با توجه به اینکه در تولید این روغن ها فقط از روش های مکانیکی و فیزیکی استفاده می شود، ارزش تغذیه ای و خصوصیات حسی و به.

ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮي و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻀﻤﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿ - پژوهشهای علوم دامی ایران

17 جولای 2013 . ﻣﺼﺮف ﮐـﺎﻧﻮﻻ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ روﻏـﻦ و در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑﻌـﺪي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟـﻪ و. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ . ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آن ﭘﺲ از روﻏﻦ. ﮐﺸـﯽ. ﺣﺎوي. 50-40. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از آﻣﯿﻨـﻮ اﺳـﯿﺪ. ﻫـﺎ و. ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي. از آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ. ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ). 9(. ارزش و اﻫﻤﯿﺖ داﻧﻪ. ﻫﺎي روﻏﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴـﺎن،. دام، ﻃﯿـﻮر و آﺑﺰﯾـﺎن در ﺑـﯿﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﯽ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه.

به قابلیت هضم دانه ماشک، خلر و گاودانه ای و تخمیر . - پژوهش های علوم دامی

و دانه ماشک با پتانسیل. گاز تولیدی. 28. /. 22. میلی. لیت. ر،. نرخ تولید گاز. 884. 8/. میلی. لیتر بر ساعت، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر. 424. 2/. میلی. مول و انرژی قابل متابولیسم. 46. /. 28. مگاژول بر کیلو. گرم دارای کمترین ارزش بود. دانه گاودانه نسبت به سایر دانه. ها. ی مورد آزمایش. به دلیل ویژگی. های. تخمیر و ترکیبات شیمیایی از.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

تکنیک های جدایی به خشک مواد غذایی گیاهی دانه (i.e, الی) مواد. این توسعه در گذشته شتاب 10 - 20 سال, با بسیاری از محققان در اروپا و ایالات متحده استفاده از تکنیک های جداسازی الکترواستاتیک به طیف گسترده ای از چالش های بهره. از این پژوهش, آشکار است که روش الکترواستاتیک دارای پتانسیل برای تولید جدید, محصولات با ارزش.

استفاده از روش توليد گاز جهت بررسي اثرات زمان هاي مختلف پرتوتابي .

اثرات پرتوتابي مايکروويو (با قدرت 900 وات و فرکانس 2450 مگاهرتز) به مدت 3، 5 و 7 دقيقه بر ارزش تغذيه اي دانه جو و ذرت با استفاده از روش توليد گاز مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي توليد گاز در ساعت هاي 2، 6، 12، 24، 48 و 72 بعد انکوباسيون ثبت و روند توليد گاز برآورد شد. داده هاي توليد گاز در زمان 24 ساعت بعد از انکوباسيون.

تکنیک های استخراج روغن کنفی - بهترین راه برای استخراج CBD .

19 مارس 2015 . این به این دلیل است که تکنیک های استخراج برای تولید محصولات غنی از کانابینوئید از آنهایی است که برای به دست آوردن روغن از دانه های کنسرو استفاده می شود . با این حال، توجه داشته باشید که این محصول از مکمل، بیولوژیک فعال، افزایش ما تولید است، پس از آن ارزش مصرف یک نگاه در روش استخراج روغن شاهدانه.

بیوتکنولوژی غذایی یی غذا ی وتکنولوژ یب - ResearchGate

بیوتکنولوژی غذایی- با تمرکز بر ابعاد تکنیکی پیشرفته. فصل اول. تکنولوژی تخمیر و طراحی بیو راکتور. فصل دوم. طراحی فرایند در تخمیر بستر جامد برای کاربرد های غذایی. فصل سوم. تکنولوژی های کاربردی برای تولید میکروبی ترکیبات غذایی. فصل چهارم. بیوتکنولوژی پلی ساکارید های میکروبی در صنعت غذا. فصل پنجم.

