به دست آوردن گیاهان پردازش آهک کشاورزی از آفریقای جنوبی

متنوع ترین کشاورزی در آفریقای جنوبی - اقتصاد سبز

29 ژانويه 2017 . این کشور در نیمکره جنوبی واقع شده و برعکس ایران، شمال آن استوایی و گرم و جنوب آن به سمت قطب جنوب و خنک‌تر است.به‌طور کلی، آفریقای جنوبی به‌عنوان منطقه‌ای نیمه خشک طبقه‌بندی شده است، اما تنوع آب و هوایی و توپوگرافی چشمگیری دارد. از لحاظ پوشش گیاهی‌ دارای بیش از 20 هزار نوع گونه گیاهی متنوع می‌باشد و در.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

از آوردن کادر دور شکل. و خطوط طولی در شکل خودداری شود. ✓. سعی شود با نرم افزار. Excle. روی شکلها به خوبی کار شود تا باالترین کیفیت برای شکلها بدست آید. فرمتهای ... ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻛﺸﺎورزي. و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴ. ﻌﻲ. اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن. -(*. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : Email: arazzaghi88gmail. ) ﺑﺮﺧﻲ. از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ. ﺑﻮده و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳـﻂ دام. ﻫـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ.


به دست آوردن گیاهان پردازش آهک کشاورزی از آفریقای جنوبی,

کاربرد سنجش از دور در اکتشاف معدن | سنجش از دور و سیستم اطلاعات .

پردازش و تفسیر تصاویری است که که حاصل ثبت و تعامل انرزی الکترومغناطیس با سطح زمین بدون تماس مستقیم و فیزیکی می باشد. . بارز در تاریخ بشری ( از جمله سفر مارکوپولو به چین، کشف دنیای جدید توسط کلمپ، هجوم جویندگان طلا به سرزمین های کالیفرنیا، آفریقای جنوبی، استرالیا آلاسکای کانادا) دست یابی به مواد معدنی به.


به دست آوردن گیاهان پردازش آهک کشاورزی از آفریقای جنوبی,

بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران - خواندنیهای علمی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد: آفتی که به محصول موز آسیای جنوب شرقی آسیب زده، به خاورمیانه و آفریقا گسترش یافته و عرضه جهانی این میوه ... مجموع167 MOTUs نماتدی منحصر به فرد شناسایی و با توالی های زیر واحدی کوچک (SSU) حاصل از بانک ژن جهت به دست آوردن شناسایی های مورد قبول و روابط احتمالی مقایسه.


نشریه علمی زیست سپهر - ResearchGate

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ، زه. آب. ﻫﺎ. ي. ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ. ﮐ: ﻮدﻫﺎي. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ،. ﭘﺲ. ﻣﺎﻧﺪه. ﻫﺎ. ي. ﮔﯿﺎﻫﯽ؛ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎك و داراي ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ؛ﻫﺎ. ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ. ﻫﺎ. و. ﻧﻈﺎﯾﺮ. آن. ﻫﺎ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮد. ﮔﯽ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ. ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ. ﻫﺴﺖ. ، وﻟﯽ. ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن. ﺑﻪ. ﻗﺴﻤ. ﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺎﺋ. ﯿﻦ. دﺳﺖ.


فروش آب در آفریقای جنوبی اینترنتی شد - اقتصاد آنلاین

27 ژانويه 2018 . پیش بینی ها حاکیست تا ۱۲ آوریل یعنی کمتر از سه ماه دیگر ذخایر آب شرب در کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی به اتمام می رسد و لذا فروش اینترنتی آب به کسب و کاری پررونق در این شهر مبدل شده است.


متنوع ترین کشاورزی در آفریقای جنوبی - اقتصاد سبز

29 ژانويه 2017 . این کشور در نیمکره جنوبی واقع شده و برعکس ایران، شمال آن استوایی و گرم و جنوب آن به سمت قطب جنوب و خنک‌تر است.به‌طور کلی، آفریقای جنوبی به‌عنوان منطقه‌ای نیمه خشک طبقه‌بندی شده است، اما تنوع آب و هوایی و توپوگرافی چشمگیری دارد. از لحاظ پوشش گیاهی‌ دارای بیش از 20 هزار نوع گونه گیاهی متنوع می‌باشد و در.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . ﺑﺮرﺳﻲ. آزادﺳﺎزي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ. -. اﻣﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ. -. ﺷﺎﻫﻴﻦ اوﺳﺘﺎن. 900. ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ. ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﺷﺒﻴﻪ .. ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﻳﻚ آﺑﺮا. ﻫﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺎﻧـﺪاﺑﻲ. ﺑﻮد، در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳـﺖ. آوردن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ دﻗﻴـﻖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روش ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻬـﺮه.


نشریه علمی زیست سپهر - ResearchGate

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ، زه. آب. ﻫﺎ. ي. ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ. ﮐ: ﻮدﻫﺎي. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ،. ﭘﺲ. ﻣﺎﻧﺪه. ﻫﺎ. ي. ﮔﯿﺎﻫﯽ؛ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎك و داراي ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ؛ﻫﺎ. ﻋﻠﻒ. ﮐﺶ. ﻫﺎ. و. ﻧﻈﺎﯾﺮ. آن. ﻫﺎ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮد. ﮔﯽ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ. ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ. ﻫﺴﺖ. ، وﻟﯽ. ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن. ﺑﻪ. ﻗﺴﻤ. ﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺎﺋ. ﯿﻦ. دﺳﺖ.


فروش آب در آفریقای جنوبی اینترنتی شد - اقتصاد آنلاین

27 ژانويه 2018 . پیش بینی ها حاکیست تا ۱۲ آوریل یعنی کمتر از سه ماه دیگر ذخایر آب شرب در کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی به اتمام می رسد و لذا فروش اینترنتی آب به کسب و کاری پررونق در این شهر مبدل شده است.


شماره 25

اﺳﺘﺎدﻳﺎر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. داﻧﺸﻴﺎر، داﻧﺸﻜﺪه .. ﻫﺎ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎص ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ. زاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه و وزن ﺧﺸﻚ. آن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﻣﻨﻄﻘ. ﺔ. ﻣﻮردﻧﻈﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده. ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ... Rangeland degradation in a semi-arid South Africa: influence on seasonal root distribution.


شماره 114، زمستان 1396 - سازمان جنگل‌ها

در طرح هاي جنگلداري فعلي، آماربرداري در قطعات نمونه0/1 هکتاري با هدف تجزيه و تحليل کمي توده هاي جنگلي صورت مي گيرد. در. واقع برنامه ريزي آينده بر اساس آمار و اطالعاتي است که از جنگل بدست مي آيد. طوالني بودن فرايند کار براي کسب نتايج مورد نظر بصورت. دستي، روي آوردن به استفاده از سامانه های اطالعات جغرافيايي را براي کسب.


شماره 106، پاییز 1394 - سازمان جنگل‌ها

که قبل از آن مراتع به خاطر تخریب پوشش گیاهی در سراشیبی قرار گرفت. آبخیزداری وقتی مطرح شد که . مورد عنایت بیشتر مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران قرار گیرد و با بهره گیری از تجربیات گذشته و پروژه های بین المللی. فعال در کشور با تدوین یک .. کشاورزی قبال جنگل بوده و درختان بلوط اکثرا. کهن در آن ها استقرار دارند(.


The Effect of some Geographical Parameters on . - فضای جغرافیایی

7 ژوئن 2013 . به. کاشت. محصوالت. کشاورزي. سازگار. و. برنامه. ریزي. محيطي. مناسب. اقدام. نمود . كليد واژ. هاه. : دماي سطح زمين. ،. سنجش از دور، روش. سبال،. درخت تصميم .. دست آوردند. آن. ها با مقایسه دماي سطح زمين با شاخص پوشش گياهي. NDVI. ، به رابطه معكوس و غير. خطي بين این دو دست یافتند. رضایي بنفشه و همكاران ). 1392. ،(. به.


همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی 5-6 مهر - دانشگاه علوم .

يادداشت و مورد ارزيابي قرار گرفته و با پردازش آن نقشه پراکنش گياه ترسي گرديد .. مراحل مختلف فنولوژي. گياه با. مراجعه. 2. هفته يک بار به عرصه طبيعي ثبت گرديد . ويژگي هاي نمونه خاک جمع آوري شده از قبيل. EC,PH. به همراه ميزان. عناصرميکرو و ماکرو اندازه گيري گرديد . بر اساس نتايج بدست آمده گياه اوليله اغلب در مناطق.


نفوذ آب در غشاهای نانو لولهکربنی - ستاد نانو

تِبلو ياکونــگ از آفريقای جنوبی،. شم وانديگا از ... که برای تقويت و حاصلخیزی خاک ها و گیاهان کشاورزی مختلف طراحی و. تولید شــده است. . از توانايی تولید هورمون های رشــد برخوردار هستند. تقويت گیاه به معنای. افزايش تولید محصول خواهد بود.« اين محصول قابل کاربرد برای تمام محصوالت زراعی، باغی و حتی درختان. غیر مثمر و چمن.


ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با .