مقاله مروری بر جداسازی پروتئین های دانه های روغنی گیاهان - سیویلیکا

. حداقل رساندن ترکیبات سمی موجود در نمونه جداسازی شده تکنیک ها و روش های خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. در طی مرحله جداسازی پروتئین بویژ] در دانه های روغنی شلغم ویزگی های غذایی و کاربردی این پروتئین ها نیز در نظر گرفته می شود تولید مقادیر زیادی از محصولات پروتئین با ارزش غذایی بالاتر همچنان با روش های نوین کشاورزی.

سیب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعدادی از خریداران، بویژه ژاپنی‌ها، سیب بزرگ را ترجیح می‌دهند، در حالیکه سیب‌هایی با قطر کمتر از ۵٫۷ سانتیمتر ارزش کمی در بازار دارند و معمولاً برای گرفتن آب میوه استفاده می‌شوند. ... حتی در حالت‌های نادری که یک گیاه با کروموزومی سه دسته‌ای بتواند دانه تولید کند (برای نمونه درخت سیب)، نهال‌های بوجود آمده به ندرت باقی می‌مانند.

به کار گيري تکنولوژي در صنعت دام و طيور - آرتان دانه گلستان

16 مه 2013 . در مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با خوراک هاي آردي، پلت، کرامبل توسط جهان و همکاران (2006) در اين آزمايش ترکيبات خوراک ها و شرايط محيطي و .. (ن آ ر سي) افزايش ارزش انرژي توليد جيره هاي پلت شده در مقايسه با جيره هاي آردي ممکن است به اختلاف در انرژي صرف شده در طي مصرف خوراک آردي نسبت داده شود.

روش تولید آهن | روش تولید آهن خام و چدن 4 | قیمت انواع آهن آلات - آهن بین

5 فوریه 2018 . روش تولید آهن خام و چدن 4 : روشBasset : احیاء باقیمانده پیریت حاصل از تشویه دانه ریز و قرانه باسوختهای جامد (کک، نرمه ذغال و غیره) در کوره گردان برای تولید آهن خام مذاب با گوگرد کم انجام . در ابن روش برای تولید گندله هاکانه های دانه ریز و فقیر با نرمه سوختهای کم ارزش (ترمه کک، انتراسیت، نیمه نک) بکار میرود.

افزودن پوست و دانه گوجه فرنگی به سس کچاپ ب همنظور بهبود ارزش .

10 مارس 2008 . ﺍﻱ ﺳﺲ ﮐﭽﺎﭖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﭘﻮﺳـﺖ ﻭ. ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺳﺲ ﮐﭽﺎﭖ، ﺧﻮﺍﺹ ﺭﺋﻮﻟﻮﮊﻳﮏ. ،. ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺍﻱ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ. ۷۰. ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺗـﻦ ﮔﻮﺟـﻪ. ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﭼـﻴﻦ ﺑـﺰﺭﮒ. ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ. ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻭ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﻭ ﺻـﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺭﺏ ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎ. ﺍﺳﺖ . ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻮﺟﻪ.

جهت فروش معدن و سنگ آهن خود با ما تماس بگيريد . - سیاحان سپهر آسیا

چراکه در حال حاضر بالانس کافی میان تولید سنگ آهن و تاسیسات تولید فولاد کشور برقرار نیست و تولید محصولات دانه بندی شده سنگ آهن با عیار های بالاتر نیز راه گریزی برای ارتقای ارزش افزوده پیش پای بخش خصوصی قرار نخواهد داد. در این میان پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری سنگ آهن که برای نخستین بار از سوی انجمن سنگ.

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی کارایی انرژی واحدهای تولید مرغ گوشتی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ماکو). صفحه 27-40. اعظم رضایی؛ علی اسماعیلزاده . مقایسه ارزش غذایی بخش های پروتئین دانه های غلات( گندم، جو و ذرت) عمل آوری شده، با سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS). صفحه 67-76. شرفعلی میرزائی؛.

تکنیک های با ارزش برای تولید دانه,

نگاهی اجمالی به گندم در سالی که گذشت - وزارت جهاد کشاورزی

های موثر در تولید از قبیل بذر، کود، سم، ماشین آالت و ادوات دنباله بند و.آمادگی . گردید. این مهم با رویکرد کاهش سطح زیر کشت بمیزان 3/2 درصد در کشتهای آبی و 1 درصد در مزارع گندم دیم نسبت به سال . یافته های تحقیقاتی، نقش محصوالت تناوبی همچون جو، حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم را در پایداری تولید گندم دیم انکار ناپذیر.

V02 N01 P01.docx

ﭘﺬﯾﺮي و روﻧﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﭼﯿﻦ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ، ﺯﻳﺮﺍ ﻋﻼﻭﻩ. ﺑﺮ. ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩ. ،. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﻴﻔﻲ. ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻡ. ﻫﺎ، ﮐﺸﺖ ﺁﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ. ﺧﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ. ﺗﻨﺎﻭﺏ ﮐﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺍﺭﺩ. (ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﮐﻼﻓﭽﻲ،. ١٣٨٢. ). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺎﺑﻞ. ﻫﻀﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺍﻧﻪ.

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺸﺎوﺭﺯي ﭘﻮﺭ وﺣﯿﺪي ﻓﺮﺯاﻧﻪ ﺣﺪاد دﮐﺘﺮ : ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ . ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺍرو ﺍﺳﺖ ﮐ. ﻪ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎي دﺍروﯾﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﺍرزش رﺍ در ﻣﻮﺟﻮدﺍت ﺗﺮﺍرﯾﺨﺘﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ... ﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺍﻧﻪ. : ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍز ﺑﯿﺎن و ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﯿﺸﻨﯽ. ﮐﻪ در ﻣﺮﺍﺣﻞ. ﺍول ﺑﺮﺍي ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻔﺖ. ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺍﻧﻪ دﺍر وﺟﻮد دﺍﺷﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری سال سوم, شماره ششم پاییز و .

12 آگوست 2013 . ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﻫﻤﯿﺖ. دﺳﺖ. ﯾﺎﺑﯽ. ﺑﻪ. ﺧﻮد. اﺗﮑﺎﯾﯽ. ﮐﺸﻮر. در. ﺑﺨﺶ. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﺧﻮراﮐﯽ،. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﻠﺰا. در. اﯾﺮان. از. ﺑﺪو. ﺷﺮوع. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﮐﺸﺖ. داﻧﻪ. ﻫﺎي. روﻏﻨﯽ،. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﻪ ﭼﺸﻢ. ﻣﯽ ... ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ،ﮔﺰﯾﻨﻪ. اي اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن،. ﻧﺰدﯾﮏ. ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧ. ﻘﻄﻪ اﯾﺪه. آل و دورﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ از ﻧﻘﻄﻪ. اﯾﺪه. آل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. TOPSIS. ، ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﯾﺶ. ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ (ﻫﺮﭼﻪ ارزش ﺻﻔﺖ.

روش سیبالد - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اثر طول مدت گرسنگی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از دو روش سیبالد و فارل. . به همین منظور اقدام به تهیه نمونه و تعیین ارزش غذایی پرمصرف ترین خوراک های طیور ( دانه ذرت، دانه گندم، دانه جو و سبوس گندم) تولیدی در استان کرمانشاه گردید. نمونه ها از نظر ماده خشک، انرژی خام، پروتئین خام، چربی خام،.

: ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ارزش داروﻳﻲ دﺳﺘﻮرزي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬ

23 آوريل 2013 . 1393. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. دﺳﺘﻮرزي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ارزش داروﻳﻲ. : ﭼﺸﻢ. اﻧﺪازﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي اﻟﻘﺎ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻠﻲ. ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ. اﻟﻨﺎز ﻗﻄﺒﻲ راوﻧﺪي. 1 ... ﻫﺎي داﻧﻪ و ﻗﺪرت ﺑﺎروري. داﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮده، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. و ﻏﻴﺮه. ) و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي. ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﮔﻴﺎه. ﻧﻴﺰ ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﺛﺮ ﭘﻠﻲ. ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي.

Pre:خرد کردن اتاق
Next:ساخت و ساز و بهره برداری از نقاله تسمه

بیشتر محصولات


Top