25 ژانويه 2012 . ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻼن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ. (. ﻣﺨﺪوم ﻓﺮﺧﻨﺪه، .)1380. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل. 2003. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻃﻲ اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳ. ﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ. اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. يا. و. ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. (. Huigen, 2003. ).


دو ماهنامه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان زنجان

30 دسامبر 2017 . هيات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان زنجان. امام علی عليه السالم .. نقش و اهمیت منایع/‌76،‌4 دلیل روی آوردن کشورهای جهان به سمت خصوصی سازی/‌74، برندینگ شهری آکرا/‌72، برند /‌70، نامرئی. نقش و جایگاه .. نبايـد توليدات. در مبـدأ توليـد حبـس و كاالهـا در انبارهـا دپـو شـود، بلكـه بايـد به دسـت.


India perspectives persian september october 2016 by Indian . -

سیندو قطعا به شایستگی دریافت عنوان افسانه ای دست یافته ، اما او بانویی جوان و مصمم است که بر تکیه بر افتخاراتش باور ندارد . با وجود چنین قهرمان ... و در هند بود که جالبی ظرافت آوردن ارمغان به که درحالی تفاوت داشت و تردی ، رنگ و شیرینی چسبناک شیرینی برپایه برنج برای ساکنین خود را پیدا کرد . بندرگاه ها.


NOUN - Universal Dependencies

ADJ 1: اگر ما واقعیت‌های دنیای پزشکی را به دقت زیر نظر داشته باشیم ، متوجه این موضوع خواهیم شد که هرگاه پزشکی بخواهد ، تاریخچه زندگی فرد بیماری را مطالعه کند . آهنگر, آهنگی, آهو, آهووشی, آهک, آوا, آوارگان, آوارگی, آواز, آوازی, آورد, آوردن, آوریل, آپا, آپادانا, آپادانای, آپارتمان, آپولو, آژانس, آژاکس, آژیر, آکادمی, آکروپلیس, آکسفورد, آکی,.


All words - BestDic

فك‌، ارواره‌. Mandoline, (nilodam) (مو.) ماندولين‌، عود فرنگي‌. Mandolinist, ماندولين‌ نواز. Mandragora, (گ‌.ش‌.) مهر گياه‌، سگ‌ شكن‌. Mandrake, (گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌، مهر گياه‌. Mandrel, (lirdnam) ميله‌، .. Manual, دستي‌، وابسته‌ بدست‌، انجام‌ شده‌ با دست‌، كتاب‌ دستي‌،. Manual, نظ‌امنامه‌، .. سنتور چوبي‌ افريقاي‌ جنوبي‌ ومركزي‌. Marina, هاي‌ تفريحي‌.


سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹶَ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ . ﺍﺳﺘﺮﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻴﻠﻴﻚ ﻭ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺗﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮ ﺑﺎ. ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ .. ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ. ﻛﻤﻴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧ .ﺪ. ﭼﻨﺎﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻭ ﻣﻄﻠﻖ.


saramad - بنیاد ملی نخبگان

به تنهایی هم به دست نیاوردندش. بخش قابل. توجهی از آن را به واسطه پیشرفت ها و درخشندگی های. دیروز ما )مسلمانان و ایرانیان مسلمان( کسب کرده اند. خود نیز به آن اذعان دارند. باز هم بخش مهمی از. پیشرفت های امروز را از تالش نخبگان و دانشمندان. مطرح ما به دست آورده اند )باز هم، خود نیز به آن اذعان. دارند(. شاهد این ماجرا، اعطای جایزه معتبر »فیلدز«. ).


فهرست موضوعی مقالات علمی و پژوهشی - ویکی روستا

گياه دارويی آُس توانایی خاک جهت تأمین ضروریات گیاه به آب مواد معدنی · راهنمای انتخاب و استفاده از تقویت کننده های طبیعی خاک کود بدست آمده از مرغ کود غنی و عالی است، بطوریکه تا ۳ .. درتمامی کشورها مانند آفریقای جنوبی، اغلب تولید کنندگان از مساله واحدی گله مند هستند و آن تنوع وزن لاشه و متفاوت بودن وزن ماهیچه های هر قطعه است.


Energy Statistics Manual - IEA

ﻫﻮﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻧﺎﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ. ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻧﺎﻭﻳﮋﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ. ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪ ﺍﺭ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ. ﮔﺮﻣﺎﻯ ﻧﻬﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ. ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪ ﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ، ﻫﻨﮕﺎﻡ. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻘﺪ ﺍﺭ ﻧﺎﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً.


Pre:جعبه برای حرکت سوپاپ ماشین بوم بالا
Next:شرکت آسیاب سنگ در INDORE